TTLV: Phát triển con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thứ tư - 20/09/2023 00:32
 1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ NHƯ HOÀI          
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09/08/1999                    
4. Nơi sinh: Bắc Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2606/ QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Phát triển con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
8. Chuyên ngành: Triết học                                Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hà Thị Bắc
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
+) Thứ nhất, luận văn làm rõ được một số vấn đề lý luận về phát triển con người Việt Nam toàn diện và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+) Thứ hai, luận văn phân tích nội dung phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
+) Thứ ba, luận văn phân tích được thực trạng phát triển con người Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát triển con người toàn diện đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
+) Một là, kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng như tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về vấn đề liên quan.
+) Hai là, luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc hoạch định và đề ra một số chiến lược phát triển con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):
+) Nghiên cứu về vấn đề phát triển con người Việt Nam toàn diện, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các lĩnh vực cụ thể.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):
+) Nguyễn Thị Như Hoài (4/2023), Phát triển con người Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhìn từ góc độ lý luận của triết học Mác, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4 (271), tr. 46-56.
+) Nguyễn Thị Như Hoài (6/2023), Nội dung phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Thanh Niên Nghiên Cứu Khoa Học, số 36, tr. 119-120.
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI NHU HOAI   
2. Sex: Female     
3. Date of birth: 09/08/1999                    
4. Place of birth: Bac Giang
5. Admission decision number: 2606/ QĐ-XHNV dated 26/11/2021 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Vietnam’s comprehensive human development to fulfill the demands of the fourth industrial revolution.
8. Major: Philosophy                              Code: 8229001.01
9. Supervisors: Dr. Ha Thi Bac
10. Summary of the results of the thesis:
+) Firstly, the thesis clarifies some theoretical issues about Vietnam’s comprehensive human development and the fourth industrial revolution.
+) Secondly, the thesis analyzes the content of Vietnam’s human development to meet the requirements of the fourth industrial revolution.
+) Thirdly, the thesis analyzes the current situation of Vietnam’s comprehensive human development, thereby proposing some solutions to promote comprehensive human development to fulfill the demands of the fourth industrial revolution.
11. Practical applicability in practice:
+) First, the research results of the thesis can be used as references for research, teaching and learning about related issues.
+) Second, the thesis can be used as a reference in planning and setting out a number of strategies for Vietnam’s comprehensive human development to meet the requirements of the fourth industrial revolution.
12. Further research directions (if any):
+) Research on Vietnam’s comprehensive human development issues, the fourth industrial revolution in specific fields.
13. Thesis-related publications (if any):
+) Nguyen Thi Nhu Hoai (April 2023), Vietnam’s human development in the fourth industrial revolution viewed from Marxist philosophy, Journal of European Studies, No. 4 (271), p. 46-56.
+) Nguyen Thi Nhu Hoai (June 2023), Contents of Vietnam’s human development to fulfill the demands of the fourth industrial revolution, Journal of Scientific Research’s Youth, No. 36, p. 119-120.

   
 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây