TTLV: Sự chuyển biến nhận thức về khoa học và kĩ thuật phương Tây của trí thức Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX

Thứ tư - 27/10/2021 21:36
1. Họ và tên học viên:Nguyễn Sinh Hùng                       2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/8/1997
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV, ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Sự chuyển biến nhận thức về khoa học và kĩ thuật phương Tây của trí thức Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX
8. Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới;                                       Mã số: 8229010.03
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng – Viện Chính sách và Quản lí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trình bày tổng quát sự chuyển biến kinh tế, xã hội, khoa học và kĩ thuật ở các nước phương Tây và Việt Nam; Phân tích và trình bày một số đặc điểm về trí thức Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX; Phân tích và trình bày sự chuyển biến nhận thức về các giá trị, tri thức của văn minh phương Tây của trí thức Việt Nam bằng việc mô tả một số sự khác biệt trong tư tưởng và hành động trong các vực khoa học và kĩ thuật so với khoảng thời gian trước đó; Phân tích, đánh giá và làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự chuyển biến nhận thức về khoa học và kĩ thuật phương Tây của trí thức Việt Nam; Nhận xét, đánh giá đặc điểm, sự tích cực và hạn chế của sự chuyển biến về khoa học và kĩ thuật phương Tây của trí thức Việt Nam;
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn đóng góp vào quá trình tái hiện lại bức tranh về lịch sử Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX qua góc nhìn của lịch sử khoa học và kĩ thuật. Trong đó, nhấn mạnh vai trò và nhận thức của các chủ thể lịch sử mà ở đây là những trí thức tiêu biểu. Tư tưởng và hành động của họ đã đưa đến một sự chuyển biến trong lịch sử nói riêng, cũng như với khoa học và kĩ thuật Việt Nam nói chung. Làm rõ các yếu tố tác động tới sự biến chuyển trong nhận thức về khoa học và kĩ thuật phương Tây của các trí thức, sự biến chuyển đó đóng góp như thế nào tới quá trình phát triển của khoa học và kĩ thuật Việt Nam.
Luận văn có thể bổ sung các nguồn tài liệu, đóng vai trò như một tài liệu tham khảo về lĩnh vực lịch sử khoa học và kĩ thuật Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX. Bên cạnh đó, luận văn cũng có sự đóng góp nhất định trong nhận thức về vai trò và sức mạnh của khoa học và kĩ thuật đối với sự phát triển của đất nước nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Sinh Hùng (2019): “Vai trò của khoa học-kĩ thuật trong cuộc cạnh tranh giữa người Bồ Đào Nha với Hà Lan ở Mallacca và Đại Việt thế kỉ XVI-XVII”, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 332, 8/2019, tr. 69-78.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyễn Sinh Hùng                      2. Sex: Male
3. Date of birth: 10/08/1997                                4. Place of  birth: Hai Phong
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV  Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: The change of perception about Western science and technology of Vietnamese intellectuals in the second half of the 19th century
8. Major: World History                                        9. Code: 8229010.03
10. Supervisors: Nguyễn Mạnh Dũng, A. Professor, Doctor - Institute of Policy and Management, University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
Present an overview of economic, social, scientific and technical changes in Western countries and Vietnam; Analyze and present characteristics of Vietnamese intellectuals in the second half of the nineteenth century; Analyze and present the change in awareness of the values and knowledge about the Western civilization of Vietnamese intellectuals by describing some differences in thought and action in the fields of science and technology, compared to the previous period; Analyze, evaluate and clarify the causes leading to the change in awareness about Western science and technology of Vietnamese intellectuals; Comment, evaluate the characteristics, positives and limitations of the cognitive transformation about Western science and technology of Vietnamese intellectuals;
12. Practical applicability, if any:
The thesis contributes to the process of recreating the picture of Vietnamese history in the second half of the nineteenth century through the perspective of the history of science and technology. In it, emphasizes the role and awareness of historical subjects, which here are typical intellectuals. Their thoughts and actions have led to a change in history in particular, as well as with Vietnamese science and technology in general. Clarifying the factors affecting the change in the awareness about Western science and technology of Vietnam intellectuals, how that change contributes to the development of science and technology in Vietnam
The thesis can supplement the sources of documents, acting as a reference for the field of scientific and technical history of Vietnam in the second half of the nineteenth century. Besides, the thesis also has a certain contribution in the awareness of the role and power of science and technology in the development of the country in general.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:
Nguyen Manh Dung – Nguyen Sinh Hung (2019): “The role of science and technology in the competition between Portugal and the Netherlands in Malacca and Dai Viet in the XVI–XVII centuries, Military History Review, Volume 332, 8/2019, p. 69 – 78.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 79 trong 16 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 16 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây