TTLV: Chuẩn hóa hoạt động Văn phòng tại Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái - Thực trạng và giải pháp

Thứ hai - 28/08/2023 23:38

1. Họ và tên học viên: ĐỖ THỊ MINH QUYÊN               2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/12/1982
4. Nơi sinh: Yên Bái
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV ngày 8/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.
7. Tên đề tài của Luận văn: “Chuẩn hóa hoạt động Văn phòng tại Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái - Thực trạng và giải pháp”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng           Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Duy
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Cơ sở lý luận về chuẩn hóa hoạt động Văn phòng
Trong Chương 1, tác giả đã trình bày khái quát một số vấn đề lý luận về chuẩn hóa nói chung và chuẩn hóa hoạt động văn phòng nói riêng; sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, trách nhiệm và các nội dung chuẩn hóa hoạt động văn phòng.
Chương 2. Thực trạng chuẩn hóa hoạt động Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
Trong Chương 2 tác giả đã khái quát lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái. Và dựa trên cơ sở lý luận của chương 1, tác giả tiến hành khảo sát thực trạng việc xây dựng các quy chế, quy định trong chuẩn hoá hoạt động Văn phòng Sở Nội vụ. Qua đó chỉ ra ưu điểm, hạn chế đồng thời phân tích nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại đó. Đây là những nội dung quan trọng, đóng vai trò là cơ sở thực tiễn của luận văn và là căn cứ để tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng trong chương 3.

Chương 3 Giải pháp nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
Trên cơ sở về thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng Sở Nội vụ tại chương 2, trong Chương 3 tác giả nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Dựa trên các kết quả nghiên cứu tại luận văn giúp lãnh đạo Sở có những chỉ đạo phù hợp với thực tế tại cơ quan trong giai đoạn hiện nay để thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng được hiệu quả hơn.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Dựa trên các kết quả nghiên cứu tại luận văn này, trong thời gian tới tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các vấn đề liên quan đến chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái để có thể tham mưu cho lãnh đạo Sở góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuẩn hoá của văn phòng.

MASTER THESIS DETAIL

1. Student's full name: DO THI MINH QUYEN
2. Gender: Female
3. Date of birth: December 29, 1982
4. Birthplace: Yen Bai
5. Student recognition decision number: 1811/2021/QD-XHNV dated   September 8, 2021 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process: None.
7. Thesis title: "Standardization of the office activities at Yen Bai provincial Department of Home Affairs - Situation and solutions"
8. Major: Office Administration                             Subject code:
9. Instructor: Dr. Nguyen Hong Duy
10. Summary of the results of the thesis

Chapter 1. Basis for discussion on standardization of Office activities 

In Chapter 1, the author has presented some theoretical issues about standardization in general and standardi zation of office activities in particular; The need, goals, meaning, principles, responsibilities and contents of standardizing office activities.

Chapter 2. Actual situation of standardizing the operation of the Office of the Department of Home Affairs of Yen Bai province

In Chapter 2, the author has outlined the history of formation and organizational structure of the Department of Home Affairs of Yen Bai province, and based on the theoretical basis of Chapter 1, the author has conducted a survey on the actual situation of developing regulations and regulations in standardizing the operation of the Office of the Department of Home Affairs, therefore pointing out the advantages and limitations and analyzing the causes of those limitations and shortcomings. These are important contents, serving as the practical basis of the thesis and the basis for the author to propose some solutions to improve the efficiency of standardizing office activities in Chapter 3.

Chapter 3. Solutions to improve efficiency and standardize the operation of the Office of the Department of Home Affairs of Yen Bai province

On the basis of the actual situation of standardizing office activities of the Department of Home Affairs in Chapter 2, in Chapter 3 the author has studied and proposed some basic solutions to improve the efficiency of standardization of office activities at the Department of Home Affairs. Yen Bai Province.

11. Applicability in practice

Thanks to the research results in the thesis, the Department's leaders can have appropriate directions with the reality at the agency in the current period to standardize office activities more effectively.

12. Further research directions

Based on the research results in this thesis, in the upcoming time the author will continue to study more issues related to standardization of office activities at the Department of Home Affairs of  Yen Bai province and be able to advise the Director of the Department to contribute to improving the operational efficiency of the office.

 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây