TTLV: Báo in Đồng Bằng Sông Cửu Long với vấn đề giảm nghèo đa chiều cho đồng bào Khmer (Khảo sát trên báo in Bạc Liêu, báo in Sóc Trăng và báo ảnh Đất Mũi từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019)

Thứ ba - 08/06/2021 21:51
1. Họ và tên học viên: LƯ TRUNG DŨNG              2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 29/12/1978
4. Nơi sinh: Bạc Liêu
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 12 tháng
7. Tên đề tài luận văn: “Báo in Đồng Bằng Sông Cửu Long với vấn đề giảm nghèo đa chiều cho đồng bào Khmer (Khảo sát trên báo in Bạc Liêu, báo in Sóc Trăng và báo ảnh Đất Mũi từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019).
8. Chuyên ngành: Báo chí học                          Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Tất Thắng, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Mặc dù thời gian nghiên cứu có hạn, tài liệu phục vụ nghiên cứu không nhiều nhưng bằng cách tiếp cận lý thuyết và khảo sát thực tế, luận văn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kết quả luận văn là:
Luận văn đã làm rõ các vấn đề về lý luận, thực tiễn liên quan đến nâng cao chất lượng thông tin về giảm nghèo đa chiều cho đồng bào Khmer trên báo in báo Bạc Liêu, báo Sóc Trăng và báo ảnh Đất Mũi.  Trong chương 1 cũng khẳng định vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong việc thông tin giảm nghèo đa chiều cho đồng bào Khmer; làm rõ các khái niệm về thông tin và tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin, khái niệm về nghèo đa chiều. Cũng như, đã nêu rõ quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của thực hiện chính sách dân tộc, nhất là công tác về giảm nghèo.
Trong chương 2, qua khảo sát thực trạng việc tổ chức thông tin về nội dung, hình thức, phương thức đăng tải trên báo in báo Bạc Liêu, báo Sóc Trăng và báo ảnh Đất Mũi từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2019, luận văn đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của từng vấn đề trong việc thông tin. Đồng thời, thông qua điều tra công chúng làm rõ thêm các vấn đề về nội dung, hình thức và phương thức thông tin trên báo.
Từ khảo sát thực trạng ở chương 2, trong chương 3 tác giả đã đề xuất các giải pháp và kiến nghị với Ban Biên tập báo Bạc Liêu, báo Sóc Trăng và báo ảnh Đất Mũi nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí cho đồng bào Khmer nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung với mục tiêu chính là không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, phương thức trên báo in, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin trong tình hình mới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đề tài sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin về giảm nghèo đa chiều cho đồng bào Khmer trên báo in Bạc Liêu, Sóc Trăng và báo ảnh Đất Mũi nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name of student: LU TRUNG DUNG             2. Sex: Male
3. Date of birth: December 29th, 1978
4. Place of birth: Bac Lieu
5. Student Accreditation Decision No.: 3617/2018, dated December 4th, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in training process: Extension of 12 months
7. Title of thesis topic: “Newspaper in Mekong Data with multidimensional poverty reduction for Khmer people (survey on Bac Lieu printing newspaper, Soc Trang newspaper and Dat Mui photo newspaper from January 2018 to June 2019”
8. Major: Journalism                                       Code: 8320101.01 (UD)
9. Scientific instructor: PhD. Pham Tat Thang, Former Production Deputy Editor-in-Chief of the Communist Magazine.
10. Summary of thesis’s results: 
Despite the limited time of research and the little materials for research, the thesis, by approaching theory and practical surveys, has basically completed the set objectives. The thesis’s results are:
The thesis has clarified theoretical and practical issues in relation to improving the quality of information on multidimensional poverty reduction for Khmer people in Bac Lieu newspaper, Soc Trang newspaper and Dat Mui photo newspaper. In chapter 1, it also affirms the role and importance of the press in communicating multidimensional poverty reduction for Khmer people; clarifying the concept of information and criteria for information quality evaluation, the concept of multidimensional poverty. Also, the thesis has made clear the views of Marxism – Leninism and Ho Chi Minh’s Thought on the importance of implementation of national policy, especially poverty reduction.
In chapter 2, through the survey on the organization of information on content, form and method of publishing in Bac Lieu newspaper, Soc Trang newspaper and Dat Mui photo newspaper from January 2018 to June 2019, the thesis has pointed out the advantages, limitations and causes of each issue in communication. At the same time, through the public investigation, it has clarified more issues about content, form and method of communicating in the newspaper.
From surveying the situation in Chapter 2, in Chapter 3, the author has proposed solutions and recommendations to the Editorial Board of Bac Lieu newspaper, Soc Trang newspaper and Dat Mui photo newspaper to improve the quality of information in the media for the Khmer people in particular and ethnic minorities in general with the main goal of constant improvement of quality of content, form and methods on newspapers, in order to promptly meet the demand for information in the new situation. 
11. Practical applicability: The topic will contribute to improving the quality of information on multidimensional poverty reduction for Khmer people in Bac Lieu newspaper, Soc Trang newspaper and Dat Mui photo newspaper in particular and ethnic minorities in general.
12. Next research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây