TTLV: Vấn đề thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng các tỉnh Tây Nam Bộ (Khảo sát Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau năm 2019)

Thứ hai - 26/10/2020 22:25

1. Họ và tên học viên: LÊ THỊ MAI KHA                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/03/1985

4. Nơi sinh: Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng các tỉnh Tây Nam Bộ (Khảo sát Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau năm 2019).

8. Chuyên ngành: Báo chí học;                     Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Hà Huy Phượng, công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

        Luận văn đã làm rõ cơ bản về lý luận liên quan đến thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng. Cụ thể gồm: các khái niệm cơ bản: báo Đảng địa phương, trang nhất báo Đảng địa phương, thiết kế và trình bày; Vai trò, đặc điểm của thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng địa phương; các nguyên tắc và phương pháp thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng địa phương. Đây là khung lý thuyết quan trọng để tác giả làm cơ sở đánh giá thực trạng thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng địa phương.

        Luận văn đánh giá được thực trạng thiết kế, trình bày trang nhất của các tờ báo khảo sát: Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau. Luận văn chỉ ra được những mặt thành công và những mặt hạn chế, những nguyên nhân ảnh hưởng thiết kế, trình bày trang nhất của các tờ báo khảo sát. Đây là cơ sở để tác giả đưa ra những giải pháp và khuyến nghị về thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng các tỉnh Tây Nam Bộ hiện nay.

        Luận văn đã giải quyết được những vấn đề cơ bản, cụ thể là những vấn đề đặt ra với thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng địa phương hiện nay; Giải pháp thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng các tỉnh Tây Nam Bộ hiện nay như Tổ chức nội dung thông tin theo tôn chỉ mục đích và công chúng của tờ báo; Cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu công chúng, Tổ chức nội dung thông tin phù hợp với đối tượng phản ánh của các tờ báo Đảng địa phương; Xây dựng mô hình thiết kế, trình bày trang nhất; Tính thẩm mỹ và kỹ thuật trong thiết kế và trình bày. Bên cạnh đó, luận văn đã đưa ra một số khuyến nghị, Nhận thức tầm quan trọng của thiết kế, trình bày trang nhất; Cơ chế, chính sách và nguồn lực thiết kế, trình bày trang nhất.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

        Kết quả của đề tài góp phần nâng cao hiệu quả thiết kế, trình bày trang nhất báo Đảng vùng Tây Nam Bộ nói chung, các tờ báo chọn khảo sát nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

        Luận văn chưa đi sâu nghiên cứu về vấn đề bố cục và tạo hình nghệ thuật trên trang nhất báo Đảng địa phương. Vì vậy, hướng nghiên cứu tiếp theo, luận văn sẽ tập trung nghiên cứu sâu hơn về bố cục và tạo hình nghệ thuật để góp phần thiết kế và trình bày trang báo thẩm mỹ hơn, hiện đại hơn.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : LE THI MAI KHA                     2. Sex: Female

3. Date of birth: March 13, 1985                       4. Place of  birth: Vinh Long       

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated: December 04, 2018 of the Head of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The issue of design and making layout the cover page of the party newspapers in the Southwestern provinces (Surveyed in Vinh Long, Can Tho and Ca Mau in 2019)

8. Major: Journalism                   Code:  8320101-01-UD 

9. Advisor: Assoc. Prof. Ph.D. Ha Huy Phuong, Academy of Journalism & Communication

10. Summary of the findings of the thesis: The thesis has basically clarified the theory related to designing and presenting the front page of the Party newspaper. Specifically include: basic concepts: Local Party newspaper, the front page of Local Party newspaper, design and presentation; Role and characteristics of the design and presentation the front page of the local Party newspaper; principles and methods of designing and presenting the front page of the local Party newspaper. This is an important theoretical framework in order for the author to use as a basis for assessing the real status of designing and presenting the front page of the local Party newspaper.

        The thesis assesses the current status of design and presentation of surveyed newspapers: Vinh Long, Can Tho and Ca Mau. The thesis points out the successes and the limitations, the reasons that affect the design and presentation of the front pages of surveyed newspapers. This is the basis for the author to give solutions and recommendations on the design and presentation of the front page of the Party newspapers of Southwestern provinces today.

        The thesis has solved the basic issues, namely the issues posed with the design and presentation of the front page of the local Party newspaper today; The solutions of designing and presenting the front page of the Party of Southwestern provinces today such as organizing the information content according to the purpose and public principle of the newspaper; Providing information to meet the public needs, organizing the content of information suitable to the subjects of the local Party newspapers; Building the model of designing, presenting the front page; Aesthetics and technique in design and presentation. Besides, the thesis has gave some recommendations, Recognizing the importance of designing and presenting the front page; Mechanisms, policies and resources for designing and presenting the front page.

11. Practical applicability, if any: The results of the project contribute to improving the efficiency of design and presenting the front page of the Southwestern Party newspapers in general and the newspapers selected for survey in particular.

12. Further research directions, if any: The thesis has not studied in depth the layout and art shaping on the front page of the local Party newspaper. Therefore, the next research direction, the thesis will focus on further research on the layout and art shaping to contribute to the design and presentation of more aesthetic and modern newspapers.

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây