TTLV: Báo chí Cà Mau với vấn đề xây dựng nông thôn mới 

Chủ nhật - 17/10/2021 21:23
1. Họ và tên học viên: ĐỖ CHÍ CÔNG                           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/9/1980
4. Nơi sinh: Ấp 2, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ tháng 12 năm  2020 đến tháng  12  năm 2021 (12 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Cà Mau với vấn đề xây dựng nông thôn mới 
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị Thu Hương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn nghiên cứu nội dung Báo chí Cà Mau với vấn đề xây dựng nông thôn mới (khảo sát Báo Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019). Qua khảo sát có hơn 400 tin, trên 200 bài, phóng sự báo in, báo điện tử và hơn 50 chương trình phát thanh, phóng sự truyền hình và khảo sát ý kiến các chuyên gia báo chí về xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hình thức khảo sát, phân tích số liệu thực tế, phỏng vấn,…luận văn đưa ra thực trạng và kết quả công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
Về kết quả đạt được: Công tác phối hợp tuyên truyền giữa cơ quan báo chí với các cơ quan liên quan; báo chí Cà Mau đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nông thôn mới; tần suất tuyên truyền; nội dung và hình thức tuyên truyền; sự tương tác giữa cơ quan báo chí với cơ quan chức năng, độc giả, thính giả, khán giả; hiệu quả công tác tuyên truyền tác động đến kết quả xây dựng nông thôn mới.
Về hạn chế: Nội dung và hình thức tuyên truyền về nông thôn mới chậm đổi mới; các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền xây dựng nông thôn mới chưa phong phú; các bài viết phân tích chuyên sâu, phỏng vấn chuyên gia, cơ quan chức năng còn hạn chế; chất lượng ảnh chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả; phóng viên, biên tập viên còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền lĩnh vực nông thôn mới; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan báo chí trong tuyên truyền về nông thôn mới chưa thường xuyên, không tổ chức đánh giá để rút kinh nghiệm; công tác phát hành báo in còn chậm, làm ảnh hưởng đến tính thời sự của thông tin.  
Theo đó, luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian tới. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ kết quả nghiên cứu thực trạng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và những giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Luận văn có thể ứng dụng hiệu quả trong công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và các lĩnh vực khác trong thời gian tới. Thông qua đó, luận văn làm cơ sở khoa học, thực tiễn để các cơ quan báo chí và cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thời gian tới.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới sau này. Từ những kiến nghị và giải pháp trong luận văn có thể giúp cho các nhà báo khi tiếp xúc với nguồn tin, phân tích và xử lý thông tin trong quá trình tác nghiệp hiệu quả hơn.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có.
   
INFORMATION OF THE MASTER THESIS

1. Student’s full name: DO CHI CONG                               2. Sex: Male
3. Date of birth: 19/9/1980
4. Place of birth: Hamlet 2, Khanh Tien Commune, U Minh District, Ca Mau Province
5. Decision on student recognition No.: 3617/2018/QD-XHNV, dated December 04, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi
6. Changes during the studying process: Thesis extension from December 12, 2020 to December 12, 2021 (12 months)
7. Thesis title: Ca Mau Press with the issue of new rural development 
8. Major: Journalism studies; Code: 8320101.01(UD)
9. Scientific instructor: Assoc. Prof. PhD. Dang Thi Thu Huong
10. Summary of the thesis results: 
The thesis research the content of Ca Mau Press on the issue of new rural development (survey at Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio and Television Station from June 2018 to June 2019). Through the survey, there are more than 400 news, more than 200 articles, reports on printed newspapers, electronic newspapers and more than 50 radio and television programs and surveyed opinions of journalism experts on new rural development. Through the forms of survey, analysis of actual data, interviews, ... the thesis provides the status and results of propaganda on new rural development in Ca Mau province. 
Regarding results achieved: The work of propaganda and coordination between press bodies and relevant bodies; the Ca Mau Press opened a special page and column on propaganda of new rural development; propaganda frequency; content and form of propaganda; interaction between press bodies and competent authorities, readers, listeners, audience; effectiveness of propaganda on the results of new rural development.
Limitations: Content and forms of propaganda on new rural development are slowly being reformed; Special pages and columns of propaganda on new rural development are not abundant; in-depth analysis articles, interviews with experts, and competent authorities are still limited; the image quality is not high, not meeting the readers' information inquiries; reporters and editors still have limited skills in propaganda of new rural development; the coordination between the competent authorities and the press in propaganda of new rural development has not been regular, fails to evaluate to learn from experience; the publishing of printed newspapers is still slow, affecting the topicality of information  
Accordingly, the thesis has proposed solutions to improve the quality of propaganda on new rural development in Ca Mau province in the coming time.
11. The applicability in practice: From the research results of propaganda on new rural development and solutions to improve the quality of propaganda on new rural construction, the thesis can be effectively applied in propaganda on new rural development and other fields in the coming time. Thereby, the thesis serves as a scientific and practical basis for the press bodies and functional bodies of the province to effectively implement the propaganda in the coming time.
12. Further research directions: The thesis can be used as a reference for future researches in the field of propaganda on new rural development. From the recommendations and solutions in the thesis, they can help journalists, when contacting sources, analyze and process information more effectively in the process of operations.
13. Published works related to the thesis: not available.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây