TTLV: Quan niệm về cái chết trong triết học của Trang Tử và Martin Heidegger

Thứ năm - 08/07/2021 08:45
1. Họ và tên học viên:     NGUYỄN KHUÔNG HỒNG NGỌC  
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/02/1996
4. Nơi sinh: TP. HỒ CHÍ MINH
5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm về cái chết trong triết học của Trang Tử và Martin Heidegger
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Vũ Hảo – giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, làm rõ bối cảnh và tiền đề tư tưởng cho nội dung triết học của Trang Tử và Martin Heidegger.
Thứ hai, luận văn làm rõ những nội dung quan trọng trong quan niệm về cái chết của Trang Tử và Martin Heidegger.
Thứ ba, luận văn phân tích làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt giữa Trang Tử và Martin Heidegger trong quan niệm về cái chết từ góc nhìn liên văn hoá.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn đóng góp vào việc nghiên cứu, áp dụng các quan điểm triết học về cái chết của Trang Tử và Martin Heidegger trong việc giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cho con người Việt Nam.
Ở Việt Nam, các vấn đề về triết học so sánh Đông – Tây vẫn còn là lĩnh vực còn ít được nghiên cứu một cách có hệ thống. Luận văn có thể phần nào đóng góp cho việc nghiên cứu triết học so sánh ở Việt Nam nói chung và các vấn đề triết học của hai triết gia là Trang Tử và Martin Heidegger nói riêng.
Luận văn và kết quả nghiên cứu của nó có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy môn lịch sử triết học phương Đông, triết học phương Tây và triết học so sánh. Luận văn cũng có thể được tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy triết học Trang Tử và triết học hiện sinh của Martin Heidegger.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Trang Tử và Martin Heidegger đều là những nhà tư tưởng lớn, có tính đại diện cho nền triết học Đông – Tây nói chung. Việc so sánh tư tưởng triết học giữa hai triết gia từ hai nền văn hoá và hai thời đại khác nhau và tìm ra tiếng nói chung sẽ đem lại những đóng góp có giá trị trong việc nhìn nhận và giải quyết các vấn đề thiết thực trong xã hội hiện đại ngày nay.
Luận văn sẽ là tiền đề cho các những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến các quan niệm thuộc nhận thức luận và đạo đức học của mỗi triết gia.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
                                                                   
INFORMATIONS OF MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN KHUONG HONG NGOC            2. Sex: Female
3. Date of birth: 21/02/1996                                                         4. Place of birth: Ho Chi Minh City   
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV, dated: 4th December 2018
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: “The Conception of Death in Zhuangzi and Martin Heidegger’s Philosophy
8. Major: Philosophy                                   Code: 8229001.01
9. Supervisors: Prof. Dr. Nguyen Vu Hao – Lecturer at the Faculty of Philosophy, University of Social Sciences and Humanities Hanoi – Vietnam National University
10. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, to analyze and generalize the context and premises of Zhuangzi and Martin Heidegger’s philosophy.
Secondly, to clarify the main substance and characteristics of the concept of death in Zhuangzi and Martin Heidegger’s philosophy.  
Finally, to clarify the similarities and differences between Zhuangzi and Martin Heidegger in the concept of death from an intercultural perspective.
11. Practical applicability:
The research results of the thesis contribute to the study and application of the philosophical views on death of Zhuangzi and Martin Heidegger in educating and fostering morality for Vietnamese people.
In Vietnam, the issues of East-West comparative philosophy are still areas that have not been systematically studied. The thesis can partly contribute to the study of comparative philosophy in Vietnam in general and the philosophical issues of two philosophers, Zhuangzi and Martin Heidegger in particular.
The thesis and its research results can be used as references for the study and teaching of the history of Eastern philosophy, Western philosophy and comparative philosophy. The thesis can also be referenced in the research and teaching of Zhuangzi's philosophy and Martin Heidegger's existential philosophy.
12. Further research directions:
Zhuangzi and Martin Heidegger are renowned thinkers whose philosophical thoughts have passed the test of time and provided preeminent ideas for generations. Their thoughts remain valuable even in modern society.. This thesis could serve as a premise for the author’s long-term studies on the two philosophers and their ideas in the future, which will mainly focus on epistemological and ethical isssues.
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây