TTLV: Động cơ đi du lịch đến Việt Nam của khách du lịch LGBT

Thứ tư - 20/09/2023 00:33
1. Họ và tên học viên: ĐỖ VĂN THẾ                                   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 02/07/1991
4. Nơi sinh: Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2948/2021/QĐ-XHNV Ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Động cơ đi du lịch đến Việt Nam của khách du lịch LGBT
8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Lê Anh, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
  1. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Tổng quan nghiên cứu về du lịch LGBT, động cơ du lịch, động cơ du lịch của khách du lịch LGBT
- Làm rõ các yếu tố trong động cơ kéo và động cơ đẩy trong động cơ du lịch của khách du lịch LGBT đến Việt Nam
- Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, luận văn đã chứng minh được một số động cơ được đánh giá quan trọng trong việc lựa chọn đi du lịch Việt Nam của khách du lịch LGBT như Tài nguyên du lịch, An ninh an toàn, Thư giãn nghỉ dưỡng….
- Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã phân tích, đánh giá các động cơ kéo, động cơ đẩy; từ đó có cơ sở để đề xuất một số giải pháp; khuyến nghị đề xuất đến các bên liên quan để đưa ra các sản phẩm du lịch, chính sách thu hút nhóm du khách LGBT để đa dạng hoá nguồn khách và tăng doanh thu cho ngành du lịch Việt Nam
  1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
Luận văn hi vọng góp phần cho việc xây dựng sản phẩm du lịch mới và đa dạng để thu hút được khách du lịch LGBT đến Việt Nam.
  1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
- Sản phẩm du lịch đặc thù cho khách du lịch LGBT
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:
Đỗ Văn Thế, Trịnh Lê Anh (2023), Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù cho khách du lịch LGBT, kinh nghiệm cho Việt Nam; Tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt 2 tháng 6/2023, tr.418-420, ISSN 1859-0810.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: DO VAN THE.............................. 2. Sex: Male..............................................
3. Date of birth: 02/07/1991................................
4. Place of birth: Phu Xuyen town, Phu Xuyen district, Ha Noi..........................................
5. Admission decision number: 2948/2021/QĐ-XHNV dated 28/12/2021 of the Rector of the University of Social Scienes and Humanities, Vietnam National University....................
6. Changes in academic process: Non......................................................................................
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Travel motivations of LGBT toursists to Vietnam..........................    
8. Major: Tourism................................................. 9. Code: 8810101.01...............................
10. Supervisors: PhD Trinh Le Anh, Lecturer, Faulty of Tourism studies, VNU, University of Social Sciences and Humanities...........................................................................................................
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
- Research gives an overview on LGBT tourism, travel motivation, travel motivation of LGBT tourists
- Clarifying the factors in the pull and push motives in the tourist motivation of LGBT tourists to Vietnam
- By quantitative research method, the thesis has proved some important motivations in choosing to travel to Vietnam of LGBT tourists such as tourism resources, security and safety, relaxation….
- Based on the research results, the author analyzed and evaluated the push and pull motivations which are principle foudations to propose some solutions; recommendations to stakeholders to come up with tourism products and policies to attract LGBT tourists to diversify sources of visitors and increase revenue for Vietnam's tourism industry
12. Practical applicability, if any:

The thesis hopes to contribute to the development of new and diverse tourism products to attract LGBT tourists to Vietnam.

13. Further research directions, if any: Niche tourism products for LGBT travellers......
14. Thesis-related publications:
Do Van The, Trinh Le Anh (2023), Developing specific tourism products for LGBT tourists, Experiences for Vietam, Journal of educational equipment, Education management, Special issue 2, June 2023, pp 418-420, ISSN 1859-0810
 (List them in chronological order) 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây