TTLA: Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 2000 đến năm 2015

Thứ năm - 23/09/2021 05:26
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN NGỌC DIỆP                                 2.  Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/03/1983                                                                                 4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài 01 lần theo Quyết định 1464/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Trường ĐH KHXH&NV.
7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 2000 đến năm 2015.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                            9. Mã số: 62 22 03 15
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Một là, hệ thống hóa được nguồn tư liệu về sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội với GDPT từ năm 2000 đến năm 2015. Từ đó, cung cấp những dữ liệu khoa học để làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền tiếp tục phát triển GDPT.
- Hai là, góp phần làm sáng tỏ nội dung chủ trương, quá trình chỉ đạo thực hiện phát triển GDPT của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ năm 2000 đến năm 2015.
- Ba là, cung cấp nguồn tài liệu phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội và  lịch sử giáo dục Thủ đô.
 12. Khả năng ứng dụng thực tiễn
- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo phong phú, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 2000 đến năm 2015.
- Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy lịch sử giáo dục, lịch sử Đảng trong các học viện, nhà trường, cơ quan nghiên cứu.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
    - Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông (theo thời gian cụ thể)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
- Nguyễn Ngọc Diệp (2017), “Công tác xóa mù chữ và bổ túc văn hóa ở thành phố Hà Nội giai đoạn 1975 - 1980”, Tạp chí Lịch sử Đảng (4), tr 92 - 96.
- Nguyễn Ngọc Diệp (2019), “Xây dựng đội ngũ giáo viên phổ thông thành phố Hà Nội (2005-2008) - Kết quả và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (6), tr 106 - 110.
- Nguyễn Ngọc Diệp (2019), “Đổi mới giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (đặc biệt Kì 2 (4), tr 30-34.
- Nguyễn Ngọc Diệp (2020), “Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác xã hội hóa giáo dục (2000 - 2008)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr 101 - 105.
- Nguyễn Ngọc Diệp (2021), “Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (đặc biệt 8), tr 45 - 49.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Ngoc Diep                                 2. Sex: Female
3. Date of birth: 07/03/1983                                          4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 1745/2017/QĐ-XHNV dated July 13, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process:
- Adjusting the first thesis title: Decision number 1464/QĐ-XHNV dated 30/5/2018 by the Principal of University of Social Sciences and Humanities
7. Official thesis title: Hanoi Party Committee led to develop the basic education from 2000 to 2015
8. Major: History of Vietnamese Communist Party                            9. Code: 62 22 03 15
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Nhat
11. Summary of the new findings of the thesis:
- Firstly, systematizing the documents of Hanoi Party Committee’s leadership to the basic education from 2000 to 2015. On that basis, , the thesis provides the scientific data for Hanoi Party Committee and the Hanoi government to plan policies of continuously developing the basic education.
- Secondly, contributing to clarify the policies and direction process of developing the basic education of Hanoi Party Committee from 2000 to 2015.
- Thirdly, providing documents for researching and teaching the history of Hanoi Party Committee and Hanoi Education.
12. Practical applicability
- The thesis provides readers with the rich and systematic documents that contain information about Hanoi Party Committee’s leadership process of development of the basic education from 2000 to 2015.
- The thesis is a reference for researching and teaching the history of basic education, Party history in academies, schools and research institutions.
13. Further research directions
- Hanoi Party Committee led to develop the basic education (in a particular period)
14. Thesis - related publications
- Nguyen Ngoc Diep (2017), “Activites of illiteracy eradication and supplementary education in Hanoi from 1975 to 1980”, Journal of Vietnam Communist Party’s history (4), pp. 92 - 96.
- Nguyen Ngoc Diep (2019), “Developing teachers in Hanoi’s basic education (2005-2008) – Results and Lessons learned”, Journal of Vietnam Communist Party’s history (6), pp. 106 - 110.
- Nguyen Ngoc Diep (2019), “Reforming Hanoi’s basic education in the conditions of international integration”, Journal of Education and Society, (Special issue) (4), pp. 30-34.
- Nguyen Ngoc Diep (2020), “Hanoi Party Committee led to educational socialization (2000-2008)”, Journal of Vietnam Communist Party’s history (10), pp. 101 - 105.
- Nguyen Ngoc Diep (2021), “Improving the quality of the basis education in Hanoi during this period”, Journal of Education and Society, (Special issue) (8), pp. 45 - 49.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây