TTLA: Thơ thiếu nhi Việt Nam từ 1986 đến nay

Thứ hai - 11/10/2021 21:47
1. Họ và tên nghiên cứu sinh:         Lê Thị Quế                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:                                  15/12/1982                4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 3684/2015/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12   năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 02 năm (từ ngày 31/12/2018 - 31/12/2020).
7. Tên đề tài luận án: Thơ thiếu nhi Việt Nam từ 1986 đến nay
8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                                            9. Mã số: 62.22.01.21
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Trần Khánh Thành và TS. Diêu Lan Phương, giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt kết quả của luận án:
- Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên biệt, có hệ thống về thơ thiếu nhi Việt Nam nói chung, thơ thiếu nhi từ 1986 đến nay nói riêng.
- Luận án xác lập quan niệm về thơ thiếu nhi, chỉ ra những đặc trưng tiêu biểu, khái quát lịch sử hình thành và phát triển của thơ thiếu nhi.
- Luận án phân tích tiến trình thơ thiếu nhi Việt Nam từ 1986 đến nay trên các bình diện đề tài, cảm hứng chủ đạo, những nét sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật biểu hiện của các nhà thơ. Từ đó luận án góp phần làm rõ những thành tựu của thơ thiếu nhi và khẳng định vị trí của nó trong lịch sử phát triển của văn học Việt Nam hiện đại cũng như trong nền văn học dân tộc.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn.
- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy về thơ thiếu nhi nói riêng, văn học thiếu nhi nói chung tại các Trường Đại học và Cao đẳng.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Tìm hiểu về tư duy nghệ thuật - vai trò và đặc trưng thể loại thơ viết cho thiếu nhi.
- Tìm hiểu về thơ viết cho thiếu nhi Việt Nam trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
14.1. Lê Thị Quế (2018), "Hình thức đối đáp trong thơ viết cho thiếu nhi Việt Nam", Tạp chí khoa học, Trường Đại học Thủ đô (23), tr. 53 - 62.
14.2. Lê Thị Quế (2018), "Nghệ thuật thơ viết cho thiếu nhi của Võ Quảng", Tạp chí khoa học, Dạy và Học Ngày nay, tr 77 - 89.
14.3. Lê Thị Quế (2019) "Thiên nhiên trong thơ viết cho thiếu nhi của một số nhà thơ hiện đại, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Thủ đô (33), tr. 68 - 72.
                                                 
 INFORMATION OF DOCTORAL THESIS
 
1. Postgraduate Student: Le Thi Que                                 2. Gender: Female
3. Date of birth: 15/12/1982                                               4. Place of Birth: Thanh Hoa
5. PostgraduateStudent recognition decision number: 3684/2015/QD-XHNV-SDH dated December 31, 2015, of the Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: Extension for two years (from 31st December 2018 to 31st December 2020).
7. Thesis title: Vietnamese children's poetry from 1986 to present
8. Major: Vietnamese Literature                               9. Code: 62.22.01.21
10. Scientific instructors: Assoc. Prof., Dr. Tran Khanh Thanh and Dr. Dieu Lan Phuong, Lecturers at the Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the results of the thesis:
- The thesis is a specialized and systematic scientific research work on Vietnamese children's poetry in general, children's poetry from 1986 to the present in particular.
- The thesis establishes the concept of children's poetry, points out the typical features, generalizes the history of formation and development of children's poetry.
- The thesis analyzes the progress of Vietnamese children's poetry from 1986 to the present in terms of themes, main inspirations, and unique creative features in the poetic expression art. Since then, the thesis clarifies the achievements of children's poetry and affirms its position in the historical development of modern Vietnamese literature and national literature.
12. Applicability in practice.
- The thesis can be used as a reference in the study, research, and teaching of children's poetry in particular and children's literature in general at universities and colleges.
13. Further research directions:
- Research about artistic thinking - the role and characteristics of poetry written for children.
- Research about poetry written for Vietnamese children in the process of modern Vietnamese literature.
14. Published works related to the thesis:
14.1. Le Thi Que (2018), "Conversational form in poetry written for Vietnamese children," Scientific Journal, Hanoi Metropolitan University (23), pp. 53 - 62.
14.2. Le Thi Que (2018), "The art of poetry written for children by Vo Quang," Journal of Science, Teaching and Learning Today, pp. 77 - 89.
14.3. Le Thi Que (2019) "Nature in poetry written for children by some modern poets, Scientific Journal, Hanoi Metropolitan University (33), pp. 68 - 72.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây