TTLA: Quản lý, khai thác nguồn lợi biển đảo của triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884

Thứ năm - 23/09/2021 05:21
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Thị Hải Đường
2. Giới tính: N
3. Ngày sinh: 01 tháng 04 năm 1985
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Gia hạn thời gian nghiên cứu sinh từ 01/01/2019 đến 31/12/2020
- Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ từ “Hoạt động quản lý, khai thác nguồn lợi biển đảo của triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884” thành “Quản lý, khai thác nguồn lợi biển đảo của triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884” theo Quyết định số 625/QĐ-XHNV ngày 22 tháng 03 năm 2021 về việc thay đổi/điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
7. Tên đề tài luận án: Quản lý, khai thác nguồn lợi biển đảo của triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
9. Mã số: 62 22 03 13
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Văn Quân
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Trên cơ sở khai thác các nguồn tài liệu, luận án có một số đóng góp như sau:
- Đưa ra một cái nhìn toàn diện và hệ thống về hoạt động quản lý, khai thác biển, đảo của triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884.
- Góp phần nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về vương triều Nguyễn.
- Góp phần vào một hiểu biết thấu đáo và đầy đủ hơn về lịch sử chủ quyền và thực thi chủ quyền đối với vùng biển, đảo trong lịch sử Việt Nam.
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy nghiên cứu về lịch sử Việt Nam nói chung, cũng như lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX, lịch sử chủ quyền của Việt Nam,... hay về vương triều Nguyễn, về vấn đề quản lý và khai thác biển của triều Nguyễn nói riêng.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Đinh Thị Hải Đường (2016), “Quản lý và khai thác vùng biển đảo của triều Nguyễn giai đoạn 1802-1858, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam (101), tr.53-62.
2. Đinh Thị Hải Đường (2016), “Chính sách thương nghiệp đường biển của triều Nguyễn giai đoạn 1802-1858”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (484), tr.12-26.
3. Đinh Thị Hải Đường (2017), “Triều Nguyễn với việc quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ biển đảo của cư dân giai đoạn 1802-1858”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (3), tr.55-63.
4. Đinh Thị Hải Đường (2019), “Nguyễn Công Trứ với hoạt động khai thác và bảo vệ an ninh - quốc phòng biển đảo Bắc Bộ ở nửa đầu thế kỷ XIX”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Công Trứ với lịch sử, văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.630-660.
5. Đinh Thị Hải Đường (2018), Maritime Foreign Trade Policy of the Nguyễn Dynasty In the Period of 1802 – 1858”, Journal of Asian Network for GIS-based Historical Studies (5), pp.10-20.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Dinh Thi Hai Duong
2. Sex: Female
3. Date of birth: April 1st, 1985
4. Place of birth: Nam Dinh
5. Admision decision number: 3684/2015/QĐ-XHNV Dated: December 31st, 2015 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU.
6. Changes in academic process:
- Renewal: From January 1st, 2019 to December 31st, 2020.
- Adjusted dissertation title from “The Nguyen Dynasty’s Governance and Exploitation Activities on Marine and Island Resourses in the Period of 1802-1884” to “The Nguyen Dynasty’s Governance and Exploitation of Marine and Island Resourses in the Period of 1802-1884” in Decision number 625/QĐ-XHNV on changing/adjusting dissertation title dated March 22nd, 2021 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU.
7. Official thesis title: The Nguyen Dynasty’s Governance and Exploitation of Marine and Island Resourses in the Period of 1802-1884.
8. Major: Vietnam History
9. Code: 62 22 03 13
10. Supervisors: Prof. Vu Van Quan, Ph.D.
11. Summary of new findings of the thesis:
On the basis of using sources, the thesis is able to make some contribution:
- Presenting the Nguyen dynasty’s governance and exploitation of marine and island resourses in the period of 1802-1884 systematically and comprehensively;
- Contributing to a more comprehensive and deeper understanding of the Nguyen dynasty;
- Contributing to a more comprehensive and deeper understanding of Vietnam history’s marine and islands sovereinty;
- The research results of the doctoral thesis could be making reference to teaching and researching on Vietnam history, especially in the 19th century; Vietnam history’s marine and islands sovereinty; as well as the Nguyen dynasty’s governance and exploitation of marine and island resourses.
12.Practical applcability, if any
13. Futher reseach direction, if any:
14. Thesis- related puplications:
1. Dinh Thi Hai Duong (2016), “The Nguyen Dynasty’s managements and exploitations of marine and islands areas in the period 1802-1858”, Journal of Vietnam Social Sciences (101), pp.53-62.
2. Dinh Thi Hai Duong (2016), “Maritime Trade Poicy of the Nguyen Dynasty in the period of 1802-1858”, Journal of Historical Studies, (484), pp.12-26.
3. Dinh Thi Hai Duong (2017), The Nguyen Dynasty’s management on residents marine and islands exploitations and defences in the period of 1802-1858”, Journal of Southeast Asian Studies (3), pp.55-63.
4. Dinh Thi Hai Duong (2019), “Nguyen Cong Tru’s activities relating to marine and islands exploitations and securities-defences in Tonkin in the first half of the 19th century”, in Ha Tinh Provincial People’s Committee - University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi, Nguyen Cong Tru in Vietnam’ history and culture in the first half of the 19th century, VNU Publishing House, pp.630-660.
5. Dinh Thi Hai Duong (2018), Maritime Foreign Trade Policy of the Nguyễn Dynasty In the Period of 1802 – 1858”, Journal of Asian Network for GIS-based Historical Studies (5), pp.10-20.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây