TTLV: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ (qua khảo sát một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương)

Chủ nhật - 19/06/2022 23:31
1. Họ và tên học viên: PHAN MINH NHẬT
2. Giới tính: nam
3. Ngày sinh: 07/05/1990
4. Nơi sinh: thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01  tháng 6 năm  2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2018.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ (qua khảo sát một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương)”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                Mã số: 60 34 04 06
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Đức Thuận
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau:
Chương 1
Cơ sở lý luận về văn phòng và ứng  dụng CNTT
trong công tác quản trị văn phòng doanh nghiệp
Trong chương này, tác giả tập trung trình bày những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về chung về những vấn đề liên quan đến các khái niệm cơ bản của văn phòng, quản trị văn phòng và công nghệ thông tin. Giới thiệu về doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chương 2
Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ qua khảo sát một số doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương
Nội dung chính của chương 2 trình bày cụ thể tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn phòng và các khâu công việc của hoạt động quản lý văn phòng đã được tin học hoá.
Trong chương này, luận văn sẽ trình bày và có sự phân tích vềmục tiêu của việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn phòng của DNVVN. Trên cơ sở mục tiêu đã được xác định, luận văn sẽ mô tả và phân tích các chức năng của phần mềm ứng dụng về tính phù hợp với mục tiêu đặt ra và đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động quản lý văn phòng doanh nghiệp theo xu hướng công nghệ hiện đại.
Đồng thời phân tích rõ các mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản trị văn phòng, làm tiền đề đưa ra các giải pháp giải quyết trong chương 3.
Chương 3
Một số giải pháp nâng cao hiệu quản ứng dụng
thực tế CNTT vào công tác quản trị văn phòng
Qua chương 1 và chương 2 đã nêu khái quát thông tin về Doanh nghiệp thực tiễn ứng dụng CNTT vào quản lý văn phòng. Tại chương 3 chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả và ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản trị văn phòng trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có giải pháp toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm cho Doanh nghiệp đạt mục tiêu hiện quả cao trong kinh doanh.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn :
Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong việc giúp cho ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Tạo điều kiện cho việc quản trị văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trong quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo :
          Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Student’s full name: PHAN MINH NHAT
2. Gender: Male
3. Date of birth: May 07, 1990
4. Place of birth: Sa Dec Town, Dong Thap Province.
5. Student recognition decision number: 1543/QD-XHNV dated June 01, 2018 of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on recognizing candidates admitted to the 1st time master’s training session of 2018
6. Changes in the training process: None
7. Thesis title: “Application of information technology to the office administration of small and medium enterprises (by surveying some enterprises in Binh Duong Province)”
8. Major: Office Administration                           Code: 60 34 04 06
9. Scientific instructor: Assoc. Prof., Ph.D Dao Duc Thuan
10. Summary of the the thesis results:
The thesis consists of 03 chapters with major contents as follows:
Chapter 1
Theoretical basis for office and IT application in enterprises’ office administration
In this chapter, the author focuses on presenting general basic legal and theoretical issues on issues related to basic concepts of office, office administration and information technology. It provides an introduction about enterprises, functions, tasks and organizational structure of small and medium enterprises
Chapter 2
Current actual status of applying information technology in office administration for small and medium enterprises by surveying some enterprises in Binh Duong Province
The main content of Chapter 2 presents in detail the application of Information Technology in office administration and the working steps of computerized office administration activities.
In this chapter, we will present and analyze the targets of the application of Information Technology in the office administration of small and medium enterprises. Based on the determined targets, the thesis will describe and analyze the functions of the application software in terms of suitability with the set targets and good response to the requirements of office administration activities in enterprises in the modern technology trend.
At the same time, it clearly analyzes the shortcomings, limitations and causes of the application of Information Technology in office administration, acting as a premise for providing solutions in Chapter 3.
Chapter 3
Some solutions to enhance the efficiency of actual application of Information Technology in office administration
In Chapter 1 and Chapter 2, it has provided an overview on the Enterprises practically applying Information Technology in office administration. In Chapter 3, we propose some solutions to more strongly enhance and strengthen the efficiency and application of Information technology in small and medium enterprises. We provide with comprehensive, synchronized, effective and economic solutions for Enterprises to achieve the goal of high efficiency in business operation.
11. Practical applicability:
The research results are used to help apply information technology in office management of small and medium enterprises to improve work efficiency. To facilitate the comprehensive, synchronous and effective management of small and medium-sized enterprises' headquarters in the management and business in small and medium enterprises.
12. Further research directions:
          Continue to study measures to improve work efficiency and apply information technology in office management of small and medium enterprises to improve work efficiency.
13. Published works related to the thesis: no

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây