TTLA: Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ năm - 24/06/2021 00:02
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÂM THỊ KHO                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 22/5/1983                                                  4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 
7. Tên đề tài luận án: Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
8. Chuyên ngành:    Hồ Chí Minh học                             9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS. LẠI QUỐC KHÁNH
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Qua nghiên cứu đề tài này, tác giả đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau :
Thứ nhất, có thể nói bên cạnh sự đa dạng của các công trình nghiên cứu về trí thức, luận án là công trình nghiên cứu chính thức về xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 Thứ hai, qua nhiều cách tiếp cận khác nhau, luận án đã hệ thống và khái quát những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số làm khung lý thuyết cho toàn bộ luận án. Trong đó, luận án làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của trí thức dân tộc thiểu số, về chủ thể xây dựng, tính đặc thù của trí thức dân tộc thiểu số và những biện pháp xây dựng đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số.
Thứ ba, luận án khảo sát quá trình xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ từ năm 2008 đến năm 2021. Luận án khái quát những thành tựu đạt được và phân tích rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong việc xây dựng đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay.
Thứ tư, từ thực trạng xây dựng đội ngũ này cũng cho thấy có nhiều vấn đề nổi lên cần được giải quyết để tạo điều kiện cho trí thức dân tộc thiểu số phát triển. Luận án đưa ra dự báo tình hình và phương hướng xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ đến năm 2035, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Những kết quả đạt được của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời Luận án góp phần cung cấp những luận cứ khoa hoc cho việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ, Những giải pháp được bàn luận trong luận án gợi mở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Trong thời gian tới, cần có những đề tài nghiên cứu chuyên sâu về đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ dưới góc độ chính trị, tư tưởng, văn hóa như tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng, ý thức chính trị trong giới trí thức dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ.
14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án
-  Lâm Thị Kho (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nguồn lực con người”, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn (4), tr. 76-80.
-  Lâm Thị Kho (2018), “Hồ Chí Minh với đào tạo trí thức dân tộc thiểu số”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (11), tr. 13-17.
-  Lâm Thị Kho (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (9),
 tr. 57-59.
INFORMATION  OF DOCTORAL THESIS     

1. Full name: KHO LAM THI                      2. Sex: Female
3. Date of birth: 22 May 1983                     4. Place of birth: Ca Mau
5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHNV Dated: 30 September 2016 by the university principal, Hanoi University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University 
6. Changes in academic process: Do not have any change
7. Official thesis title: 
To build a contingence of the current ethnic minority intellectuals towards  Ho Chi Minh  ideology in the South Western region
8. Major:     Ho Chi Minh Studies                                       9. Code: 62 31 02 04
10. Supervisors:     Associate Professor, PhD. KHANH LAI QUOC
11. Summary of the new findings of the thesis
From doing the research, the author has achieved some of the following main results:
Firstly, it can be said that although there has been  a  variety of studies on the intellectuals, the thesis is the official research on building a contingence of ethnic minority intellectuals in the South Western region according to Ho Chi Minh'sideology.
Secondly, through many different approaches, the thesis has systematized and generalized the basic contents of Ho Chi Minh's thought on building a team of ethnic minority intellectuals as a theoretical framework for the entire thesis. In particular, the thesis clarifies Ho Chi Minh's views on the position and role of ethnic minority intellectuals, the construction subject, the specificity of ethnic minority intellectuals, and measures to build a team. ethnic minority intellectuals.
Thirdly, the thesis examines the process of building a contingent of ethnic minority intellectuals in the Southwest region from 2008 to 2021. The thesis summarizes the achievements and clearly analyzes the limitations and causes. limitations in building a contingent of ethnic minority intellectuals in the South West at present.
Fourth, from the current situation, there are many emerging issues that need to be solved in order to facilitate the development of ethnic minority intellectuals. The thesis makes a forecast of the situation and direction of building a contingent of ethnic minority intellectuals in the Southwest region to 2035, and at the same time proposes solutions to promote the building a contingence of ethnic minority intellectuals in the South Western region according to Ho Chi Minh'sideology.
12. Practical applicability, if any
The obtained results of the thesis can be used as a reference in the study of Ho Chi Minh's thought, and at the same time, the thesis contributes to providing scientific arguments for solving practical problems. in building a contingent of ethnic minority intellectuals in the Southwest region, the solutions discussed in the thesis suggest for the improvement of the legal system and policies on building a contingent of ethnic minority intellectuals
13. Further research  directions, if any
In the future, there should be the topics in-depth study of the intelligentsia of ethnic minorities in the South West in terms of political, ideological, cultural and explore cultural beliefs, political among the ethnic minority intellectuals in the South Western region.
14. Thesis-related publications:
- Lam Thi Kho (2015), "Ho Chi Minh's thought on promoting human resources", Science Journal of Saigon University (4), pp. 76-80.
- Lam Thi Kho (2018), “Ho Chi Minh with training ethnic minority intellectuals”, Journal of Education and Society (11), pp. 13-17.
- Lam Thi Kho (2019), "Ho Chi Minh's thought on building a team of intellectuals and its application in Vietnam today", Vietnam Journal of Social Sciences (9), pp. 57- 59.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây