TTLA:Đặc điểm của từ ngữ rút gọn trong Báo cáo chính trị các kì đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc (từ Đại hội lần thứ 12 đến Đại hội lần thứ 18)

Thứ sáu - 24/09/2021 00:41
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 26.2.1976
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận: 3684/2015/QĐ –XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Thay đổi giáo viên hướng dẫn 2: từ TS Đỗ Thúy Nhung sang TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
7. Tên đề tài luận án: Đặc điểm của từ ngữ rút gọn trong Báo cáo chính trị các kì đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc (từ Đại hội lần thứ 12 đến Đại hội lần thứ 18)
8. Chuyên ngành: Trung Quốc học                                             9. Mã số: 62 31 06 02
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    GS. TS. Mai Ngọc Chừ
TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án đã thống kê số lượng từ ngữ rút gọn, tần suất sử dụng, phân tích các đặc điểm về cấu tạo như phương thức cấu tạo, kiểu kết cấu, những nguyên tắc rút gọn trên cơ sở kết quả khảo sát 7 bản báo cáo chính trị Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc, từ Đại hội lần thứ 12 đến Đại hội lần thứ 18.
- Luận án tiến hành phân loại theo nghĩa và phân tích các đặc điểm về nghĩa của từ ngữ rút gọn trong Báo cáo chính trị các kì Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
- Luận án đã nhận diện một số chính sách kinh tế, xã hội, chính trị, khoa học công nghệ của Trung Quốc được phản ánh qua các từ ngữ rút gọn trong Báo cáo chính trị các kì Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
Luận án có những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn. Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể đóng góp thiết thực cho việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung Quốc và Trung Quốc học. Luận án cũng góp phần vào công tác dịch thuật Trung – Việt các thuật ngữ chính trị xã hội nói riêng và dịch các văn bản chính trị, xã hội nói chung.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
Tác giả sẽ tiến hành nghiên cứu vấn đề dịch thuật từ ngữ rút gọn tiếng Hán sang tiếng Việt hoặc nghiên cứu các thuật ngữ chính trị xã hội trong các báo cáo chính trị các kì Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
 (1)Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Thị Phương (2016), “Đặc điểm về từ loại của từ ngữ rút gọn trong tiếng Hán hiện đại”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (48), tr.42-50.
(2)Nguyễn Thị Phương (2017), “Từ ngữ rút gọn trong báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới góc nhìn của ngôn ngữ học chính trị”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc 5 (189), tr.53-58.
(3)Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thùy Linh (2020), “Đặc điểm phương thức cấu tạo của từ ngữ rút gọn trong báo cáo chính trị tại các kì đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (64), tr.120-131.
(4)Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Mai Anh, Khuất Thị Minh Chi, Trần Thị Nhung (2021), “Kiểu từ ngữ rút gọn trong tiếng Hán: Nghiên cứu trường hợp báo cáo chính trị Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc 5(237), tr.62-72
 
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: NGUYEN THI PHUONG                            2. Sex: Female
3. Date of birth: Feb 26th 1976                                           4. Place of birth:  Ha Noi
5. Admission decision number: 3684/ 2015/ QĐ-XHNV Dated December 31, 2015 by Rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process:
(List the forms of change and corresponding times)
Changed the second academic supervisor: From Dr. Do Thuy Nhung to Dr. Nguyen Thi Ngoc Hoa
7. Official thesis title: Characteristics of abbreviations in political reports at the National Congress of the China Communist Party (from 12th to 18th National Congress)
(Name of official thesis proposed for state-level defense)
8. Major: Chinese Studies                                     9. Code: 62 31 06 02
10. Supervisors:        Pro.Dr. Mai Ngoc Chu
Dr.Nguyen Thi Ngoc Hoa
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the new findings of the thesis:
  • The thesis has done statistics about the numbers and frequencies of the abbreviations, analyzed the structural characteristics, structure types and abbreviation principles based on the survey results of seven political reports at the National Congress of the Communist Party of China, from 12th to 18th National Congress of the China Communist Party.
  • The thesis has analyzed content characteristics of the abbreviations used in political reports of the National Congress of the China Communist Party.
  •  The thesis has also identified economic, social, political, policies of China  through the usage of abbreviations.
12. Practical applicability, if any:
The thesis has achieved the following scientific and practical contributions. The research results can make a practical contribution to Chinese Studies teaching and research practices.
The thesis not only contributes to Sino-Vietnamese translation for socio- political terms but also political and social documents.
13. Further research directions, if any:
The author will research on the translation from Chinese abbreviations or socio-political terms in official reports (Documents) of China Communist Party's the National Congress into Vietnamese
14. Thesis-related publications:
 (1) Nguyễn Thị Phương, Hoang Thanh Huong (2016), “Part| of speech Characteristics of the modern Chinese abbreviations”, Journal of Foreign language Studies (48), pp.42-50.
(2) Nguyen Thi Phuong (2017), “The abbreviated terms in the Political report of the 18th CPC National Congress under political linguistic perspectives”, Chinese Studies Review (5/89), pp. 53-58.
(3) Nguyen Thi Phuong, Nguyen Thi Hoa, Vu Thuy Linh (2020), “Formation of abbreviations in political reports at the National Congress of the Chinese Communist Party”, Journal of Foreign Language Studies (64), pp.120-131.
(4) Nguyen Thi Phuong, Nguyen Thi Mai Anh, Khuat Thi Minh Chi, Tran Thi Nhung (2021), “The type construction of Abbreviations in Chinese: A case study on political reports of the national congress of the China Communist party”, Chinese Studies Review 5(237), pp.62-72

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây