TTLV: Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một

Thứ năm - 19/05/2022 03:50
1. Họ và tên học viên: Phạm Tuấn Tú                                           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/02/1982
4. Nơi sinh: Bình Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01/6/2018
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài của Luận văn: “Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một”
8. Chuyên ngành: Quản trị Văn phòng                                               Mã số: 83404006.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Cam Anh Tuấn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận về xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa công sở
    Tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về văn hóa công sở và về xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa công sở ở chương này. Trong đó đã phân tích và làm rõ các vấn đề chung về văn hóa công sở (khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, vai trò); Quy chế văn hóa công sở (khái niệm, vai trò, cấu trúc) và về xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa công sở (vai trò của chủ thể chịu trách nhiệm, các bước trong quy trình). Cơ sở lý luận và pháp lý này chính là khung lý thuyết nền tảng cho việc triển khai những nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn tại Chương 2 và Chương 3.
Chương 2. Xây dựng Quy chế văn hóa công sở tại Thành ủy Thủ Dầu Một
    Tác giả đã đề cập và làm rõ những vấn đề cơ bản về xây dựng Quy chế văn hóa công sở tại Thành ủy Thủ Dầu Một; xác định và làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất (Thành ủy Thủ Dầu Một), chủ thể tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện (Văn phòng Thành ủy Thủ Dầu Một). Trên cơ sở phân tích các cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để chứng minh cho sự cần thiết xây dựng Quy chế văn hóa công sở tại Thành ủy Thủ Dầu Một. Trên cơ sở phân tích thực trạng văn hóa công sở tại Thành ủy Thủ Dầu Một, tác giả trình bày và phân tích các quan điểm và định hướng xây dựng nội dung Quy chế văn hóa công sở; quy trình xây dựng Quy chế văn hóa công sở; cấu trúc và những nội dung chính của Quy chế văn hóa công sở tại Thành ủy Thủ Dầu Một. Từ đó, đặt ra vấn đề liên quan đến việc tổ chức hiệu lực và hiệu quả Quy chế văn hóa công sở tại Thành ủy Thủ Dầu Một được trình bày và phân tích ở chương 3.
Chương 3. Tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại Thành ủy Thủ Dầu Một
    Tại chương này, tác giả đã trình bày và phân tích những giải pháp được cho là cần thiết để có thể tổ chức thực hiện có hiệu lực và hiệu quả Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy Thủ Dầu Một. Cụ thể đã đưa ra một hệ thống giải pháp (gồm 6 giải pháp) khắc phục các hạn chế, bất cập tồn tại trong thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế; từ đó góp phần hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại Thành ủy Thủ Dầu Một theo hướng phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay.
INFORMATION ON MASTER THESIS
1. Student's full name: Pham Tuan Tu                                            2. Gender: Male
3. Date of birth: February 22, 1982
4. Place of birth: Binh Duong
5. Student recognition decision number: 1543/QD-XHNV dated June 01, 2018
6. Changes in the training process: None 
7. Thesis title: “Building and organizing the implementation of the Regulation on office culture at Office of Thu Dau Mot City Party Committee”
8. Major: Office Administration                                                  Code: 83404006.01
9. Scientific instructor: Ph. D Cam Anh Tuan
10. Summary of the the thesis results:
Chapter 1. Theoretical basis for building and organizing the implementation of the Regulation on office culture
The author has systematized the theoretical and legal basis on office culture and on the building and organizing of the implementation of the Regulation on office culture in this chapter. In which, the general issues of office culture (concepts, characteristics, structure, roles) have been analyzed and clarified; Regulation on office culture (concepts, roles, structure) and on the building and organizing of the implementation of the Regulation on office culture (roles of persons in charge, steps in the process). This theoretical and legal basis is the fundamental theoretical framework for the implementation of the research tasks of the Thesis in Chapter 2 and Chapter 3.
Chapter 2. Building of Regulations on Office Culture in Thu Dau Mot City Party Committee
The author has mentioned and clarified the basic issues of building the Regulation on office culture in Thu Dau Mot City Party Committee; identifying and clarifying the persons in charge of researching and proposing (Thu Dau Mot City Party Committee), the persons in charge of advising on the building and organizing of the implementation (Office of Thu Dau Mot City Party Committee). On the basis of analyzing legal bases and practical bases to prove the necessity to build the Regulation on office culture in Thu Dau Mot City Party Committee. On the basis of analyzing the current situation of office culture in Thu Dau Mot City Party Committee, the author presents and analyzes the views and orientations to develop the content of the Regulation on office culture; the process of building Regulation on office culture; structure and main contents of the Regulation on office culture in Thu Dau Mot City Party Committee. Since then, issues related to the effective and efficient organization of the Regulation on office culture in Thu Dau Mot City Party Committee are presented and analyzed in Chapter 3.
Chapter 3. Organizing the implementation of the Regulation on office culture at Thu Dau Mot City Party Committee
In this chapter, the author has presented and analyzed the solutions which are deemed necessary to be able to validly and effectively organize the implementation of the Regulation on Office culture at agencies and units under the Thu Dau Mot City Party Committee. Specifically, a system of solutions (including 6 solutions) has been proposed to overcome the limitations and shortcomings existing in the practice of building and organizing the implementation of the Regulation; thereby contributing to completing the development and implementation of the Regulation on Office culture in Thu Dau Mot City Party Committee in an appropriate direction, in order to meet current requirements.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây