TTLA: Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

Thứ năm - 24/06/2021 00:04
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thanh Tình                         2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 02 - 9 - 1988                                                             4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc 
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 2136/QĐ-XHNV ngày 13/11/2020 từ “Vận dụng tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng hiện nay” thành “Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”
7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                         9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết và GS.TS. Hoàng Chí Bảo 
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Một là, hệ thống hóa lý luận về tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh;
Hai là, đánh giá thực trạng xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh tronng giai đoạn từ 1986 đến nay;
Ba là, đề xuất được phương hướng và một số giải pháp có giá trị tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là những cung cấp luận cứ khoa học về lý luận cho việc nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh; giải pháp đề xuất trong luận án góp phần bổ sung, phát triển lý luận xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay.
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường chính trị, Đại học và Cao đẳng ở Việt Nam.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
    Xây dựng Đảng về văn hoá theo triết lý phát triển Hồ Chí Minh.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
1. Vũ Thị Thanh Tình (2020), “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (10), tr.99-107.
2. Vũ Thị Thanh Tình (2020), Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (5) (183), tr.16-17.
3. Vũ Thị Thanh Tình (2020), Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (9 – 2020), tr.59-63.
4. Hoàng Chí Bảo - Vũ Thị Thanh Tình (2020), Tác phẩm Đảng ta – Một tài liệu quý cần dùng trong sinh hoạt chi bộ, Tạp chí Nhịp cầu tri thức (5) (117), tr.10-13.
5. Hoàng Chí Bảo - Vũ Thị Thanh Tình (2020), Hồ Chí Minh nói về tiêu chuẩn của người đảng viên, Tạp chí Nhịp cầu tri thức (6) (118), tr.27-32. 
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: VU THI THANH TINH                     2. Sex: female
3. Date of birth: 02 - 9 - 1988                                4. Place of birth: Vinh Phuc
5. Admission decision process: 1745 /2017/QĐ-XHNV, 13th of July, 2017 by rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process: 
Decision number 2136/QĐ-XHNV on 13/11/2020 on modifying the topic from “Applying Ho Chi Minh's thought of improving revolutionary morality and wiping out individualism in the current Party building work” to “Ho Chi Minh’s thought about raising revolutionary morality and wiping out individualism, using for improvement of revolutionary standard”.
7. Official thesis title: Ho Chi Minh’s thought about raising revolutionary morality and wiping out individualism, using for improvement of revolutionary standard.
8. Major: Ho Chi Minh thoughts                        9. Code : 62 31 02 04
10. Supervisor: Associate Professor Ph.D Tran Thi Minh Tuyet, Professor Ph.D Hoang Chi Bao
11. Summary of the new findings of the thesis
Firstly, Dissertation systematize theory in Ho Chi Minh’s thought about revolutionary morality and wiping out individualism: Ho Chi Minh’s thought development process in raising revolutionary morality and wiping out individualism; some basic notions; contents of Ho Chi Minh’s thought in raising standard, wiping out individualism.
Secondly, Evaluating the situation, pointing out the causes and problems of Party’s developments in moral standard following Ho Chi Minh’s thought about raising revolutionary morality and wiping out individualism.
Thirdly, Dissertation suggests solutions with Ho Chi Minh’s thought about raising revolutionary morality and wiping out individualism for improvement of revolutionary morality to improve Party’s strengthen, do make Party becomes purer, stronger, lead national industrialization and modernize successfully.
12. Practical applicability
The research results of the thesis will be the ones to provide scientific arguments on theory for improving the effectiveness of Party building on morality in the current period according to the ideology of improving revolutionary morality, wiping out Ho Chi Minh's individualism; The solutions proposed in the thesis contribute to supplementing and developing the theory of building the Party on morality in the current period. 
The research results of the thesis can serve as a reference for research and teaching in political schools, universities and colleges in Vietnam.
13. Further research directions
Building the Party on culture according to Ho Chi Minh's development philosophy 
14. Thesis - related publications
1. Vu Thi Thanh Tinh (2020), “Wipe out individualism among current cadres and party members according to Ho Chi Minh's thought”, Journal of The Vietnam social sciences (10), pp.99-107.
2. Vu Thi Thanh Tinh (2020), “The value of Ho Chi Minh's thought on improving revolutionary morality, wiping out individualism”, Journal of The theoretical education politic military (5) (183), pp.16-17.
3. Vu Thi Thanh Tinh (2020), “Improving the quality of studying and following Ho Chi Minh's thought, morality and style in today's moral Party building”, Journal of The Political theory and Yhe media (9 – 2020), pp.59-63.
4. Hoang Chi Bao - Vu Thi Thanh Tinh (2020), The article has name “Our Party” -  A valuable document to be used in the activities of the Party cell, Journal of The bridge of knowledge review (5) (117), pp.10-13.
5. Hoang Chi Bao - Vu Thi Thanh Tinh (2020), “Ho Chi Minh talks about the standards of party members”, Journal of bridge of knowledge review (6) (118), pp.27-32. 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây