TTLV: Báo chí Cà Mau với công tác xây dựng Đảng (Khảo sát Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau năm 2018-2019)

Thứ hai - 09/11/2020 22:11
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Mai Hương            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/07/1981                                              4. Nơi sinh:  Cà Mau.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Cà Mau với công tác xây dựng Đảng (Khảo sát Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau năm 2018-2019)
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101-01-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Thị Thu Hương – Viện Trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Báo chí, một hình thức và hoạt động truyền thông đại chúng phổ biến nhất được xem là một trong những vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, chính trị. Báo chí chính là công cụ tuyên truyền, vận động, tổ chức và cổ vũ các phong trào hành động cách mạng. Thực hiện chức năng của mình, trong thời gian qua các cơ quan báo chí Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc tuyên truyền công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các địa phương. Bằng nhiều hình thức thể hiện phong phú và đa dạng, nội dung xây dựng Đảng luôn chiếm một phần quan trọng trong nội dung thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí ở các loại hình khác nhau. Thông qua báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước và nước ngoài có thêm nhiều thông tin nhiều chiều, xác thực và khá kịp thời về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó tạo nên sự đồng thuận cần thiết giúp Đảng làm tốt hơn công việc của mình.
Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau là những cơ quan báo chí địa phương trực thuộc Đảng bộ và chính quyền tỉnh Cà Mau. Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Cà Mau, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau: cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Báo Cà Mau và Đài PT-TH Cà Mau có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo phát triển chính trị, kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đến với nhân dân; cổ vũ, động viên các phong trào cách mạng của quần chúng; phản ánh đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến các cơ quan quản lý. Trong đó, tuyên truyền về xây dựng Đảng được xem là một trong những nội dung trọng yếu đối với mỗi cơ quan báo chí trong tỉnh. Sự phản ánh tích cực và thường xuyên của Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau về công tác xây dựng Đảng, về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không những giúp hệ thống chính trị trong tỉnh thêm vững mạnh, tổ chức Đảng các cấp trong sạch; đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng đoàn kết, đồng lòng với Đảng mà còn là vũ khí đấu tranh có hiệu quả để phản bác các luận điệu sai trái và các thủ đoạn của các thế lực thù địch, thể hiện được tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.
Từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Báo chí Cà Mau với vấn đề công tác xây dựng Đảng (khảo sát Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau năm 2018 – 2019)” để chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cùng những vấn đề tồn tại trong quá trình nội dung này trên báo chí Cà Mau , qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền vấn đề này, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo chí địa phương tỉnh Cà Mau.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Thực hiệm nghiêm túc công tác tuyên truyền dưới sự chỉ đạo của tỉnh, chủ động đăng tải kịp thời các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện diễn ra hằng ngày trong đời sống trong xã hội đến với mọi người dân.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Bám sát định hướng nội dung tuyên truyền có chiều sâu trong các sự kiện chính trị, thời sự trọng đại của cả nước nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Mai Huong               2. Sex: Female
3. Date of birth: 05/07/1981                              4. Place of birth: Ca Mau city
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV Dated October 24, 2018
6. Changes in academic process: Not available
7. Official thesis title: Ca Mau Press for Party building (Survey of Ca Mau Newspaper, Radio and Television Station of Ca Mau in 2018-2019)
8. Major: Application-oriented journalism
9. Code: 8320101-01-01-UD
10. Supervisors: Doctor, Asociate. Dang Thi Thu Huong - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
11. Summary of the findings of the thesis:
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
The press, the most popular form and activity of the media, is considered one of the sharp weapons on the political and ideological front. The press is a tool to propagate, mobilize, organize and encourage revolutionary action movements. Carrying out their functions, in recent years, Vietnamese press agencies have actively participated in propagating the work of Party building at all levels and localities. Through various forms of rich and diversified expression, Party building content always occupies an important part in the content of propaganda of press agencies of different types. Through the press, officials, party members and people at home and abroad have more information, authentic and fairly timely on the work of building and regulating the Party, thereby creating a consensus. to help the Party do its job better.
Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio and Television Station are local press agencies directly under the Party Committee and government of Ca Mau province. As the mouthpiece of the Communist Party of Vietnam in Ca Mau province, the voice of the Party Committee, authorities and people of Ca Mau province: the bridge between the Party Committee, the government of Ca Mau province and the people in The province, Ca Mau Newspaper and Ca Mau Radio and Television Station are responsible for propagating guidelines, policies, solutions to direct political, economic and social development of the Provincial Party Committee, Provincial People's Committee, all levels, and at all levels. branches in the province to the people; cheering and mobilizing revolutionary movements of the masses; reflect the people's life, thoughts and wishes to the management agencies. In which, propaganda on Party building is considered one of the key contents for each press agency in the province. The positive and regular reflection of Ca Mau Newspaper, Radio and Television station of Ca Mau on the Party building, the Party's guidelines and lines, the State's policies and laws not only help the main system. governance in the province was stronger, the Party organization at all levels was clean; the contingent of cadres, party members and people who are united and unanimous with the Party is also an effective weapon to fight against false claims and tricks of hostile forces, demonstrating the combat character of the Party's ideological and cultural fronts.
From the above reasons, the author chose the topic "Ca Mau Press with the issue of Party building (survey of Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio and Radio Station in 2018 - 2019)" to point out the advantages, limiting the same problems that exist in the process of this content in the Ca Mau press, thereby proposing some solutions to improve the quality of propaganda on this issue, practically contributing to improving the quality of propaganda. in the local press of Ca Mau province.
12. Practical applicability, if any: Seriously carrying out propaganda under the direction of the province, proactively posting guidelines, lines and resolutions of the Party, the State's legal policies, daily events in life. live in society to all people.
13. Further research directions, if any: Sticking to the orientation of in-depth propaganda content in political events and major news of the country in general and in Ca Mau province in particular. Focus on promoting the propaganda of the XIII Congress of the Party.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây