TTLV: Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên văn phòng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Thứ ba - 14/06/2022 22:51
1. Họ và tên học viên: LÊ PHÚC PHƯƠNG ANH                                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09/8/1995
4. Nơi sinh: Nam Sơn. Tam Điệp, Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/QĐ-XHNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.
7. Tên đề tài của Luận văn: Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên văn phòng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                                           Mã số: 60340406
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Cam Anh Tuấn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận về đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên văn phòng trong doanh nghiệp.
Trong chương này, tác giả đã tìm hiểu và làm rõ một số vấn đề sau:
- Làm rõ các khái niệm liên quan đến đánh giá thực hiện công việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp.
- Phân tích chỉ ra nội dung đánh giá thực hiện công việc.
- Chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp.
- Phân tích và nêu ra kinh nghiệm đánh giá thực hiện công việc của một số doanh nghiệp có ngành nghề tương đồng và rút ra kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
Chương 2. Phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và phân tích thực trạng đánh giá kết quả thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, trong chương này, tác giả đã làm rõ như sau:
 • Khái quát lịch sử hình thành phát triển của công ty và nêu lên những đặc điểm có ảnh hưởng đến quá trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty.
 • Phân tích thực trạng đánh giá thực hiện công việc nhiệm vụ tại công ty với những nội dung từ xác định mục tiêu đánh giá đến sử dụng kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ.
 • Từ những thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô tác giả phân tích ưu điểm, hạn chế còn tồn tại và những nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó.
Chương 3. Giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
Ở chương này, tác giả đã đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên tại Hà Đô như sau:
 • Hoàn thiện phân tích công việc
 • Hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc
 • Hoàn thiện lựa chọn và nâng cao chất lượng nhân lực quản lý
 • Nâng cao sự phối hợp giữa các phòng ban.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong việc giúp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có thể xây dựng được quy trình rõ ràng, mục tiêu đánh giá cụ thể và quan trọng là có thể sử dụng kết quả đánh giá vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc qua việc tổ chức hoạt động liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên văn phòng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE PHUC PHUONG ANH                                            2. Gender: Female
3. Date of birth:  August 9th, 1995.
4. Place of birth: Tam Diep city, Ninh Binh province.
5. Admission decision number: 1765/QĐ-XHNV dated June 28th, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in training process: No.
7. Official thesis title: “Evaluation of the work performance of office staff at Ha Do Group Joint Stock Company.”
8. Major: Office Management;                                                            Code: 60340406
9. Scientific instructor: PhD. Cam Anh Tuan
10. Summary of the thesis results:
Chapter 1. Theoretical basis for assessing the work performance of office staff at Ha Do Group Joint Stock Company
In this chapter, the author has learned and clarified some of the following issues:
- Clarifying the Concepts related to performance evaluation of office workers in enterprises.
- Analysis shows the content of the job performance evaluation.
- Indicate the factors affecting the performance evaluation in the enterprise.
- Analyze and present experience in evaluating the work performance of a number of enterprises with similar industries and drawing experiences for Ha Do Group Joint Stock.
Chapter 2. The implementation assessment of the work at the Royal Fellowship Company.
On the basis of theological research, survey and statistically assess the results of the work at the Templar Corporation, in this chapter, the author did as well:
 • The histogram of history forms the development of the company and raises the centers that affect the work process at the company.
 • The implementation assessment of the tasks at the company with the content of the target specified to use the results of the mission.
 • From the implementation of the work at the Templar Corporation, the collaboration of the Soviet Union, the statute of limitations still exists and the cause that leads to that restriction.
Chapter 3. Solutions to improve performance evaluation at Ha Do Group Joint Stock Company.
In this chapter, the author has suggested a number of measures to improve the work efficiency of employees in Ha Do as follows:
- Improve job analysis
- Improve performance evaluation criteria and standards work
- Improve the efficiency of using performance evaluation results
- Improve the selection and improve the quality of management human resources
- Improve the coordination between departments.
11. Practical applicability:
The research results are applied in helping Ha Do Group Joint Stock Company to build a clear process, specific assessment objectives and, importantly, be able to use the evaluation results in practice. to improve the quality of human resources.
12. Further research directions:
Continue to study measures to improve work efficiency through organizing activities related to evaluating the work performance of office staff at Ha Do Group Joint Stock Company.
13. Thesis-related publications: No.

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây