TTLV: Nhà chính trị Hồ Chí Minh với việc tiếp thu giá trị nhân văn tôn giáo

Thứ ba - 24/11/2020 02:56
1. Họ và tên học viên: Phùng Thị Thu Giang
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 04/06/1995
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Nhà chính trị Hồ Chí Minh với việc tiếp thu giá trị nhân văn tôn giáo
8. Chuyên ngành: Chính trị học                          Mã số: 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Ngọc Anh
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng của nhà Chính trị Hồ Chí Minh về những giá trị nhân văn của tôn giáo. Luận văn góp phần làm sáng tỏ những nội dung cơ bản về giá trị nhân văn tôn giáo dưới góc nhìn nhà Chính trị Hồ Chí Minh thông qua ba tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo và Nho giáo. Từ đó, có thể  kế thừa, phát huy và vận dụng sáng tạo những giá trị nhân văn tôn giáo trong việc xây dựng đời sống chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Những nghiên cứu bước đầu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học và chuyên ngành Chính trị học về lĩnh vực tôn giáo; cho những người làm công tác tôn giáo và những người quan tâm đến lĩnh vực tôn giáo và dân tộc. Bên cạnh đó, đề tài đưa ra một số vấn đề tham chiếu cho Đảng và Nhà nước trong việc đề ra các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật về tôn giáo gắn bó mật thiết với dân tộc trong tình hình mới.
12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn: Chưa có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
Field of study: Ho Chi Minh with the absorption of religious humanity values
1. Full name: Phung Thi Thu Giang
2. Sex: Female
3. Date of birth: 4th. Jun’ 1995
4. Place of birth:  Thai Nguyen province
5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV; Date: December 19, 2017 by the retor of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Ho Chi Minh with the absorption of religious humanity values
8. Major: Politics                                        Code: 60.31.02.01
9. Scientific supervisor: Dr. Do Thi Ngoc Anh
10. Summary of the results of the thesis:
On the basis of the worldview, the scientific methodology of Mac-Lenin, the politician Ho Chi Minh's thought on the human values of religion. The thesis contributes to make clear the basic content of religious humanity values, from the perspective of Ho Chi Minh through three main religions, namely Buddhism, Catholicism and Confucianism. Therefore, it is possible to inherit, promote and apply creatively religious human values in the construction of the socio-political nowadays.
11. Practical applicability:
The initial researches of the thesis can be used as reference, research, teaching of Ho Chi Minh's major and Politics major in the religious field; for religious workers and those interested in the religious and ethnologic. In addition, the topic raises a number of reference issues for the Party and the State in proposing guidelines, lines, policies and laws on religion closely linked to the nation in the new situation.
12. Further research directions: (if have)
13. Published works related to the thesis: Not yet

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây