TTLV: Báo in với vấn đề giáo dục tư tưởng lối sống cho thanh niên Đồng bằng Sông Cửu Long (Khảo sát Báo Bạc Liêu, Cà Mau từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019)

Thứ hai - 09/11/2020 22:36
1. Họ và tên học viên: ĐỖ HOÀNG LAM                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 1990
4. Nơi sinh: Bạc Liêu
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Báo in với vấn đề giáo dục tư tưởng lối sống cho thanh niên Đồng bằng Sông Cửu Long (Khảo sát Báo Bạc Liêu, Cà Mau từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019)
8. Chuyên ngành: Báo chí học         Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Hòa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Mặc dù thời gian nghiên cứu có hạn, tài liệu phục vụ nghiên cứu không nhiều nhưng bằng cách tiếp cận lý thuyết và khảo sát thực tế, luận văn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kết quả luận văn là:
1. 
Luận văn đã làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. Đó là các khái niệm về thanh niên, về tuyên truyền giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên trên báo chí. Cũng trong chương 1, luận văn đã làm rõ quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên và tầm quan trọng của tuyên truyền giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên trên báo chí hiện nay làm cơ sở đánh giá chất lượng tuyên truyền giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên trên báo in Báo Bạc Liêu và  Báo Cà Mau.

2. Trong chương 2, qua khảo sát thực trạng tuyên truyền giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên trên báo in Báo Bạc Liêu, Báo Cà Mau từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019; nghiên cứu ý kiến công chúng về hiệu quả tuyên truyền giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên trên Báo Bạc Liêu, Báo Cà Mau. Luận văn tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng, làm rõ nguyên nhân ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra.
3. Từ những vấn đề đặt ra, chương 3 của luận văn đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên trên báo in Báo Bạc Liêu, Báo Cà Mau. Mục tiêu chính là đưa nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên trên báo in Báo Bạc Liêu, Báo Cà Mau hấp dẫn, sinh động hơn vừa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, vừa đáp ứng nhu cầu của công chúng, độc giả là thanh niên.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả về vấn đề giáo dục tư tưởng, lối sống cho thanh niên ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và Báo Bạc Liêu, Báo Cà Mau nói riêng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name of student: DO HOANG LAM                            2. Sex: Male
3. Date of birth: 1990
4. Place of birth: Bac Lieu
5. Student Accreditation Decision No. 3617/2018/QD-XHNVdated December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in training process:  
7. Title of thesis topic: Printed newspapers with education about ideas and lifestyle for young people in the Mekong Delta (Survey of Bac Lieu and Ca Mau Newspapers from January 2018 to June 2019)
8. Major: Journalism             Code: 8320101.01 (UD)
9. Scientific instructor: PhD. Nguyen Quang Hoa, Academy of Journalism and Communication
10. Summary of thesis’s results:  
Despite the research period is limited, the materials for research are not much, the thesis has basically completed the proposed objectives by approaching theory and practical surveys. The thesis results are:
1. Thesis has clarified theoretical issues related to the topic. These are the concepts of youth, communication and education about ideas and lifestyle for young people in the press. In addition, the thesis has also explained the views of Marxism-Leninism, President Ho Chi Minh and our Party on educating youth about ideas, ways of life and the importance of communication and education about ideas and lifestyle for young people in the press nowadays that is the basis for evaluating the quality of communication and education about ideas and lifestyle for young people in Bac Lieu and Ca Mau Printed Newspapers.
2. In Chapter 2, through practical survey of communication and education about ideas and lifestyles for young people in Bac Lieu and Ca Mau Printed Newspapers from January 2018 to June 2019 and research of public opinions on the effectiveness of propaganda and education about ideas and lifestyle for young people in Bac Lieu and Ca Mau Newspapers,  the thesis has conducted an assessment and analysis of the current situation, clarifying the causes of advantages, disadvantages and raised issues.
3. From the raised issues, Chapter 3 of the thesis has given some recommendations and solutions to improve the quality of propaganda and education about thought and lifestyle for young people in the Bac Lieu and Ca Mau Newspapers. The main objective is to make the content of communication and education about ideas and lifestyles for young people in Bac Lieu and Ca Mau Newspapers to be more attractive and vivid to meet not only the requirements of propaganda but also the demands of public and readers who are young people.
11. Practical applicability: The topic will contribute to improving the efficiency of ideological education and lifestyle for young people in the Mekong Delta in general and Bac Lieu Newspaper, Ca Mau Newspaper in particular.
12. Next research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây