TTLA: Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (2005-2015)

Thứ hai - 11/10/2021 21:34
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Mạnh Tráng           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 18/11/1983                                                   4. Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận án:  Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (2005-2015)
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam                 9. Mã số: 62 22 03 15
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Kim Đỉnh – PGS. TS. Phạm Ngọc Trâm
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Luận án phân tích những yếu tố tác động đến quá trình Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2005-2015.
- Luận án làm rõ chủ trương của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2005-2015. Luận án phân tích quá trình chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn này trên các mặt xây dựng lực lượng, công tác vận động quần chúng, sự phối hợp hoạt động trong xây dựng Phong trào, xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Phong trào.
- Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2005-2015. Luận án đúc kết những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố đối với Phong trào trên các mặt: nhận thức, đề ra chủ trương, xây dựng lực lượng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh của nhân dân.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại trường Đại học, trung cấp Công an nhân dân; phục vụ cho việc lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án
- Bùi Ngọc Hà – Phạm Mạnh Tráng (2018), “CAND 70 năm học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Tạp chí Khoa học chính trị (1), tr. 55-59.
- Phạm Mạnh Tráng (2020), “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005-2015)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (11), tr. 105-109.
- Phạm Mạnh Tráng (2020), “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thành phố Hồ Chí Minh – Kết quả và những bài học kinh nghiệm”, Tạp chí Giáo dục lý luận (316), tr. 61-66.
- Phạm Mạnh Tráng (2020), “Lấy dân làm “gốc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – Nhận thức và giải pháp từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học chính trị (10), tr. 71-77.
                                                                                                    
 INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
1. Full name: Pham Manh Trang                        2. Sex: Male
3. Date of birth: 18/11/1983                                   4. Place of birth: Ba Ria – Vung Tau
5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHNV Dated 30/9/2016 by Rector of USSH, VNU
6. Change in academic process:  No
7. Official thesis titleParty Committee of Ho Chi Minh City leads the People’s movement to protect national security (2005-2015)
8. Major: History of the Vietnam Communist Party                    9. Code: 62 22 03 15
10. Supervisor: Assoc.Prof. PhD. Tran Kim Dinh - Assoc.Prof. PhD. Pham Ngoc Tram
11. Summary of the new findings of the thesis:
- The thesis analyzes some factors affecting the process of the Party Committee of Ho Chi Minh City leading the people’s movement to protect national security in the period 2005-2015.
- The thesis points out the policy of Ho Chi Minh City Party Committee on the popular movement to protect national security in the period 2005-2015. The thesis also addresses the process of guideline the motivation of people’s movement to protect national security in this period with respect to some aspects such as: force development, people mobilization, coordination of activities in the motivation of movement, model building, replication of typical cases, inspection, supervision, preliminary and final results of the movement.
- The thesis evaluates the advantages, disadvantages and the reasons of limitations in the process of the Party Committee of Ho Chi Minh City leading people’s movement to protect national security in the period 2005-2015. Moreover, the thesis summarizes the experiences in the leadership process of Party Committee in relation to aspects: awareness, policy making, force development, promoting the role of the political system, promoting the strength of all people.
12. Practical applicability: This thesis is a reference source in researching, teaching and studying at the University and College of the People's Public Security. It also plays the role in leading security order and building the people’s movement to protect national security in Ho Chi Minh City and other localities.
13. Further research directions: Party Committee of Ho Chi Minh City leads the duty of ensuring security order and mobilizing people to protect national security.
14. Thesis –related publications:
- Bui Ngoc Ha – Pham Manh Trang (2018), “People's Public Security within 70 years of studying and implementing the Six lessons taught by Uncle Ho”, Journal of Political Science (1), pp. 55-59.
- Pham Manh Trang (2020), “Party Committee of Ho Chi Minh City leads the people’s movement to protect national security (2005-2015)”, Journal of Viet Nam Communist Party's history (11), pp. 105-109.
- Pham Manh Trang (2020), “The people’s movement to protect national security in Ho Chi Minh City – Results and experiences”, Journal of Theoretical Education, (316), pp. 61-66.
- Pham Manh Trang (2020), “The important role of people in the movement of protecting national security - Perceptions and solutions from the reality of Ho Chi Minh City”, Journal of Political Science (10), pp. 71-77.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây