TTLV: Tư tưởng về Tâm của Vương Dương Minh và những giá trị, hạn chế

Thứ hai - 05/07/2021 04:07
1. Họ và tên học viên:    NGUYỄN NGỌC VŨ DUY                    2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/12/1996
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng về Tâm của Vương Dương Minh và những giá trị, hạn chế.
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Như - Giảng viên Khoa Triết học, Học viện quản lý giáo dục.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Thứ nhất, Phân tích, khái quát các điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng Tâm của Vương Dương Minh.
Thứ hai, làm rõ những nội dung, đặc điểm, giá trị và hạn chế trong tư tưởng Tâm của Vương Dương Minh.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Kết quả nghiên cứu của luận văn đóng góp vào việc nghiên cứu, áp dụng tư tưởng Tâm của Vương Dương Minh trong việc nâng cao giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cho con người Việt Nam. 
Học giả Vương Dương Minh ở nước ngoài được nghiên cứu rất tỉ mỉ và công phu còn ở Việt Nam thì chưa có nhiều những nghiên cứu chi tiết như vậy. Luận văn có thể phần nào đóng góp cho công cuộc nghiên cứu Vương Dương Minh ở Việt Nam.
Luận văn và kết quả nghiên cứu của nó có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy môn lịch sử triết học Trung Quốc nói chung, và triết học nho giáo thời Tống-Minh nói riêng. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
Vương Dương Minh là một học giả lớn của nho giáo Trung Quốc tư tưởng của ông mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng và có tính thiết thực với xã hội hiện đại ngày nay. Luận văn nghiên cứu về tư tưởng Tâm của ông sẽ là tiền đề để tác giả có thể có những nghiên cứu dài hơi về ông sau này, hướng nghiên cứu sẽ tập trung vào nhận thức luận và đạo đức.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
                              
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN NGOC VU DUY                       2. Sex: Male
3. Date of birth: 05/12/1996                                           4. Place of birth: HaNoi    
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV Dated: 26th November 2019
6. Changes in academic process: No.
7. Official thesis title: Vuong Duong Ming's thoughts on Mind-heart and its values and limitations.
8. Major: Philosophy                             Code: 8229001.01    
9. Supervisors: Ph.D Nguyen Thi Nhu – Lecturer of Faculty of Philosophy, National Academy Of Education Management.
10. Summary of the findings of the thesis: 
Firstly, analyze and generalize the conditions and premise of forming the mind of Vuong Duong Minh. 
Secondly, clarify the contents, characteristics, values and limitations in the mind of Vuong Duong Minh.
11. Practical applicability:
The research results of the thesis contribute to the research and application of the mind of Vuong Duong Minh in improving education and fostering morality for Vietnamese people. 
Scholar Vuong Duong Minh abroad has been studied very meticulously and meticulously, but in Vietnam, there have not been many such detailed studies. The thesis can partly contribute to the study of Vuong Duong Minh in Vietnam. 
The thesis and its research results can serve as references for the study and teaching of the history of Chinese philosophy in general, and Confucian philosophy of the Song-Ming dynasty in particular.
12. Further research directions:
Vuong Duong Minh is a great scholar of Confucianism in China. His thought carries a lot of important and practical significance to modern society today. His research thesis on Mind's thought will be a premise for the author to have long-term studies on him later, the research direction will focus on epistemology and ethics. 
13. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây