TTLA: Ngoại giao văn hóa của Việt Nam nhìn từ góc độ quyền lực mềm (2001-2016)

Thứ năm - 01/07/2021 03:17
1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thái Giao Thủy            2.  Giới tính: Nữ
3.    Ngày sinh: 14 – 06 – 1967                                                    4.  Nơi sinh: Đà Nẵng
5.  Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
6.   Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7.   Tên đề tài luận án: Ngoại giao văn hóa của Việt Nam nhìn từ góc độ quyền lực mềm (2001-2016)
8.   Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế                         9. Mã số: 60 31 02 06
10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nam Tiến
11.  Tóm tắt các kết quả mới của luận án:   
   -  Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận về quyền lực mềm và ngoại giao văn hóa, trong đó làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa hai thành tố này. 
   -  Tổng kết và đánh giá hệ thống các quan điểm, chủ trương của Việt Nam trong việc sử dụng ngoại giao văn hóa - một nhân tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 
   -  Phân tích ngoại giao văn hoá của Việt Nam (2001-2016), để góp phần kiểm chứng lý    luận về vai trò của ngoại giao văn hoá như một công cụ quan trọng của quyền lực mềm của Việt Nam trong quan hệ quốc tế hiện đại.
12.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
    - Góp phần đề xuất những kiến nghị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của công   tác ngoại giao văn hóa Việt Nam trong thời gian tới. 
    - Đồng thời, luận án cũng là nguồn tài liệu tham khảo dùng để nghiên cứu và học tập cho các ngành học liên quan đến chính sách đối ngoại và ngoại giao văn hóa Việt Nam.
13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
14.  Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:
1. (2019), “Mối tương quan giữa ngoại giao văn hóa và quyền lực mềm trong quan hệ quốc tế thế kỷ XXI”, Tạp chí Ấn Độ và Châu Á (79),  tr.39- 44.
2.    (2019), “Vai trò của quyền lực mềm quốc gia trong quan hệ quốc tế hiện nay và những tác động đến Việt Nam”, Tạp chí khoa học 16(5), Đại học Sư phạm TPHCM, tr.165-172.
3.    (2020), “Ngoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại Việt Nam”, Tạp chí khoa học 17(4), Đại học sư phạm TPHCM,  tr.646-655.
4.    (2020), “Những nhân tố tác động đến ngoại giao văn hóa Việt Nam (2001-2016)”, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế “Triển vọng cấu trúc ở châu Á- Thái Bình Dương đến năm 2025 và đối sách của Việt Nam”, Nxb. Thế giới,  tr.293-299.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1.    Full name: Nguyen Thai Giao Thuy              2. Sex: Female
3.  Date of birth: June 14, 1967                           4. Place of birth: Da Nang – Viet Nam
5. Admission decision number: 4618/2016/QĐ-XHNV dated December 29, 2016 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University.
6. Changes in academic process: None
7.  Official thesis title: Vietnam's cultural diplomacy from a Soft Power perspective
8.  Major: International Relations                             9. Code: 60 31 02 06
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Nam Tien
11. Summary of the new findings of the thesis: 
-  Contribute to systematize the theoretical basis of soft power and cultural diplomacy, which clarifies the dialectical relationship between these two elements.
-  Summarize and systematically evaluate Vietnam's viewpoints and policies in the use of cultural diplomacy - an important factor in Vietnam's foreign policy in the innovation period.
-  Analyze Vietnam's cultural diplomacy (2001-2016), to contribute to the theoretical verification of the role of cultural diplomacy as an important tool of Vietnam's soft power in modern international relations.
12. Practical applicability
-  Contribute to propose recommendations to promote and improve the efficiency of cultural diplomacy in Vietnam in the coming time.
-  At the same time, the thesis is also a reference source for research and study for disciplines related to foreign policy and cultural diplomacy in Vietnam.
13. Further research directions:
14. Thesis-related publications:
1. (2019), “The correlation between cultural diplomacy and soft power in international relations   in the 21st century”, India and Asia Magazine (79),  pp. 39 – 44. 
2.(2019)“The role of national soft power in international relations today and its impacts on Vietnam”, Science Magazine 16 (5), Ho Chi Minh City University of Education, pp.165 – 172.
3. (2020), “Cultural diplomacy in Vietnam's foreign policy”, Science Magazine 17 (4), Ho Chi Minh City University of Education, pp. 646 – 655. 
4. (2020), “Factors affecting Vietnam's cultural diplomacy (2001-2016)”, Proceedings of the International Conference “Structural Outlook in Asia-Pacific to 2025 and Vietnam's countermeasures”, The World Publishing House, pp. 293 – 299. 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây