TTLV: Sở hữu ruộng đất ở huyện Thường Tín (Hà Nội) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ

Thứ hai - 08/11/2021 06:05
1. Họ và tên học viên: Trần Văn Hoàng                                   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/03/1995                                                         4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-ĐT Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
Kéo dài thời gian đào tạo lần 1: 12/2019
Kéo dài thời gian đào tạo lần 2: 7/2020
Kéo dài thời gian đào tạo lần 3: 12/2020
Kéo dài thời gian đào tạo lần 4: 7/2021
Thay đổi tên đề tài: 12/2020
7. Tên đề tài luận văn: Sở hữu ruộng đất ở huyện Thường Tín (Hà Nội) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ.
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam;                 Mã số: 60220313
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Đức Anh, Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Luận văn được hoàn thành trên cơ sở tập hợp, xử lý thông tin, phân tích nguồn tài liệu về địa bạ của huyện Thường Tín (thành phố Hà Nội) vào đầu thế kỷ XIX, đồng thời kết hợp với các nguồn tài liệu khác như thư tịch, văn bia, khảo sát thực tế. Bằng các phương pháp hiện đại của khoa học Lịch sử, Luận văn phác họa lại toàn cảnh bức tranh ruộng đất, tình hình sở hữu và các đặc điểm trong vấn đề sở hữu ruộng đất của huyện Thường Tín đầu thế kỷ XIX. Luận văn tập trung phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sự vận động, biến đổi trong quá trình sở hữu ruộng đất trong toàn huyện, đồng thời nêu lên ảnh hưởng của thực trạng sở hữu ruộng đất đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện vào thời điểm đầu thế kỷ XIX.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Luận văn đem lại những nhận thức đầy đủ, hệ thống về tình hình sở hữu, cơ cấu, đặc điểm ruộng đất của huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội vào đầu thế kỷ XIX; những chuyển biến, tác động cho tới hiện nay. Kết quả nghiên cứu của Luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích, trực tiếp phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu về tình hình ruộng đất thời Nguyễn nói riêng, nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Chế độ ruộng đất trong lịch sử Việt Nam, Lịch sử làng xã Việt Nam.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Van Hoang                         2. Sex: Male
3. Date of birth: 13/03/1995                            4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV-ĐT Dated 19/12/2017
6. Changes in academic process:
(List the forms of change and corresponding times)
Extension of training program time for the first time: 12/2017
Extension of training program time for the first time: 7/2020
Extension of training program time for the first time: 12/2020
Extension of training program time for the first time: 7/2021
Change the topic name: 12/2020
7. Official thesis title: Thuong Tin district (Hanoi) Land ownership in the early 19th century through geographical records.
8. Major: History of Vietnam                              9. Code: 60220313
10. Supervisors: Dr. Pham Duc Anh, Department of Science and Technology, VNU.
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
The thesis is completed on the basis of gathering, processing information, analyzing sources of document on the topography of Thuong Tin district (Hanoi city) in the early 19th century, and at the same time combining with other sources. Such as bibliography, epitaph, field survey. By modern methods of historical sicience, the thesis outline the whole picture of land, ownership situation and characteristics of land ownership in Thuong Tin district in the early 19th century. The thesis focuses on analyzing the objective causes leading to the movement and change in the process of land ownership in the whole district, and at the same time points out the influence of the actual situation of land ownership on the life of the whole district. Economy, culture and society of the district at the beginning of the nineteenth century.
12. Practical applicability, if any: Thesis provides a complete and systematic awareness of the ownership situation, structure and characteristics of land in Thuong Tin district, Hanoi city in the early 19th century; changes and impacts to the present day. The research results of the thesis are useful references, directly serving training and research activities on the land situation of the Nguyen Dynasty in particular, and the study of Vietnammese history in general.
13. Further research directions, if any: Land regime in Vietnamese history, Vietnamese village history.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây