TTLV: Truyền hình Miền Tây Nam Bộ với vấn đề xóa đói giảm nghèo ở địa phương (Khảo sát chương trình truyền hình của Đài PT-TH Cà Mau, Đài PT-TH Kiên Giang từ tháng 01 đến tháng 9/2019)

Thứ ba - 08/06/2021 22:03
1. Họ và tên học viên: Phạm Nhật Minh  
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/02/1993
4. Nơi sinh: Ấp Tân Long, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 4  tháng 12 năm  2020 đến ngày 4  tháng  12  năm 2021 ( 12 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Truyền hình Miền Tây Nam Bộ với vấn đề xóa đói giảm nghèo ở địa phương (Khảo sát chương trình truyền hình của Đài PT-TH Cà Mau, Đài PT-TH Kiên Giang từ tháng 01 đến tháng 9/2019)
8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trí Nhiệm, Học viện Báo Chí Tuyên Truyền
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn nghiên cứu vấn đề Truyền hình miền Tây Nam Bộ trên Đài phát thanh truyền hình Cà Mau, Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang. Qua phân tích hơn hơn 450 tin, 300 phóng sự và hơn 100 ghi nhanh trên sóng phát thanh truyền hình Cà Mau từ tháng 01 đến tháng 9/2019 và khảo sát ý kiến các chuyên gia báo chí và các lãnh đạo Đài, biên tập viên, phóng viên... Từ đó, rút ra kết luận về các tin bài, phóng sự... truyền tải trên Đài Phát thanh Truyền hình như thế nào, nội dung và hình thức thể hiện có đa dạng, phong phú hay chưa. Với những phân tích thông tin cho thấy được nhưng thành công và những hạn chế của Truyền hình đến sự phát triển của kinh tế, xã hội ở Cà Mau và Kiên Giang. Từ chỗ tiếp cận được thông tin, người dân đã nắm được các chủ chương của Đảng và Nhà nước về các chính sách xóa đói giảm nghèo, các mô hình mới với cách làm hay và sáng tạo góp phần xóa hộ đói, giảm hộ nghèo một cách bền vững.
Qua phân tích, luận văn đã chỉ ra được nhưng hạn chế trong các chương trình truyền giáo dục sức khỏe như: Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang chưa hoàn thành lộ trình chuyển từ phát sóng SD sang HD, nên chất lượng hình ảnh còn bị hạn chế so với các Đài Phát thanh Truyền hình khác trong khu vực. Chưa đáp ứng đầy đủ về truyền hình hiện đại, thông tin còn chậm, chưa mang tính thời sự cao. Số lượng phóng viên, biên tập viên phụ trách lĩnh vực xóa đói giảm nghèo còn thiếu, do đó không truyền tải hết thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với công chúng. Công tác phối hợp giữa đại phương với các Đài Phát thanh Truyền hình, đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên mảng xóa đói giảm nghèo còn hạn chế, nên hiệu quả cung cấp thông tin cho báo chí chưa cao. Nội dung chương trình chưa bám sát với từng đối tượng công chúng…
Bằng phương pháp phỏng vấn sâu các chuyên gia báo chí, luận văn đã đánh giá tổng quan về vấn đề xóa đói giảm nghèo trên sóng phát thanh truyền hình tại Cà Mau và trên sóng phát thanh truyền hình Kiên Giang. Luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình truyền hình ở Kiên Giang, Cà Mau và cả khu vực Miền Tây Nam Bộ.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ kết quả nghiên cứu thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe trên sóng Phát thanh Truyền hình và những giải pháp nâng cao chất lượng phát sóng. Luận văn có thể ứng dụng hiệu quả trong công tác truyền thông về xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới. Nhằm phổ biến cho khán giả, người dân hiểu thêm về chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực về xóa đói giảm nghèo trên các Đài PT TH sau này. Từ những kiến nghị và giải pháp trong luận văn có thể giúp cho các nhà báo khi tiếp xúc với nguồn tin, phân tích và xử lý thông tin trong quá trình truyền thông của mình.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
    INFORMATION OF THE MASTER THESIS

1. Student’s full name: Pham Nhat Minh  
2. Sex: Male
3. Date of birth: 01/02/1993
4. Place of birth: Tan Long Hamlet, Tan Duyet Commune, Dam Doi District, Ca Mau Province
5. Decision on student recognition No.: 3617/2018/QD-XHNV, dated December 04, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi
6. Changes during the studying process: Thesis extension from December 04, 2020 to December  04, 2021 (12 months)
7. Thesis title: Southwestern Television with the issue of hunger eradication and poverty alleviation in the locality (Survey on TV programs of Ca Mau Radio and Television Station, Kien Giang Radio and Television Station from January to September 2019)
8. Major: Journalism studies; Code: 8320101.01 (UD)
9. Scientific instructor: PhD. Nguyen Tri Nhiem, Cademy of Journalism and Communication 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
The thesis studies the issue of Southwestern television on Ca Mau Radio and Television Station, Kien Giang Radio and Television Station. Through analysis of more than 450 news, 300 reports and more than 100 quick recordings on Ca Mau radio and television from January to September 2019 and survey for the opinions of press experts and the Station's leaders, editors and reporters.... Thereby, drawing conclusions about how news, articles, reports... are transmitted on Radio and Television Stations, whether the contents and forms of expression are diversified or rich or not? With the analysis of information, it shows the successes and limitations of Television on the development of economy and society in Ca Mau and Kien Giang. From accessing information, people have grasped the Party and State's guidelines on poverty reduction policies, new models with good and creative ways to contribute in eradicating hungry households and reducing poor households sustainably.
Through analysis, the thesis has pointed out but limitations in health education television programs such as: Ca Mau Radio and Television Station, Kien Giang Radio and Television Station have not completed the transition from SD to HD broadcasting, so the picture quality is still limited compared to other Radio and Television Stations in the region. Modern television has not yet fully responded, the information is still slow and not highly topical. The number of reporters and editors in charge of poverty reduction and hunger eradication is still lacking, therefore the information regarding the policies of the Party and the State has not been fully communicated to the public. The cooperation between the locality and Radio and Television Stations, especially reporters and editors in poverty reduction and hunger eradication, is still limited, so the effectiveness of providing information to the press is not high. The content of programs is not closely related to each public subject…
By method of in-depth interviews with press experts, the thesis has assessed the overview of poverty reduction on radio and television broadcasts in Ca Mau and  Kien Giang. The thesis has proposed solutions to improve the quality of television programs in Kien Giang, Ca Mau and the whole Southwest region.
11. The applicability in practice: From the results of research on the current situation of health education communication on Radio and Television waves and solutions to improve broadcasting quality, the thesis can be effectively applied in communication about poverty reduction in the coming time in order to disseminate to the audience and people for understanding more about the local poverty reduction policy.
12. Further research directions: The topic can serve as a reference for future research projects in the field of poverty reduction on radio and television stations. The recommendations and solutions from the thesis can help journalists, when contacting with information sources, analyze and process information in their communication process.
13. Published works related to the thesis: Not available

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây