TTLV: Đánh giá hình ảnh điểm đến du lịch hồ Ba Bể đối với khách du lịch nội địa

Thứ năm - 05/05/2022 04:50
1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Phương     
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/08/1987
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận học viên số:
2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: “Đánh giá hình ảnh điểm đến du lịch hồ Ba Bể đối với khách du lịch nội địa”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                 
9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa – Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Phenikaa.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Đề tài được thực hiện nhằm xác định lại những yếu tố cấu thành hình ảnh điểm đến hồ Ba Bể. Tìm hiểu đánh giá của khách du lịch nội địa với những yếu tố cấu thành hình hình ảnh điểm đến nói riêng và hình ảnh điểm đến tổng thể nói chung.
Đề tài đã tổng quan cơ sở lý luận về hình ảnh điểm đến du lịch và đánh giá hình ảnh điểm đến du lịch; tổng quan các nguồn lực, hiện trạng và các định hướng trong phát triển du lịch của điểm đến hồ Ba Bể. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính với bảng hỏi phi cấu trúc, đề tài xác định 17 thuộc tính được ít nhất 10% khách du lịch nội địa nhắc tới. Kết hợp kết quả nghiên cứu định tính với ý kiến chuyên gia, nhận diện thang đánh giá hình ảnh điểm đến gồm 8 thành phần với 30 thuộc tính. Trong đó có 26 biến độc lập là các thuộc tính nhận thức, cảm xúc và độc đáo của hình ảnh điểm đến; 4 biến phụ thuộc là thuộc tính của hình ảnh điểm đến tổng thể. Từ 392 mẫu khảo sát khách du lịch nội địa, phân tích định lượng (sử dụng phần mềm SPSS 23) đã xác định lại thang đánh giá gồm 7 yếu tố (25 biến), trong đó có 6 yếu tố độc lập (21 biến) tác động cùng chiều với yếu tố phụ thuộc (4 biến). Bao gồm: Sức hấp dẫn tự nhiên (5 biến), Sức hấp dẫn văn hóa (2 biến), Đặc trưng du lịch và giải trí (4 biến), Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật (4 biến), Bầu không khí của điểm đến (4 biến), Khả năng tiếp cận và giá cả (2 biến). Thứ tự mức độ tác động từ mạnh nhất tới yếu nhất của các biến độc lập tới biến phụ thuộc là: HDTN > HDVH > DLGT > TCGC > BKK > HTKT.  Có 22/25 thuộc tính cấu thành hình ảnh điểm đến được đánh giá tích cực, 3/25 thuộc tính được đánh giá tiêu cực. Hình ảnh tổng thể điểm đến hồ Ba Bể được đánh giá tích cực. Đánh giá hình ảnh điểm đến có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa các nhóm phân theo độ tuổi và số lần tới điểm đến. Đề tài cũng đã đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện và nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch hồ Ba Bể đối với khách du lịch nội địa.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 
Kết quả của đề tài có ý nghĩa quan trọng cho các nhà quản lý du lịch Bắc Kạn nói chung và Ba Bể nói riêng trong việc định hướng, xây dựng, cải thiện hình ảnh điểm đến, đồng thời là căn cứ để thực hiện các chiến lược tiếp thị điểm đến hồ Ba Bể. Đây cũng là tài liệu tham khảo cho các địa phương khác có những nét đặc trưng tương đồng trong việc cải thiện và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá lòng trung thành, ý định quay trở lại điểm đến du lịch hồ Ba Bể của khách du lịch nội địa.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: 
- Bài báo: Đánh giá hình ảnh điểm đến du lịch hồ Ba Bể của khách du lịch nội địa, Tạp chí Đại học Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên (đã xong phản biện, dự kiến xuất bản tháng 6/2022).
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Vu Thi Phuong
2. Sex: Female
3. Date of birth: August 14th, 1987                             
4. Place of birth: Thai Nguyen Province
5. Admission decision number:
2705/2020/QD-XHNV; Dated: December 24th, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University, Vietnam.
6. Changes in academic process: NO
7. Official thesis title: “Evaluate the image of Ba Be lake tourist destination of domestic tourists”
8. Major: Tourism                                                          
9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. PhD. Tran Thi Minh Hoa – Dean of the Faculty of Economics and Business, Phenikaa University.
11. Summary of the findings of the thesis: 
The study was carried out to redefine the elements constituting the image of Ba Be lake destination. Find out the evaluation of domestic tourists with the elements that make up the destination image in particular and the overall destination image in general. The topic has reviewed the theoretical basis of the image of the tourist destination and evaluated the image of the tourist destination; overview of resources, current status and orientations in tourism development of Ba Be lake destination. Through qualitative research method with unstructured questionnaire, the topic identified 17 attributes mentioned by at least 10% of domestic tourists. Combining qualitative research results with expert opinions, identifying a destination image rating scale consisting of 8 components with 30 attributes. In which, there are 26 independent variables which are the cognitive, emotional and unique attributes of the destination image; the four dependent variables are attributes of the overall destination image. Quantitative analysis results of 392 domestic tourists survey samples (using SPSS 23 software) have redefined the rating scale with 7 factors (25 variables), of which 6 independent factors (21 variables) have the same impact with dependent factors (4 variables). Including: Natural attractiveness (5 variables), Cultural attractiveness (2 variables), Tourism and entertainment characteristics (4 variables), Infrastructure and technical materials (4 variables), Destination atmosphere (4 variables), Accessibility and price (2 variables). The order of influence from the strongest to the weakest of the independent variables on the dependent variable is: HDTN > HDVH > DLGT > TCGC > BKK > HTKT. There are 22/25 attributes constituting the destination image that are rated positively, 3/25 are rated negatively. The overall image of Ba Be lake destination is positively evaluated. There is a statistically significant difference between the groups by age and number of visits to the destination. The topic also made recommendations to improve and enhance the image of Ba Be Lake tourist destination for domestic tourists.
12. Practical applicability, if any: 
The results of the study have important implications for tourism managers in Bac Kan in general and Ba Be in particular in orienting, building, and improving the destination's image, as well as being the basis for implementing destination marketing strategies Ba Be lake. This is also a reference for other localities with similar characteristics in improving and developing the image of a tourist destination.
13. Further research directions, if any: Evaluation of loyalty, intention to return to Ba Be lake tourist destination of domestic tourists.
14. Thesis-related publications: 
- Article: “Evaluate the image of ba be lake tourist destination of domestic tourists”, TNU Journal of Science and Technology (expected to be published in June 2022). 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây