TTLV: Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nói tiếng Pháp với điểm đến Hà Nội

Thứ bảy - 29/05/2021 03:23

1. Họ và tên học viên: Lê Đình Tiến                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 23/04/1994

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3953/QĐ-XHNV ngày 14/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  

7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nói tiếng Pháp với điểm đến Hà Nội”

8. Chuyên ngành: Du lịch;                                 Mã số: 8810101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Long – Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan các công trình trong và ngoài nước về nghiên cứu sự hài lòng. Trên cơ sở đó tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sự hài lòng của khách hàng, khách du lịch (khái niệm, các yếu tố tác động đến sự hài lòng, tổng quan các mô hình nghiên cứu, mối quan hệ giữa tính bền vững với sự hài lòng…). Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, bảng hỏi… và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu: SPSS, Excel… luận văn đã chỉ ra rằng khách du lịch nói tiếng Pháp có sự hài lòng về điểm đến Hà Nội trên phương diện trực tiếp từ ảnh hưởng bởi các nhóm nhân tố bền vững (GTTB = 3.92) theo thang đo Likert. Đồng thời luận văn cũng đã chỉ ra 2 nhóm yếu tố mới là tính bền vững về pháp luật và hành vi ứng xử với môi trường; chất lượng môi trường tự nhiên là những biến mới so với thang đo ban đầu. Qua đánh giá cho thấy, nhóm du khách nói tiếng Pháp ở tuổi trung niên và về hưu là những người có sự hài lòng cao nhất dựa trên tính bền vững về văn hóa-xã hội tại điểm đến. Luận văn cũng đã đề xuất định hướng nhằm gia tăng sự hài lòng của khách du lịch nói tiếng Pháp đến Hà Nội thông qua các giải pháp dựa trên tính bền vững, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng điểm đến.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Một số nội dung có thể có ích cho UBND TP Hà Nội, các cơ quan chuyên môn như sở Du lịch trong định hướng phát triển du lịch thành phố.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Vai trò của hình ảnh điểm đến đối với sự hài lòng của khách du lịch nói tiếng Pháp: trường hợp điểm đến Hà Nội

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Le Dinh Tien                                             2. Sex: Male

3. Date of birth: April 24th, 1994                                     4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 3953/QĐ-XHNV; Dated: October 14th, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: “Research on the Satisfaction Levels among French- speaking Tourists with Hanoi Destination

8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01

10. Supervisors: PhD. Pham Hong Long - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has reviewed domestic and foreign works on satisfaction research. On that basis, the author has systematized theoretical and practical issues on customer and tourist satisfaction (concepts, factors affecting satisfaction, overview of research models, the relationship between sustainability and satisfaction…). By methods of observation, in-depth interviews, questionnaires... and using data processing tools: SPSS, Excel... the thesis has shown that French-speaking tourists have satisfaction about Hanoi destination on direct aspect from the influence of groups of sustainable factors (GTTB = 3.92) according to the Likert scale. At the same time, the thesis has also pointed out two new groups of factors: legal sustainability and behavior with the environment; quality of the natural environment are new variables compared to the original scale. The assessment shows that the group of French-speaking tourists in middle age and retirement are the ones with the highest satisfaction based on the socio-cultural sustainability at the destination. The thesis has also proposed orientations to increase the satisfaction of French-speaking tourists to Hanoi through solutions based on sustainability, and at the same time proposes solutions to improve the image and quality of tourist destination.

12. Practical applicability, if any: Some content may be useful to the Hanoi People's Committee, specialized agencies such as the Department of Tourism in the city's tourism development orientation.

13. Further research directions, if any: The role of destination image in French-speaking tourist satisfaction: the case of Hanoi

14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây