TTLV: Phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 07/11/2021 23:55
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG DIỆU THẢO           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10 - 5 - 1986                                                       4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Quyết định về việc thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ số 851/QĐ-XHNV ngày 03/04/2018, đồng ý để PGS.TS. Lại Quốc Khánh làm hướng dẫn độc lập cho nghiên cứu sinh Hoàng Diệu Thảo, tên đề tài, mã số, chuyên ngành của luận án không thay đổi.
7. Tên đề tài luận án: Phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                 9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Một là, hệ thống hóa và luận giải tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững, qua đó góp phần gia tăng nhận thức về nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay;
Hai là, phân tích tình hình thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn 1986 đến nay từ góc nhìn tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam;
Ba là, phân tích bối cảnh tác động và đề xuất được một số giải pháp có giá trị khoa học nhằm góp phần thực hiện hiệu quả phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung và làm phong phú nhận thức khoa học về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững cũng như việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết vấn đề phát triển bền vững ở nước ta hiện nay;
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và liên ngành khoa học xã hội liên quan đến phát triển bền vững trong các cơ sở nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở Việt Nam;
Kết quả nghiên cứu của luận án sau khi hoàn thiện sẽ góp phần cung cấp thêm những luận cứ, luận chứng khoa học để Đảng, Nhà nước, các cơ quan quản lý hoạch định đường lối, chính sách và thực thi bảo đảm phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững vào xây dựng và phát triển đất nước ở Việt Nam hiện nay.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
1. Phạm Ngọc Anh - Hoàng Diệu Thảo (2017), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển - Nội dung và giá trị”, Tạp chí Lý luận chính trị (10), tr.32-37.
2. Hoàng Diệu Thảo (2018), “Quan niệm của Chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên - Cơ sở thực hiện phát triển bền vững ngày nay”, Tạp chí Giáo dục và xã hội 91(153), tr.48-51.
3. Hoàng Diệu Thảo (2018), “Một số giải pháp phát huy nhân tố con người trong thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục và xã hội Đặc biệt (Kỳ 1), tr.150-153.
4. Hoàng Diệu Thảo (2019), “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước, Nxb Lao động - Xã hội, ISBN: 978-604-65-4568-2, tr.484-490.
5. Hoàng Diệu Thảo (2019), “Định hướng phát triển đất nước bền vững trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-7400-7, tr.413-418.
6. Hoàng Diệu Thảo (2020), “Nhân tố trong nước và quốc tế tác động đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững, Nxb Giao thông vận tải, ISBN: 978-604-76-2263-4, tr.38-45.
7. Hoang Dieu Thao (2020), “Necessity to Apply Ho Chi Minh’s Ideology in Sustainable Development in Vietnam at Present”, International Journal of Social Sciense and Humanities Research (Vol. 8), Issue 4, pp.341-348.
8. Vũ Thị Mạc Dung - Hoàng Diệu Thảo (2020), “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia 100 năm con đường cứu nước Hồ Chí Minh (1920-2020), Nxb Công an nhân dân, ISBN 978-604-72-4848-3, tr.561-567.
9. Hoang Phuc Lam - Hoang Dieu Thao (2021), “The Communist Party of Vietnam to Inherit and Promote Ho Chi Minh’s Thought on Suitainable Development of the Country”, 13th NEU - KKU International Conference Socio - Economic and Invironmental Issues in Development, Finance publishing house, ISBN 978-604-79-2811-8, pp.1617-1630.
10. Hoàng Phúc Lâm - Hoàng Diệu Thảo (2021), “Phát triển văn hóa, con người Việt Nam để phát triển bền vững đất nước theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị (7), tr.51-57.
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
1. Full name: HOÀNG DIỆU THẢO                          2. Sex: Female
3. Date of birth: 10 – 05 – 1986                                  4. Place of birth: Nam Dinh
5. Admission decision process: Admission decision number: 1745 /2017/QĐ-XHNV, 13th of July, 2017 of the Rector of VNU - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: Decision to change the doctoral thesis supervisor No. 851/QD-XHNV dated April 3, 2018, with the consent of Assoc.Prof.Dr. Lai Quoc Khanh as an independent instructor for graduate student Hoang Dieu Thao, the thesis title, code, and major remain unchanged.
7. Official thesis title: Sustainable development in Ho Chi Minh ideology in the current period
8. Major: Ho Chi Minh Thoughts                                  9. Code : 62 31 02 04
10. Supervisor: Associate Professor Ph.D Lai Quoc Khanh                                                   
11. Summary of the new findings of the thesis
Firstly, systematizing and interpreting Ho Chi Minh's thoughts on sustainable development, thereby contributing to increase awareness of the content and value of Ho Chi Minh's thoughts for the implementation of the Sustainable Development Strategy of Vietnam in recent years.
Second, analyzing the implementation of sustainable development in Vietnam from 1986 to present in the perspective of Ho Chi Minh's thought, evaluating the advantages, limitations, causes of the advantages and limitations, existed problems in the implementation of the Sustainable Development Strategy in Vietnam;
Third, analyzing the context which effects on the sustainable development in Vietnam and proposing some scientific solutions to apply effectively in the sustainable development strategy in Vietnam  according to Ho Chi Minh's thoughts.
12. Practical applicability
The research’s results of the thesis contribute to improve and enrich scientific awareness about the content of Ho Chi Minh's thoughts, the value of Ho Chi Minh's thoughts on sustainable development as well as the application of Ho Chi Minh's thoughts in solving problems of sustainable development in our country today;
The research’s results of the thesis can be used as references in researching, teaching, studying Ho Chi Minh's thoughts and social science fields related to sustainable development in research institutions, educational institutions in Vietnam;
The research’s results of the thesis, after completion, will contribute to providing more scientific arguments and arguments for the Party, State, and management agencies to plan guidelines, policies and implement to ensure sustainable development of the country in the period of innovation, integration and development.
13. Further research directions
Applying Ho Chi Minh's thought on sustainable development to the construction and development of the country in Vietnam today.
14. Thesis - related publications
1. Pham Ngoc Anh - Hoang Dieu Thao (2017), “Ho Chi Minh Thoughts on Development - Content and Values”, Journal of Political Theory (10), pp.32-37.
2. Hoang Dieu Thao (2018), “Marxist conception of the relationship between man and nature - The basis for implementing sustainable development today”, Journal of Education and Society 91(153) , pp.48-51.
3. Hoang Dieu Thao (2018), “Some solutions to promote the human factor in the implementation of sustainable development in Vietnam today according to Ho Chi Minh's thought”, Special Education and Society Magazine (2018) Part 1), pp.150-153.
4. Hoang Dieu Thao (2019), “Building Vietnamese culture to meet the current requirements of sustainable development of the country according to Ho Chi Minh's point of view”, Proceedings of the National Scientific Conference on Vietnamese Culture with national development, Labor and Social Publishing House, ISBN: 978-604-65-4568-2, pp.484-490.
5. Hoang Dieu Thao (2019), “Orientation for sustainable development of the country in President Ho Chi Minh's Will”, Proceedings of the National Scientific Conference The will of President Ho Chi Minh - Theoretical value and practice, National University Publishing House, Ho Chi Minh City, ISBN: 978-604-73-7400-7, pp.413-418.
6. Hoang Dieu Thao (2020), “Domestic and international factors affecting sustainable development in Vietnam today”, Proceedings of the Scientific Conference on Social Sciences with Sustainable Development, Publishing House Transportation, ISBN: 978-604-76-2263-4, p.38-45.
7. Hoang Dieu Thao (2020), “Necessity to Apply Ho Chi Minh’s Ideology in Sustainable Development in Vietnam at Present”, International Journal of Social Sciense and Humanities Research (Vol. 8), Issue 4, pp.341-348.
8. Vu Thi Mac Dung - Hoang Dieu Thao (2020), “Ho Chi Minh's ideological values on national development in the doi moi period”, Proceedings of the National Scientific Conference 100 years of Ho Chi Minh's road to national salvation. Minh (1920-2020), People's Public Security Publishing House, ISBN 978-604-72-4848-3, pp.561-567.
9. Hoang Phuc Lam - Hoang Dieu Thao (2021), “The Communist Party of Vietnam to Inherit and Promote Ho Chi Minh’s Thought on Suitainable Development of the Country”, 13th NEU - KKU International Conference Socio - Economic and Invironmental Issues in Development, Finance publishing house, ISBN 978-604-79-2811-8, pp.1617-1630.
10. Hoang Phuc Lam - Hoang Dieu Thao (2021), “Developing Vietnamese culture and people for sustainable development of the country from the point of view of President Ho Chi Minh”, Journal of Political Theory (7) , pp.51-57.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây