TTLA: Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 2011 đến nay

Thứ sáu - 22/10/2021 03:20
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Kim Hoàng      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 26/8/1990                                                4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:
      Đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 2011 đến nay
8. Chuyên ngành: Chính trị học
9. Mã số: 62 31 02 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phùng Hữu Phú    
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Luận án hệ thống hóa, nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận về hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam.
- Luận án phân tích, làm rõ thực trạng về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 2011 đến nay.
- Từ việc phân tích những vấn đề lý luận, thực trạng đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 2011 đến nay, luận án làm rõ những yếu tố tác động, đề xuất phương hướng và một số nhóm giải pháp khoa học, có tính khả thi, có giá trị tham khảo nhằm góp phần tiếp tục đổi mới HTCT Việt Nam thời gian tới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu luận án góp phần làm phong phú thêm nhận thức khoa học, những vấn đề lý luận về đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về hệ thống chính trị, đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam và một số môn học có liên quan thuộc ngành Chính trị học.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
    - Chính trị học
    - Lý luận về hệ thống chính trị, hệ thống chính trị Việt Nam
    - Đảng chính trị, Nhà nước pháp quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
       1. Trần Kim Hoàng (2019), “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (292), tr.32-38.
      2. Trần Kim Hoàng, Bùi Chí Thanh (2019), “Establishment and Development of E-Government in Vietnam: Challenges from the Security Perspective”, E-Government and Administrative Reform in Germany and Vietnam, Cuvillier Verlag Gottingen, Germany, ISBN 978-3-7369-7035-9, pp.51-58.
      3. Trần Kim Hoàng (2020), “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công cuộc đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng (357), tr.94-98.
      4. Trần Kim Hoàng (2020), “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh, tình hình hiện nay”, Tạp chí Thanh niên(53), tr.16-21.
INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

1. Full name: Tran Kim Hoang                                2. Gender: Male
3. Date of birth: 26/8/1990                                      4. Place of birth: Ha Tinh
5. Number of the Admission Decision: 3684/QĐ-XHNV dated 31/12/2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: not
7. Official thesis title for the state defense:
Reforming the political system in Vietnam from 2011 to the present.
8. Field: Politics                                                          9. Code: 62 31 02 01
10. Supervisor: Prof. Dr. Phung Huu Phu
11. Summary of the new findings of the thesis
- The thesis systematizes, researches and clarifies some theoretical issues about the political system and political system renovation in Vietnam.
- The thesis analyzes and clarifies the current status of achievements, limitations, causes and problems posed in reforming the political system in Vietnam from 2011 to the present.
- From the analysis of theoretical issues and the current status of political system renewal in Vietnam from 2011 to the present, the thesis clarifies the influencing factors and proposes directions and some groups of scientific solutions with feasibility and valuable reference in order to contribute to the renewal of Vietnam's political system in the coming time.
12. The applicability of research findings:
The results of the thesis research contribute to developing scientific awareness and theoretical issues about the political system renovation in Vietnam. At the same time, the research results of the thesis can be used as a reference for the research work and teaching of the political system, the renewal of the political system in Vietnam and a number of related subjects in the field of Political Science.
13. Further research directions, if any:
- Politics
- Theory of the political system, the political system of Vietnam
- Political parties, the rule of law, socio-political organizations.
14. Thesis - related publications (List them in chronological order):
1. Tran Kim Hoang (2019), “Continuing to renew the Party's leadership method for the operation of the political system in the new situation”, Journal of Theoretical Education (292), pp.32- 38.
2. Tran Kim Hoang, Bui Chi Thanh (2019), “Establishment and Development of E-Government in Vietnam: Challenges from the Security Perspective”, E-Government and Administrative Reform in Germany and Vietnam, Cuvillier Verlag Gottingen, Germany, ISBN 978-3-7369-7035-9, pp.51-58.
3. Tran Kim Hoang (2020,) “Vietnamese Fatherland Front and socio-political organizations in the renovation process”, Party History Magazine (357), pp.94-98.
4. Tran Kim Hoang (2020,) Innovating the content and method of operation of socio-political organizations in Vietnam in the current context and situation”, Youth Magazine (53), pp.16-21.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây