TTLA: Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong mối quan hệ Việt Nam với các nước lớn thời kỳ đổi mới

Thứ sáu - 24/09/2021 00:45
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hòa                             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10/09/1988                                                      4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong mối quan hệ Việt Nam với các nước lớn thời kỳ đổi mới.
8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                  9. Mã số: 62 31 02 04
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Xuân Lý
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Một là, xác lập khung lý thuyết nghiên cứu đề tài, làm rõ các khái niệm: ngoại giao, tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quan điểm Hồ Chí Minh về nước lớn, vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt Nam với các nước lớn.
Hai là, làm rõ được những nội dung cơ bản và giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.
Ba là, đánh giá khách quan thực trạng thực trạng vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt Nam với các nước lớn thời kỳ đổi mới từ 1986 đến 2019.
Bốn là, luận án luận giải những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quan hệ Việt Nam với các nước lớn thời gian qua (1986-2019)
Năm là, luận án phân tích những yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam với các nước lớn; qua đó đề xuất được phương hướng và giải pháp tiếp tục vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt Nam với các nước lớn thời gian tới.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được tham khảo cho hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong quan hệ Việt Nam với các nước lớn.
Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn học liên quan đến tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1. Vũ Thị Hòa (2018), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về ngoại giao với các nước lớn”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (7), tr.19-23.
2. Vũ Thị Hòa (2018), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao với các nước lớn”, Tạp chí Giáo dục lý luận (283+284), tr.15-22.
3. Vũ Thị Hòa (2019), “Tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao và sự vận dụng ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam  (2), tr.33-40.
INFORMATION ABOUT THE THESIS THESIS
 
1. Full name: Vu Thi Hoa                                      2. Sex: Female
3. Date of birth: September 10, 1988                     4. Place of birth: Thanh Hoa
5. Recognition decision number: 3216/2015/QD-XHNV, December 31, 2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU
6. Changes in academic process: No.
7. Official thesis title: Applying Ho Chi Minh's diplomatic thought in the relationshipbetween Vietnam and major countries in the renovation period.
8. Major: Ho Chi Minh studied                                9. Code: 62 31 02 04
10. Scientific instructor: Assoc.Prof. Dr. Đinh Xuan Ly
11. Summary of new findings of the thesis:
Firstly, establish a theoretical framework to research the topic, clarify the concepts: diplomacy, foreign affairs, Ho Chi Minh's diplomatic thought, Ho Chi Minh's view on big countries, and apply Ho Chi Minh's diplomatic thought. Minh in Vietnam's relations with major countries.
Second, clarify the basic contents and values ​​of Ho Chi Minh's diplomatic thought.
Third, objectively assess the actual situation of applying Ho Chi Minh's diplomatic thought in Vietnam's relations with major countries in the renovation period from 1986 to 2019.
Fourth, the thesis explains the problems raised from the reality of Vietnam's relations with major countries over the past time (1986-2019).
Fifth, the thesis analyzes the factors affecting Vietnam's relations with major countries; thereby proposing directions and solutions to continue applying Ho Chi Minh's diplomatic thought in Vietnam's relations with major countries in the coming time.
12. Practical applicability: (if any)
The research results of the thesis can be referenced for Vietnam's diplomatic activities in Vietnam's relations with major countries.
The research results of the thesis are references for research, teaching and learning subjects related to Ho Chi Minh's diplomatic thought.
13. Further research directions: (if any)
14. Published works related to the thesis:
1. Vu Thi Hoa (2018), “Ho Chi Minh's views on diplomacy with major countries”, Journal of Political Theory and Communication (7), pp.19-23.
2. Vu Thi Hoa (2018), “Ho Chi Minh's thought on diplomacy with major countries", Journal of Theoretical Education (283+284), pp.15-22.
3. Vu Thi Hoa (2019), “Ho Chi Minh's thought on diplomacy and application in Vietnam", Vietnam Journal of Social Sciences (2), pp.33-40.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây