TTLV:Tư tưởng hiện sinh của Soren Kierkegaard trong tác phẩm “Kính sợ và run rẩy”

Thứ sáu - 29/10/2021 04:59
1. Họ và tên học viên:          NGUYỄN DUY TUÂN                      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 06/06/1996
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng hiện sinh của Soren Kierkegaard trong tác phẩm “Kính sợ và run rẩy”
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Thành Nhâm - Giảng viên Khoa Lý Luận Chính Trị, Đại Học Kiến Trúc Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, Phân tích, khái quát các điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng hiện sinh của Soren Kierkegaard.
Thứ hai, Phân tích, làm rõ tư tưởng hiện sinh của Soren Kierkegaard trong tác phẩm “Kính sợ và run rẩy”.
Thứ ba, Đánh giá những giá trị và hạn chế trong tư tưởng hiện sinh của Soren Kierkegaard trong tác phẩm “Kính sợ và run rẩy”.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn đóng góp vào việc nghiên cứu, áp dụng tư tưởng hiện sinh của Soren Kierkegaard trong việc nâng cao giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cho con người Việt Nam.
Tư tưởng hiện sinh của Soren Kierkegaard ở nước ngoài được nghiên cứu rất tỉ mỉ và công phu còn ở Việt Nam thì chưa có nhiều những nghiên cứu chi tiết như vậy. Luận văn có thể phần nào đóng góp cho công cuộc nghiên cứu Soren Kierkegaard ở Việt Nam.
Luận văn và kết quả nghiên cứu của nó có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy môn lịch sử triết học phương Tây hiện đại nói chung, và triết học hiện sinh nói riêng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Soren Kierkegaard là một nhà tư tưởng lớn của chủ nghĩa hiện sinh, tư tưởng của ông mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng và có tính thiết thực với xã hội hiện đại ngày nay. Luận văn nghiên cứu về tư tưởng hiện sinh của ông sẽ là tiền đề để tác giả có thể có những nghiên cứu dài hơi về ông sau này, hướng nghiên cứu sẽ tập trung vào đạo đức và tôn giáo.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
                                                                                        
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: NGUYEN DUY TUÂN                          2. Sex: Male
3. Date of birth: 06/06/1996                                    4. Place of birth: Ca Mau
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV Dated: 26th November 2019
6. Changes in academic process: No.
7. Official thesis title: Soren Kierkegaard’s existentialist thought in “Fear and Trembling”
8. Major: Philosophy                                      Code: 8229001.01     
9. Supervisors: Ph.D Phan Thanh Nham – Lecturer of Faculty of Political Theory, Hanoi Architectural University.
10. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, Analyze and generalize the conditions and preconditions of Soren Kierkegaard's existential formation.
Secondly, Analyze and clarify the existential thought of Soren Kierkegaard in the work "Fear and Trembling".
Thirdly, Evaluate the values and limitations of Soren Kierkegaard's existential thought in "Fear and Trembling".
11. Practical applicability:
            The research results of the thesis contribute to the study and application of Soren Kierkegaard's existential thought in improving education and fostering morality for Vietnamese people.
             Soren Kierkegaard's existential thought in foreign countries has been meticulously and elaborately studied, but in Vietnam, there have not been many such detailed studies. The thesis can partly contribute to the study of Soren Kierkegaard in Vietnam.
             The thesis and its research results can serve as a reference for the study and teaching of the history of modern Western philosophy in general, and existential philosophy in particular.
12. Further research directions:
Soren Kierkegaard is a great thinker of existentialism, his ideas carry a lot of important and practical meanings with modern society today. His research thesis on existential thought will be a premise for the author to have long-term studies on him later, the research direction will focus on ethics and religion.
13. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây