TTLV: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ từ năm 2005 đến năm 2015

Thứ sáu - 18/06/2021 19:07
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VINH PHƯỢNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/02/1973
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhân học viên: Quyết định số 3014/2019/XHNV-ĐT ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ từ năm 2005 đến năm 2015
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Mã số: 8229010.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Sự.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Đảng bộ tỉnh Thái Bình, của Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình, của UBND, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn 2005 - 2015. Dưới góc độ Lịch sử Đảng, luận văn tập trung làm rõ những vấn đề về những yếu tố tác động, hệ thống hóa, phân tích làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo, đánh giá và đúc kết những kinh nghiệm chủ yếu từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ từ năm 2005 đến năm 2015.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu góp phần vào việc tổng kết quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (qua thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình). Góp thêm luận cứ cho việc hoàn thiện chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như lịch sử tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.
12. Những định hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến luận văn:
Nguyễn Vinh Phượng, Phạm Thanh Tùng (9/2020), “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, một nét sáng tạo của văn hóa quân sự Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 437, tr.95 - 97.
                                                                      
INFORMATION ON MASTER’S THESIS 

1. Full name: Nguyen Vinh Phuong
2. Sex: Male
3. Date of birth: 22/2/1973
4. Place of birth: Thai Binh
5. Admission decision number: 3014/2019/XHNV-ĐT; Date: July, 30th, 2019 signed by the retor of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: No
7. Thesis title: Thai Binh Provincial Party Committee commanded the building of militia and self-defense force from 2005 to 2015
8. Major: Communist Party of Vietnam - Code: 88229010.02
9. Scientific supervisior: Assoc. Prof, Dr. Nguyen Van Su
10. Summary of the results of the thesis: On the theoretical basis of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's thought, documents, resolutions and directives of the party and state; resolutions, schemes and plans of the Thai Binh Provincial Party Committee, the Thai Binh Provincial Military Party, the People's Committee and the Thai Binh Military Command on building the militia and self-defense force from 2005 to 2015. From the perspective of party history, the thesis focuses on clearly issues of influencing factors, systematizing, analyzing and clarifying policies, directions, worthiness and summarizing key experiences from the past. submit to Thai Binh Provincial Party Committee to lead the building of militia and self-defense force from 2005 to 2015.
11. Practical applicability: Research results contribute to summarizing the process of party leadership building militia and self-defense force in the period of renewal and international integration (practice in Thai Binh province). Contribute more grounds for completing guidelines and policies to build militia and self-defense force in Thai Binh province in the coming time. The thesis can be a reference in researching and teaching the history of the Vietnamese Communist Party as well as the history of Thai Binh province in the coming time.
12. Further research directions, if any: No
13. Published work related to the thesis: Nguyen Vinh Phuong, Pham Thanh Tung (9/2020) “Building a strong and broad militia and self-defense force, a creative feature of Vietnam's military culture”, (Art and culture magazine).

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây