TTLV: Hình ảnh các trường đại học định hướng nghiên cứu của Việt Nam trên báo điện tử

Thứ năm - 16/06/2022 03:31
1. Họ và tên học viên: Đặng Thị Huyền Linh.      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/8/1988.
4. Nơi sinh: X. Thanh Long – H. Thanh Chương – T. Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: số 1765/2018/QĐ-XHNV ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Hình ảnh các trường đại học định hướng nghiên cứu của Việt Nam trên báo điện tử
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang – Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn được thực hiện với mục đích, nghiên cứu hình ảnh trường ĐH ĐHNC của Việt Nam trên báo chí, cụ thể là báo điện tử. Kết quả đã đem lại đánh giá tổng quan về thực tế tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trường ĐH ĐHNC; cùng những yếu tố đã ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quảng bá hình ảnh. Từ đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hình ảnh trường ĐH ĐHNC của Việt Nam.
Thực hiện luận văn này, tác giả đã tổng hợp lịch sự nghiên cứu liên quan, chủ yếu tậo trung vào các nghiên cứu trong nước, nêu rõ mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích nội dung thông điệp là chủ đạo. Ngoài ra, kết hợp phương pháp tổng hợp, phân tích nội dung, hình thức các tác phẩm báo chú, phương pháp điều tra xã hội học và phương pháp phỏng vấn sâu. Ngoài mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, Luận văn gồm ba chương. Chương 1- Một số vấn đề lý luận về truyền thông hình ảnh trường ĐH ĐHNC trên báo chí; Chương 2-Thực trạng hình ảnh trường ĐH ĐHNC của Việt Nam trên báo điện tử và Chương 3-Một số vấn đề đặt ra và đề xuất nâng cao hiệu quả.
Chương 1 gồm những lý thuyết nền tảng quan trọng của Luận văn, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận có tính chi phối đến cách phân tích trong hoạt động nghiên cứu ở những chương sau, cũng như toàn bộ Luận văn. Ở chương 2, tác giả khái lược về 04 báo điện tử được khảo sát và tập trung phân tích dữ liệu khảo sát tin, bài về trường ĐH ĐHNC trên các cơ quan báo chí này trong vòng 2 năm 2019-2020. Trên cơ sở chương 1 và chương 2, chương 3 đã nêu một số vấn đề đặt ra, bao gồm chủ trương, chính sách đối với trường ĐH ĐHNC, quan điểm, định hướng của cơ quan quản lý đối với trường ĐH ĐHNC, quan điểm, định hướng của chính các trường ĐH ĐHNC.
Người viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền thông về ĐH ĐHNC trên báo điện tử. Trong đó, nêu những giải pháp đối với hoạt động quản lý nhà nước, giải pháp từ phía trường ĐH ĐHNC và giải pháp dành cho các đơn vị báo điện tử. Tác giả cũng đưa ra những khuyến nghị đối với từng báo điện tử được khảo sát, hướng tới gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng thông tin trường ĐH ĐHNC trên báo điện tử trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
Với kết quả đạt được, Luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo cho các cơ quan báo chí, phóng viên và trường ĐH ĐHNC trên cơ sở khoa học và tác dụng thực tiễn của việc truyền thông hình ảnh trường ĐH ĐHNC trên báo điện tử. Nội dung Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu và xây dựng các chuyên đề, bài giảng, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo đội ngũ người làm báo nói chung, báo điện tử nói riêng và các đơn vị làm nhiệm vụ truyền thông về GDĐH, NCKH của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH ĐHNC làm nhiệm vụ truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu. Đề tài tập hợp nội dung nghiên cứu có giá trị tham khảo cho quá trình tác nghiệp trong thực tiễn của phóng viên, biên tập viên các đơn vị báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng. Luận văn còn có giá trị tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách truyền thông về GDĐH, KH&CN trong GDĐH, để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền hình ảnh trường ĐH ĐHNC của Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của hoạt động GDĐH.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Dang Thi Huyen Linh.      2. Sex: Female
3. Date of birth: 8/28/1988.
4. Place of birth: Thanh Long Commune – Thanh Chuong District – Nghe An Province
5. Admission decision number: No 1765/2018/QĐ-XHNV Dated: 28/6/2018 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi. 
6. Changes in academic process:
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: The Vietnamese research-oriented universities from online newspaper’s perspective
8. Majors: Journalism;  9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Truong Giang – Academy of Journalism and Communication.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis is carried out with the purpose, to study the Vietnamese research-oriented universities in the press, specifically the electronic press. The results have provided an overview of the reality of propaganda and promotion of the Vietnamese research-oriented universities; the same factors that have affected the effectiveness of propaganda, awareness raising and image promotion. From there, research and propose solutions to improve the image quality of the Vietnamese research-oriented universities.
To carry out this thesis, the author has compiled a history of related research, mainly focusing on domestic studies, clearly stating the purpose, task, object, scope, theoretical basis and method. research. The thesis uses the method of document research, analyzing the main message content. In addition, combining methods of synthesis, content analysis, form of commentaries, sociological investigation method and in-depth interview method. In addition to the introduction, conclusion, appendices, references, the thesis consists of three chapters. Chapter 1- Some theoretical issues about the Vietnamese research-oriented universities communication in the press; Chapter 2- The current state of the Vietnamese research-oriented universities in the electronic press and Chapter 3- Some issues raised and proposed to improve efficiency.
Chapter 1 includes important fundamental theories of the Thesis, focusing on clarifying theoretical issues that affect the analysis in research activities in the following chapters, as well as the entire Thesis. In chapter 2, the author briefly summarizes the four surveyed online newspapers and focuses on analyzing survey data on news and articles about the Vietnamese research-oriented universities on these news agencies in the two years 2019-2020. On the basis of chapters 1 and 2, chapter 3 has raised a number of issues, including guidelines and policies for the Vietnamese research-oriented universities, views and orientations of management agencies towards the Vietnamese research-oriented universities, views and orientations of the Vietnamese research-oriented universities themselves.
The writer proposes a number of solutions to improve the quality of communication about the University of Research in the electronic press. In it, solutions for state management activities, solutions from the Vietnamese research-oriented universities and solutions for electronic newspapers are outlined. The author also makes recommendations for each surveyed online newspaper, aiming to increase the quantity and improve the quality of the Vietnamese research-oriented universities information in the online newspaper in the near future.
12. Practical applicability: (if any)
With the results achieved, the thesis will be a reference for press agencies, reporters and the Vietnamese research-oriented universities on the scientific basis and practical effects of communicating the Vietnamese research-oriented universities on the Internet. electronic media. The content of the thesis can be used as a document for research and development of topics, lectures, and textbooks for the training of journalists in general, e-newspapers in particular and applications. The position in charge of communication about Higher education, Scientific research of Ministry of Education, the Vietnamese research-oriented universities is in charge of communication and brand image building. The topic gathers research content that is of reference value for the practical working process of reporters and editors of press units in general, and electronic newspapers in particular. The thesis is also valuable as a reference for policy makers to communicate about Higher education, Science and technology in Higher education, in order to improve the quality of information and propaganda on the image of the Vietnamese research-oriented universities, from That contributes to improving the quality of human resources and the effectiveness of Higher education activities.
13. Practical applicability, if any
14. Thesis-related publications: None

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây