TTLA: Thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

Thứ tư - 22/09/2021 23:48
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13-7-1983                                                                   4. Nơi sinh: Tuyên Quang
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30/9/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có
7. Tên đề tài luận án: Thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay
8. Chuyên ngành: Chính trị học                                         9. Mã số: 62 31 02 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phùng Hữu Phú
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Thứ nhất, Luận án hệ thống hóa lý thuyết về quyền chính trị, quyền chính trị của phụ nữ và cơ sở chính trị, pháp lý về thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam.
Thứ hai, luận án phân tích đặc điểm, vai trò, nội dung, chủ thể thực hiện và các yếu tố tác động đến thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam.
Thứ ba, luận án phân tích thực trạng thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam, đánh giá những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những kết quả, hạn chế đó.
Thứ tư, luận án đề xuất quan điểm, giải pháp góp phần thực hiện tốt hơn quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, giảng dạy về quyền phụ nữ, quyền chính trị, bình đẳng giới trong chính trị. Bên cạnh đó, những kết quả được nêu ra trong luận án có thể tham khảo trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách về bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: bình đẳng giới, quyền phụ nữ, quyền con người.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Nguyễn Thị Tố Uyên (2017), Tác động của việc phát triển nguồn nhân lực nữ với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Lao động và công đoàn Kỳ 1 (631), tr.14-15.
- Nguyễn Thị Tố Uyên (2018), Thực hiện quyền chính trị của phu nữ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị (4), tr.50-55.
- Nguyễn Thị Tố Uyên (2018), Phụ nữ tham chính ở Việt Nam – thực tiễn, rào cản và những giải pháp thực hiện”, Tạp chí Cộng sản (143), tr.48-53.
- Nguyễn Thị Tố Uyên (2018), Thực trạng nguồn nhân lực nữ hiện nay và giải pháp phát triển”, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại (112), tr.73-85.
- Nguyễn Thị Tố Uyên (2018), Trao quyền lãnh đạo cho phụ nữ hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Tạp chí Cộng sản, tr.221-232.
- Nguyễn Thị Tố Uyên (2020), Vai trò của thể chế đối với việc thực hiện bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (941), tr.71-76.
- Nguyễn Thị Tố Uyên (2021), Trao quyền cho phụ nữ vì mục tiêu phát triển bền vững về xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học - Học viện Phụ nữ Việt Nam (2), tr.12-23.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: UYEN NGUYEN THI TO                   2. Sex: Female
3. Date of birth: 13th July, 1983                              4. Place of birth: Tuyen Quang
5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHNV, 30th September, 2016 of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: The Reformation of religious policy in sustainable development in Vietnam in contemporary
8. Major: Political Science                                       9. Code: 62 31 02 01
10. Supervisor: Professor. PhD Phu Phung Huu
11. Summary of the new findings of the thesis:
Firstly, the thesis systematizes theory of women's political rights and political rights, political basis and juridical for implementing the women's political rights in Vietnam
Secondly, the thesis analyzes the characteristics, roles, content, actors and factors affecting to implementing the women's political rights in Vietnam.
Thirdly, the thesis analyzes the real situation about implementing political rights of women in Vietnam, evaluate the results, limitations and causes of those results and limitations.
Fourthly, the thesis proposes views and solutions to implementing the women's political rights in Vietnam today.
12. Practical applicability: The research results of dissertation can be used as a reference in the study and teaching of women's rights, political rights, gender equality in politics. In addition, the results mentioned in the thesis can be refer to making policies on gender equality in politics in Vietnam.
13. Further research directions: gender equality, women's rights, human rights.
14. Thesis-relate pulications:
- Nguyen Thi To Uyen (2017), Impacts of women resources development on social progress and equity in Vietnam”, Journal of Labor and Trade Union Vol 1 (631), pp. 14-15.
- Nguyen Thi To Uyen (2018), Implementing political rights of women in Vietnam nowadays, Political Theory (4), pp.50-55.
- Nguyen Thi To Uyen (2018), Women in politics in Vietnam – the reality, barriers and solutions”, Communist review (143), pp. 48-53.
- Nguyen Thi To Uyen (2018), Current situation of female human resources and solutions for development”, External Economics Review (112), pp.73-85.
- Nguyen Thi To Uyen (2018), Empowering the women towards improving management efficiency and social development in Vietnam today, National conference, National Economics Universiry and Communist Review, pp. 221-232.
- Nguyen Thi To Uyen (2020), The role of institutions in the realization of gender equality in politics in Vietnam today”, Communist review (941), pp.71-76.
- Nguyen Thi To Uyen (2021), Empowering women for socially sustainable development in Vietnam”, VWA Journal of science (2), pp.12-23.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây