TTLA: Tác động của Chính sách thông tin khoa học và công nghệ đến đảm bảo thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới ở Việt Nam

Thứ sáu - 22/10/2021 03:39
1.  Họ và tên Nghiên cứu sinh: Lê Tùng Sơn               2. Giới tính: Nam 
3. Ngày sinh: 19/8/1990                                               4. Nơi sinh: Hà Nội 
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 2702/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh. 
- Quyết định số 2782/QĐ-XHNV ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.
- Quyết định số 1568/QĐ-XHNV ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn về thay đổi/điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh 
7. Tên đề tài Luận án: Tác động của Chính sách thông tin khoa học và công nghệ đến đảm bảo thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới ở Việt Nam. 
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và công nghệ                          9. Mã số: 9340412
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Quý và TS. Trần Hậu Ngọc. 
11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án: 
a) Về tiếp cận trong nghiên cứu: Luận án sử dụng tiếp cận Hệ thống là hướng tiếp cận chủ đạo (bằng phương pháp Hộp trắng). 
b) Về lý thuyết: Luận án vận dụng các lý thuyết về phân tích chính sách, lý thuyết hệ thống, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về tác động của Chính sách thông tin KH&CN đến đảm bảo thông tin phục vụ NCKH,CN&ĐM; xây dựng Khung đánh giá tác động chính sách, làm công cụ để nhận diện những tác động của chính sách thông tin KH&CN, từ đó tạo lập luận cứ khoa học trong việc đề xuất hoàn thiện chính sách. 
c) Về thực tiễn, Luận án đưa ra các kết quả như sau: 
+ Ở Việt Nam đã có chính sách thông tin KH&CN. Tuy nhiên chính sách này được công bố tại nhiều văn bản khác nhau, dẫn đến thiếu thống nhất, chồng chéo một số nội dung chủ yếu của chính sách lại công bố tại những văn bản có giá trị pháp lý không cao, chính vì vậy gây khó khăn trong quá trình vận dụng và triển khai thực hiện.
+ Những tác động do chính sách mang lại chưa hiện thực hóa một cách toàn diện mục tiêu đảm bảo thông tin phục vụ NCKH,CN&ĐM của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp do phương tiện để thực hiện là Hệ thống đảm bảo thông tin KH&CN mang triết lý vận hành chưa phù hợp, các phần tử của Hệ thống có những biến đổi do tác động song chưa hướng hoạt động của Hệ thống đến việc phổ biến thông tin, tri thức cho toàn thể cộng đồng. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): 
- Nghiên cứu góp phần tạo lập luận cứ khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thiện Hệ thống pháp luật về đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, các chính sách thúc đẩy hoạt động thông tin KH&CN qua đó nâng cao năng lực đảm bảo thông tin phục vụ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và xu thế chuyển đổi số. 
- Kết quả nghiên cứu của Luận án còn là tài liệu tham khảo cho các cá nhân và tổ chức trong việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành Quản lý KH&CN, chính sách Thông tin – Thư viện nói chung và Chính sách thông tin KH&CN nói riêng. 
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): 
- Các vấn đề pháp lý về quyền tiếp cận thông tin hướng đến hoàn thiện Hệ thống pháp luật về thông tin KH&CN. 
- Hệ thống đảm bảo thông tin KH&CN trong bối cảnh chuyển đổi số. 
- Khung năng lực thông tin; Khung năng lực đảm bảo thông tin; đánh giá năng lực đảm bảo thông tin phục vụ đổi mới ở Việt Nam. 
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến Luận án: 
- Lê Tùng Sơn (2020) “Chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam”, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu chính sách và quản lý Vol 36,(2), tr. 70-80.  
-  Lê Tùng Sơn (2020) “Vận dụng lý thuyết hệ thống trong xây dựng chính sách đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam”, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu chính sách và quản lý  Vol 37 (3), tr. 30-43.
-  Lê Tùng Sơn, Trần Hậu Ngọc (2020) “Chính sách thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, Vol 62 (10), tr.50-55. 
  INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Le Tung Son                                        2. Sex: Male 
3. Date of birth: 19th August 1990                             4. Place of birth: Ha Noi 
5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHNV-TC dated 30th  September 2016 of the Principal of the University of Social Sciences and Humanities. 
6. Changes in academic process:
- Decision number 2702/QĐ-XHNV dated 26th september 2018 of the principal of the University of Social Sciences and Humanities on adjustion the doctoral dissertation topic of the PhD Student. 
- Decision number 2782/QĐ-XHNV dated 22th  July 2019 of the principal of the University of Social Sciences and  Humanities on adjustion the doctoral dissertation topic of the PhD Student . 
Decision number 1568/QĐ-XHNV dated 07th  September 2020 of the principal of the University of Social Sciences and  Humanities on adjustion the doctoral dissertation topic of the PhD Student. 
7. Official thesis title: The Impacts of Science and Technology Information Policies on the warranty of Information for Science, Technology and Innovation in Viet Nam. 
8. Major: Science and Technology Management                                    9. Code: 9340412
10. Supervisor: Ass.Prof. PhD. Tran Thi Quy and  PhD. Tran Hau Ngoc 
11. Summary of the new findings of the Thesis 
a) Regarding the approach in research: The thesis uses the System approach as the dominant approach (by the White Box method).
b) Theoretical: The thesis applies theories of policy analysis, systems theory, on that basis builds a theoretical basis system on the impact of Science and Technology Information Policy on information assurance. serving scientific research, technology and innovation; develop a Policy Impact Assessment Framework, as a tool to identify the impacts of S&T information policies, thereby creating scientific arguments in proposing policy improvement.
c) In practice, the thesis gives the following results:
+ In Vietnam, there is a policy on S&T information. However, this policy is published in many different documents, leading to inconsistency, overlapping some key contents of the policy and publishing in documents of low legal value. making it difficult to apply and implement.
+ The impacts brought about by the policy have not fully realized the goal of ensuring information for science, technology and innovation of organizations, individuals and businesses because the means to implement is the Information Assurance System S&T has an inappropriate operating philosophy, the elements of the System have changes due to the impact, but the operation of the System has not been directed to the dissemination of information and knowledge to the entire community.
12. Practical applicability, if any: 
- Research contributes to creating scientific and practical arguments in perfecting the legal system on ensuring the right to access to information, policies to promote science and technology information activities, thereby improving the capacity to ensure information security. information serving organizations, individuals and businesses in the context of the Fourth Industrial Revolution and the trend of digital transformation.
- The research results of the thesis are also references for individuals and organizations in teaching, learning and scientific research at training institutions specialized in Science and Technology Management, Information policy - Libraries in general and Science and Technology Information Policy in particular.
13. Further research directions, if any: 
 - Legal issues on the right to access information towards the completion of the legal system on S&T information.
- System to ensure S&T information in the context of digital transformation.
- Information capacity framework; Competency framework for information assurance; assessment of information assurance capacity for innovation in Vietnam.
14. Thesis-related publications: 
- Le Tung Son (2020) “ Policies of Establishing Network for Scientific and Technologycal Information Organization for Scientific Research and Innovation in Viet Nam”, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies Vol 36 (2), pp. 70-80. 
- Le Tung Son (2020) “ Application of Theoretical System in The Development of Policies on Evaluation Capacity for Science and Technology Information Organizations in VietNam, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies Vol 36 (3), pp. 30-43. 
- Le Tung Son, Tran Hau Ngoc (2020) "Policy on scientific and technological information for scientific research and innovation in Vietnam", Vietnam Science and Technology Journal Vol 62 (10) , pp.50-55.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây