TTLV: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Bình Liêu – tỉnh Quảng Ninh

Thứ năm - 27/05/2021 09:40

1. Họ và tên học viên: Dương Thúy Quỳnh                             2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/12/1995

4. Nơi sinh: Hà Tây

5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày: 30/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  

7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Bình Liêu – tỉnh Quảng Ninh

8. Chuyên ngành: Du lịch;                                 Mã số: 8810101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thị Phương Anh – Khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan các công trình trong và ngoài nước về nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng. Trên cơ sở đó tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và về du lịch cộng đồng (khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, điều kiện phát triển, từ đó đưa ra khung phân tích áp dụng trong nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng). Dựa trên những điều kiện về địa lý, lịch sử, tự nhiên, kinh tế - xã hội và tộc người, luận văn đã chỉ ra những tiềm năng tự nhiên, văn hóa và kết hợp giữa tự nhiên và văn hóa để có thể phát triển du lịch. Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, bảng hỏi… và phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, luận văn đã chỉ ra các sản phẩm du lịch đang được khai thác và thực trạng khai thác các sản phẩm du lịch tại huyện Bình Liêu. Từ đó, luận văn đánh giá khả năng cải thiện sinh kế của người dân địa phương và sự hài lòng của khách du lịch đối với điểm đến. Từ những thực trạng trên, luận văn đưa ra giải pháp về phat huy nguồn lực tự nhiên và văn hóa, quy hoạch, liên kết vùng, xúc tiến và quảng bá du lịch, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương, cơ chế chính sách đầu tư và liên kết công tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực,...

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Một số nội dung có thể có ích cho UBND huyện Bình Liêu trong định hướng phát triển du lịch.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:

“Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh”, tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, (Đồng tác giả, 2021), số 66.2, tr3-9, DOI: 10.18173/2354-1067.2021-0001

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Duong Thuy Quynh                                       2. Sex: Female

3. Date of birth: December 02nd, 1995                             4. Place of birth: Ha Tay Provice

5. Admission decision number: 3014/2019/QD-XHNV;  Dated: July 30th, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: “Research and develop community-based tourism in Binh Lieu district - Quang Ninh province”

8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01

10. Supervisors: PhD. Dang Thi Phuong Anh - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has reviewed domestic and foreign works on research and development of community tourism. On that basis, the author has systematized theoretical issues and about community tourism (concepts, characteristics, meanings, development conditions, thereby providing an analytical framework applied in research and development). community tourism). Based on the geographical, historical, natural, socio-economic and ethnic conditions, the thesis has pointed out the natural and cultural potentials and the combination between nature and culture to be able to develop. tourism development. By methods of observation, in-depth interviews, questionnaires... and analysis of primary and secondary data, the thesis has pointed out the tourism products being exploited and the actual situation of exploiting tourism products in the district. Binh Lieu. From there, the thesis evaluates the ability to improve the livelihoods of local people and tourists' satisfaction with the destination. From the above situations, the thesis offers solutions on promoting natural and cultural resources, planning, linking regions, promoting and promoting tourism, encouraging the participation of local communities, agencies and organizations. investment policies and public-private linkages, infrastructure upgrading, human resource development, etc.

12. Practical applicability, if any: Some contents may be useful for Binh Lieu District People's Committee in tourism development orientation.

13. Further research directions, if any: Evaluation of the participation of local communities in tourism development in Binh Lieu district, Quang Ninh province

14. Thesis-related publications: “Evaluating the potential for community-based tourism development in Binh Lieu district, Quang Ninh province”, Science journal – Hanoi National University of Education, (Co-author, 2021), No. 66.2, tr3-9, DOI : 10.18173/2354-1067.2021-0001

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây