TTLV: Quan hệ Mỹ - Ấn Độ giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020

Thứ tư - 14/07/2021 03:36
1. Họ và tên học viên: Bùi Thọ Khởi   
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/10/1984
4. Nơi sinh: Đông Sơn - Đông Hưng - Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên cao học số 3953/QĐ-XHNV ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Mỹ - Ấn Độ giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS.Vũ Vân Anh, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
(1) Luận văn nêu ra một số tác động của tình hình thế giới và khu vực, yếu tố cá nhân đối với quan hệ Mỹ - Ấn Độ; trình bày khái quát về quan hệ Mỹ - Ấn Độ trước năm 2014, tạo tiền đề cho việc phân tích những mục tiêu, nội dung và biện pháp trong chính sách của Mỹ và Ấn Độ trong quan hệ song phương giai đoạn 2014 - 2020.
(2) Luận văn làm rõ thực trạng quan hệ Mỹ - Ấn Độ trên các lĩnh vực gồm chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninḥ giai đoạn 2014 - 2020. Từ đó, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quan hệ song phương giai đoạn 2014 - 2020.
(3) Luận văn đánh giá về triển vọng của quan hệ Mỹ - Ấn Độ cho đến năm 2030; phân tích những tác động của quan hệ Mỹ - Ấn Độ giai đoạn 2014 - 2020 tới khu vực và Việt Nam và đề xuất giái pháp của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ và Ấn Độ trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, cũng như những bạn đọc quan tâm; những nghiên cứu liên quan đến quan hệ Mỹ - Ấn Độ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu, phân tích, làm rõ quan hệ Mỹ - Ấn Độ giai đoạn sau năm 2020. 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bui Tho Khoi
2. Sex: Male
3. Date of birth: 23/10/1984                    
4. Place of  birth: Dong Son, Dong Hung, Thai Binh
5. Admission decision number: 3953/QĐ-XHNV Dated October 14, 2019 by The Director of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: US - India relations in the period of 2014 - 2020
8. Major: International relations                       9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Dr Van Anh Vu, lecturer University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
(1) The thesis outlines several impacts of the world and regional situation, individual factors on US-India relations; presenting an overview of the US-India relationship prior to 2014, creating a premise for further analysis of the goals, contents and measures of the US and India’s policies on the bilateral relations in the period of 2014 - 2020. 
(2) The thesis clarifies the real status of US - India relations in various fields, including politics, economy and defense - security in the period of 2014 - 2020. Thence, evaluating the achievements and limitations in their bilateral relations for the period of 2014 - 2020.
(3) The thesis evaluates the prospects of US-India relations by 2030; analyzing the impacts of US-India relations in the period of 2014 - 2020 to the region and Vietnam and putting forward several solutions of Vietnam in developing relations with the US and India in the future.
12. Practical applicability, if any: Used as a refrence for students, professional students of international relations, as well as those interested readers; studies related to the foreign policy of the US - India
13. Further research directions, if any: Research, analysis and clarification of US - India relations in the period after 2020.
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây