TTLV: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến chính sách công nghệ thông tin của ngành Mỏ

Thứ hai - 08/11/2021 06:15
1. Họ tên Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hải Vân             2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 22/11/1979                                             4. Nơi sinh: Hà Nam
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/ QĐ-XHNV ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận án: “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến chính sách công nghệ thông tin của ngành Mỏ”
8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ                   9. Mã số:  9340412.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS Vũ Cao Đàm
Cán bộ hướng dẫn 2: GS. TS Bùi Xuân Nam
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
(Nêu tóm tắt các kết quả mới của luận án)
- Về lý thuyết: Luận án chứng minh xu thế không thể đảo ngược trong phát triển của ngành Mỏ và lĩnh vực CNTT của ngành này dưới tác động của CMCN 4.0: hoặc là mất khả năng cạnh tranh hoặc phải vận dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trên cơ sở tăng cường năng lực nội sinh để phát triển; Vận dụng tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia, tiếp cận phân tích và đánh giá chính sách để xây dựng khung chính sách CNTT của ngành Mỏ trong bối cảnh CMCN 4.0.
- Về thực tiễn: Trên cơ sở khung chính sách, luận án đã đưa một số giải pháp chủ yếu của chính sách CNTT trong ngành Mỏ. Góp phần vào việc hoàn thiện lý thuyết quản lý KH&CN nói chung và quản lý CNTT nói riêng; Chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong chính sách CNTT của ngành Mỏ đã ban hành và nguyên nhân của tình trạng đó làm cơ sở cho việc đề xuất khung chính sách CNTT của ngành Mỏ dưới tác động CMCN 4.0;
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận án có thể là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu cũng như cho hoạch định chính sách công nghệ thông tin đối với ngành Mỏ (ứng dụng cho Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam).
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
- Tran Thi Hai Van, Doan Minh Quan (2021) “Information Technology Policy of Our Country's Mining Industry under the Impact of Industrial Revolution 4.0”, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 26 (3), Series 6 (March. 2021) pp.01-08, e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845, DOI: 10.9790/0837-2603060108.
- Trần Thị Hải Vân, Doãn Minh Quân (2021), "Một số tiếp cận trong đánh giá chính sách công nghệ thông tin ngành mỏ nước ta dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 (Nghiên cứu trường hợp: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)", Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia: Nghiên cứu chính sách và quản lý, Vol 37 (1), pp.36-45, ISSN 2615-9295, e-ISSN 2588-1116.
- Tran Thi Hai Van, Doan Minh Quan and Nguyen Duyen Phong (2020), “Industrial Revolution 4.0 in Some Countries Experiences and Lessons for Vietnam”,  Journal of Mechanics Engineering and Automation, Volume 10  (6), Nov.-Dec. 2020 (Serial Number 89), pp.189-195, p-ISSN 2159-5275, e-ISSN 2159-5283,  DOI: 10.17265/2159-5275/2020.06.004.
- Trần Thị Hải Vân, Doãn Minh Quân, Nguyễn Duyên Phong (2020), “Chính sách thúc đẩy Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 6 (1b), pp. 21-34, ISSN 2354-1172;
- Quynh Nguyen Thi Huong, Van Tran Thi Hai (2020), “Promoting the competence of science and technology management in higher education institutions”, Journal of Critical Reviews, Vol 7 (5), pp. 2573-2576.
- Xuan Nam Bui, Hoang Nguyen, Carsten Drebenstedt, Van Thi Tran Hai,
Ngoc Bich Nguyen, Xuan Cuong Cao, and Qui Thao Le (2020), “Utilizing a Novel Artificial Neural Network-Based Meta-heuristic Algorithm to Predict the Dust Concentration in Deo Nai Open-Pit Coal Mine (Vietnam)”, ISRM 2020 - Volume 1, LNCE 109, Springer, pp. 203-223, DOI: 10.1007/978-3-030-60839-2_11.
Information on Doctoral Thesis
 
1. Full name: Tran Thi Hai Van                                     2. Sex: Female
3. Date of birth: 22/11/1979                                           4. Place of birth: Ha Nam
5. Decision on Recognition of PhD student No.: 1745/2017/ QĐ-XHNV date 13/07/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
6. Changes in the academic process:
7. Official thesis title: "Impact of the Fourth Industrial Revolution on the Information Technology Policy of the Mining Industry"
8. Major: Management of Science and Technology                          9. Code: 9340412.01
10. Supervisors:
Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Vũ Cao Đàm
Supervisor 2: Prof. Dr. Bùi Xuân Nam
11. Summary of new findings of the thesis:
  • Theoretically: The thesis proves the irreversible trend in the development of the Mining industry and its IT field under the impact of Industry 4.0: either losing competitiveness or having to apply the achievements of Industry 4.0 on the basis of enhancing endogenous capacity for development; Applying the national innovation system approach, policy analysis and evaluation approach to build the IT policy framework of the Mining industry in the context of Industry 4.0.
  • In practice: On the basis of the policy framework, the thesis has introduced some key solutions of IT policy in the mining industry. Contribute to the improvement of science and technology management theory in general and IT management in particular; Point out the strengths and weaknesses in the issued IT policy of the Mining industry and the causes of that situation as a basis for proposing the IT policy framework of the Mining industry under the impact of Industry 4.0;
12. Practical applicability:
The thesis can be a reference for research as well as for information technology policy making for the Mining industry (application for Vietnam Coal-Mineral Industry Group).
13. Further research directions:
14. Thesis-related publications:
  • Tran Thi Hai Van, Doan Minh Quan (2021) “Information Technology Policy of Our Country's Mining Industry under the Impact of Industrial Revolution 4.0”, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 26 (3), Series 6 (March. 2021) pp.01-08, e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845, DOI: 10.9790/0837-2603060108.
  • Trần Thị Hải Vân, Doãn Minh Quân (2021), "Một số tiếp cận trong đánh giá chính sách công nghệ thông tin ngành mỏ nước ta dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 (Nghiên cứu trường hợp: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)"
(Translation: "Some approaches in assessing information technology policy of our country's mining industry under the impact of the industrial revolution 4.0 (Case study: Vietnam Coal and Mineral Industries Group)", Scientific Journal National University: Policy and Management Studies, Vol 37 (1), pp.36-45, ISSN 2615-9295, e-ISSN 2588-1116.
  • Tran Thi Hai Van, Doan Minh Quan and Nguyen Duyen Phong (2020), “Industrial Revolution 4.0 in Some Countries Experiences and Lessons for Vietnam”,  Journal of Mechanics Engineering and Automation, Volume 10  (6), Nov.-Dec. 2020 (Serial Number 89), pp.189-195, p-ISSN 2159-5275, e-ISSN 2159-5283,  DOI: 10.17265/2159-5275/2020.06.004.
  • Trần Thị Hải Vân, Doãn Minh Quân, Nguyễn Duyên Phong (2020), “Chính sách thúc đẩy Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam” (Translation: “Policies to promote the Fourth Industrial Revolution in some countries and policy implications for Vietnam”), Journal of Social Sciences and Humanities, volume 6 (1b), pp. 21-34, ISSN 2354-1172;
  • Quynh Nguyen Thi Huong, Van Tran Thi Hai (2020), “Promoting the competence of science and technology management in higher education institutions”, Journal of Critical Reviews, Vol 7 (5), pp. 2573-2576.
  • Xuan Nam Bui, Hoang Nguyen, Carsten Drebenstedt, Van Thi Tran Hai,
  • Ngoc Bich Nguyen, Xuan Cuong Cao, and Qui Thao Le (2020), “Utilizing a Novel Artificial Neural Network-Based Meta-heuristic Algorithm to Predict the Dust Concentration in Deo Nai Open-Pit Coal Mine (Vietnam)”, ISRM 2020 - Volume 1, LNCE 109, Springer, pp. 203-223, DOI: 10.1007/978-3-030-60839-2_11.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây