TTLV: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch ở Mù Cang Chải (Yên Bái)

Thứ tư - 26/05/2021 04:43

1. Họ và tên học viên: Đỗ Huyền Trang                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/12/1996

4. Nơi sinh: Yên Bái

5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày: 30/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  

7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch ở Mù Cang Chải (Yên Bái)”

8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      Mã số: 8810101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Hải Yến – Khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã tổng quan các công trình trong và ngoài nước về sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch. Trên cơ sở đó tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch về sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch (khái niệm, các thành phần tham gia, các mức độ tham gia, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia, vai trò sự tham gia của cộng đồng…). Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, bảng hỏi… và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu: SPSS, Excel… luận văn đã chỉ ra rằng ở Mù Cang Chải mức độ tham gia vào hoạt động du lịch của người dân vẫn còn thấp, mới chỉ dừng lại ở mức độ tham gia cung cấp thông tin (bậc 2/7 theo thang đo Pretty) trong hoạt động bảo vệ tài nguyên và quảng bá du lịch; mức độ tham gia khuyến khích vật chất (bậc 4/7 theo thang đo Pretty) trong hoạt động cung ứng các dịch vụ và lập kế hoạch phát triển dịch vụ du lịch. Đồng thời luận văn cũng đã chỉ ra 2 yếu tố là thái độ - nhận thức và các yếu tố về tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch là những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch. Qua đánh giá cho thấy, nhóm cộng đồng có trình độ học vấn cao và những người trẻ tuổi thường có xu hướng tham gia tích cực vào hoạt động du lịch. Luận văn cũng đã đề xuất định hướng để gia tăng sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch ở Mù Cang Chải như: nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho cộng đồng; xây dựng ban quản lý du lịch; hỗ trợ cộng đồng địa phương về nguồn vốn, cơ chế chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; gắn kết các bên liên quan trong phát triển du lịch; đẩy mạnh liên kết với các công ty lữ hành, tăng cường xúc tiến du lịch.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Một số nội dung có thể có ích cho UBND huyện Mù Cang Chải trong định hướng phát triển du lịch.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá nhận thức của cộng đồng trong hoạt động du lịch ở Mù Cang Chải (Yên Bái).

13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Do Huyen Trang                                        2. Sex: Female

3. Date of birth: December 24th, 1996                             4. Place of birth: Yen Bai Provice

5. Admission decision number: 3014/2019/QD-XHNV;  Dated: July 30th, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: “A study on community participation in tourism development in Mu Cang Chai (Yen Bai)”

8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01

10. Supervisors: PhD. Do Hai Yen - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis has reviewed domestic and foreign works on community participation in tourism activities. On that basis, the author has systemized theoretical and practical issues on tourism about the participation of local communities in tourism activities (concepts, participants, levels of participation in tourism). Factors affecting participation, the role of community participation, etc.). By methods of observation, in-depth interviews, questionnaires... and using data processing tools: SPSS, Excel, etc., the thesis has shown that in Mu Cang Chai people's level of participation in tourism activities low, only at the level of participation in providing information (level 2/7 according to the Pretty scale) in resource protection and tourism promotion; level of participation in material encouragement (level 4/7 on the Pretty scale) in service provision and tourism service development planning. At the same time, the thesis has also pointed out that 2 factors are attitude - awareness, and factors about organizing tourism business activities which are the factors affecting the participation of the community in tourism development. The assessment shows that the community group with a high level of education and young people tend to actively participate in tourism activities. The thesis also proposed orientations to increase community participation in tourism development in Mu Cang Chai such as: raising awareness and capacity building for the community; building a tourism management board; support the local community in capital sources, mechanisms and policies, material and technical facilities for tourism; engage stakeholders in tourism development; strengthen linkages with tour operators, enhance tourism promotion.

12. Practical applicability, if any: Some contents may be useful to the People's Committee of Mu Cang Chai district in the orientation of tourism development.

13. Further research directions, if any: Assessment of community awareness in tourism activities in Mu Cang Chai (Yen Bai).

14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây