TTLA: Sự hài lòng tình dục của người trưởng thành

Thứ sáu - 22/10/2021 03:41
1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Phương Thảo                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/11/1984                                                                4. Nơi sinh: Nam Định 
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ – XHNV ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
    - Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo quyết định số 849/QĐ - XHNV ngày 02/06/2020.
     - Thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ số 1466/QĐ-XHNV ngày 30/05/2018 
7. Tên đề tài luận án: Sự hài lòng tình dục của người trưởng thành
8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                                           9. Mã số: 62 31 04 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS, TS. Trần Thị Minh Đức
                                                     PGS, TS. Nguyễn Văn Lượt
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
    Đóng góp về mặt lí luận
Tác giả luận án đã khái quát về tổng quan nghiên cứu sự hài lòng tình dục có ba xu hướng (1) Nghiên cứu sự hài lòng tình dục với vấn đề sức khỏe và sinh lý tình dục; (2) Nghiên cứu sự hài lòng tình dục và sự hài lòng trong mối quan hệ cặp đôi; (3) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng tình dục. Luận án hệ thống hóa các khái niệm liên quan đến sự hài lòng tình dục của người trưởng thành: khái niệm tình dục, sự hài lòng tình dục, sự hài lòng tình dục của người trưởng thành. Cụ thể khái niệm công cụ của đề tài là: Sự hài lòng tình dục của người trưởng thành là đánh giá chủ quan và cảm xúc tích cực về bản thân và về bạn tình trong mối quan hệ tình dục của người trưởng thành.
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng về tình dục là đánh giá chủ quan của chủ thể nhưng đối tượng của sự đánh giá này không chỉ là sự hài lòng của bản thân họ, mà con cả sự hài lòng tình dục về bạn tình.
Khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng tình dục của người trưởng thành, tác giả luận án nhận thấy có rất nhiều yếu tố, nhưng luận án chỉ tập trung phân tích một số nhóm yếu tố sau đây: Thứ nhất là các yếu tố tâm lí cá nhân (cảm nhận về hình thể của bản thân, quan niệm về tình dục, cảm xúc – lo lắng khi quan hệ tình dục và các hành vi tình dục); Thứ hai là các yếu tố tâm lí liên cá nhân (sự đam mê, sự thân mật và sự cam kết trong mối quan hệ); Thứ ba là các yếu tố nhân khẩu và sức khỏe (Giới tính, mang thai và sinh con, trình độ học vấn, công việc, thu nhập, tình trạng nhà ở). 
Những kết quả này góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lí luận về tình dục và sự hài lòng tình dục. 
 Đóng góp về mặt thực tiễn
    Luận án đã đánh giá được mức độ sự hài lòng tình dục của người trưởng thành tham gia nghiên cứu trên khía cạnh hài lòng tình dục nói chung, hài lòng tình dục của bản thân và hài lòng tình dục về bạn  tình ở mức hài lòng phần nhiều.
    Kết quả của luận án cho phép nhận định rằng, có sự khác biệt có giá trị thống kê về sự hài lòng tình dục của người trưởng thành theo các biến về giới tính, trình độ học vấn, kinh nghiệm tình dục, tần suất quan hệ tình dục, thời gian quan hệ tình dục, công việc, tài sản và nơi chốn quan hệ tình dục.
    Luận án cũng đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố như sự thân mật, sự đam mê, sự cam kết, quan niệm về tình dục, hành vi tình dục, cảm nhận về hình thể đến sự hài lòng tình dục ở người trưởng thành. Luận án cũng chỉ ra rằng, những cảm xúc lo lắng khi quan hệ tình dục không có ảnh hưởng và không dự báo về sự hài lòng tình dục. Trong khi đó, hai yếu tố sự đam mê và hành vi tình dục có mối tương quan và có khả năng dự báo nhiều nhất đối với sự hài lòng tình dục của người trưởng thành. 
    Từ những kết quả nghiên cứu trên luận án có cơ sở khoa học để đề xuất các khuyến nghị nâng cao sự hài lòng tình dục của người trưởng thành. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu về tâm lý học xã hội, tâm lý học gia đình, các nhà nghiên cứu về chính sách, các cán bộ quản lý Nhà nước, nhằm có biện pháp nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
Nghiên cứu về sự hài lòng tình dục nên được thực hiện ở đa dạng các nhóm khách thể khác nhau. Ví dụ như các nhóm khách thể nghiên cứu ở các vùng miền khác nhau, các dân tộc khác nhau, trình độ học vấn, nghề nghiệp khác nhau và các nền văn hóa khác nhau. Những yếu tố khác biệt này có thể cho các kết quả về mức độ hài lòng tình dục khác nhau giữa các nhóm khách thể.
- Các nghiên cứu tiếp theo cũng có thể xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng tình dục của các cặp vợ chồng; Sự thích ứng với đời sống tình dục của các cặp vợ chồng trong 5 năm đầu chung sống; Sự hài lòng về tình dục của phụ nữ và vân vân
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
- Bùi Thị Phương Thảo (2021), “Sự hài lòng tình dục ở người trưởng thành”, Tạp chí Tâm lý học (3), tr.87-97.
- Bùi Thị Phương Thảo (2020), “Hành vi sử dụng biện pháp tránh thai và sự hài lòng tình dục của thanh niên”, Tạp chí Tâm lí học Việt Nam (4), tr. 28-36.
- Bùi Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Lượt (2018), “Vấn đề tình dục của người Việt trẻ hiện nay", Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Tâm lí học và sự phát triển bền vững”, NXB Hồng Đức,  tr. 35-43.
- Nguyễn Văn Lượt, Bùi Phương Thảo, Lê Nguyễn Hà An (2017), “Giao tiếp và sự hài lòng trong tình dục của thanh niên Việt Nam", Hạnh phúc con người và phát triển bền vững" 1, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội, tr140- 150.
- Bùi Thị Phương Thảo (2017), “Quan niệm của sinh viên về tình dục và việc sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp trong quan hệ tình dục” Tạp chí Tâm lí học xã hội (10), tr. 27-33
                                                                                      
                                                                                        INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: Bui Thi Phuong Thao                         2. Sex: Female
3. Date of birth: 01/11/1984                                     4. Place of birth: Nam Dinh
5. Admission decision number: 1745/2017/QD – XHNV, July 13, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU
6. Changes in academic process: 
- Adjust the title of the doctoral thesis topic according to Document No. 849/QD - XHNV dated June 2, 2020.
- Adjust of PhD thesis supervisor No. 1466/QD-XHNV dated May 30, 2018.
7. Official thesis title: Sexual Satisfaction of Adult
8. Major: Psychology                                                  9. Code: 62 31 04 01
10. Supervisors: Professor, Doctor. Tran Thi Minh Duc
    Associate Professor, Doctor. Nguyen Van Luot
11. Summary of the new findings of the thesis: 
In term of theoretical contribution
The author of the thesis had summarized the literature of sexual satisfaction in three research pathways (1) The research path on sexual satisfaction in term of sexual and reproductive health; (2) The research path on sexual satisfaction and couple relationship satisfaction; (3) The research path on factors affecting sexual satisfaction. The thesis systemized theories regarding sexual satisfaction of adulthood: theory of sex, theory of sexual satisfaction, and sexual satisfaction of adulthood. Specifically, the working theory of the thesis is: 
Adult sexual satisfaction is the subjective assessment and positive feelings about oneself and their partner in the sexual relationship. 
Result shows that sexual satisfaction is a subjective judgment of the subject, but the objective of the judgment is not only their own satisfaction, but also the sexual satisfaction of their partner.
When considering many factors affecting the sexual satisfaction of adulthood, the thesis author found that there are many factors, but the thesis only focuses on analyzing the following groups of factors: Firstly, individual psychological factors (feeling about one's body, sexual perceptions, emotions-anxiety about sex and sexual behaviors); The second is the interpersonal psychological factors (passion, intimacy and commitment in the relationship); The third is demographic and health factors (Gender, pregnancy and childbirth, education level, job, income, housing status).
These results contribute to clarifying theoretical issues concerning sex and sexual satisfaction.
In term of practical application
The thesis had successfully assessed the sexual satisfaction of adults who participate in the study in term of general sexual satisfaction, sexual satisfaction of the self and that of the significant other. 
The thesis result allows us to determine that there are significant statistical differences of the sexual satisfaction between gender, education level, sexual experience, frequency of sex, time of sex, occupation, property value and location of sexual activity.
The thesis has also assessed the influence of factors such as intimacy, passion, commitment, conception of sex, sexual behavior, perception of body on sexual satisfaction of adults. The thesis also depicted feeling of anxiety during sex has no influence on and do not predict sexual satisfaction. Moreover, the two factors which are passion and sexual behavior have the highest level of correlation and predictability for adult sexual satisfaction.
From the research results of the thesis, there is scientific basis to propose recommendations to improve the sexual satisfaction of adults. 
12. Practical applicability:  
The results of the thesis can be used as useful references for researchers in social psychology, family psychology, policy researchers, and policy makers. Ministry of State management can take measures to improve the health and well-being of the community.
13. Further research directions:
Research on sexual satisfaction should be conducted in a variety of different target groups. For example, groups of research subjects in different regions, different ethnicities, different educational levels, occupations and different cultures. These different factors may result in different levels of sexual satisfaction across target groups.
Further studies can also consider the factors affecting the sexual satisfaction of couples; Adaptation to the sex life of couples in the first 5 years of marriage; Women's sexual satisfaction and so on.
14. Thesis-related publications:
- Bui Thi Phuong Thao (2021), "Sexual satisfaction in adults", Journal of Psychology (3), pp.87-97.
- Bui Thi Phuong Thao (2020), "Contraceptive usage behavior and sexual satisfaction of young people", Vietnam Journal of Psychology (4), pp. 28-36.
- Bui Thi Phuong Thao, Nguyen Van Luot (2018), "Sexual problems of young Vietnamese today", Proceedings of the national conference "Psychology and sustainable development", Hong Duc Publishing House, pp. 35-43.
- Nguyen Van Luot, Bui Thi Phuong Thao, Le Nguyen Ha An (2017), "Communication and sexual satisfaction of Vietnamese youth", Human happiness and sustainable development" 1, National University Press Gia Ha Noi, Hanoi, pp. 140- 150.
- Bui Thi Phuong Thao (2017), "Students' conceptions of sex and the use of condoms and emergency contraception during sex", Journal of Social Psychology (10), pp. 27-33

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây