TTLV: Sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Thứ hai - 24/10/2022 22:39
1. Họ và tên: LÊ NHƯ QUỲNH                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/9/1992
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 3058/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  không
7. Tên đề tài luận văn: Sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
8. Chuyên ngành: Lưu trữ học;                                   Mã số: 8320303.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đào Đức Thuận
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ
Trong chương này, tác giả nêu khái quát lại những lý luận cơ bản, cơ sở pháp lý về sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ bao gồm khái niệm tư liệu, tài liệu lưu trữ, sưu tầm, tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ, phân loại, xác định giá trị tài liệu, công cụ tra cứu tài liệu, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Từ đó thấy được tính cấp thiết trong việc sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ. Đây là chương mang tính dẫn luận, là cơ sở cho phần nội dung chính ở chương 2 và chương 3. Thông qua chương này, tác giả có căn cứ để đánh giá thực trạng công tác sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Chương 2: Thực trạng sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Tại chương này, tác giả trình bày tổng quan về Bảo tàng Hồ Chí Minh; giới thiệu vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh; đặc điểm, thành phần tư liệu, tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; tiếp đó tác giả sẽ trình bày thực trạng cũng như sự cần thiết phải sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cụ thể tại chương này, tác giả sẽ trình bày về thực trạng công tác sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thông qua đó tác giả đưa ra những nhận xét, đánh giá (ưu điểm, hạn chế) về sưu tầm, tổ chức khoa học và phát phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Chương 3 là chương trọng tâm của luận văn được tổng kết từ cơ sở lý luận ở Chương 1 và tình hình thực tiễn ở Chương 2. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp về sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Các giải pháp này nhằm nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Là cơ sở để Bảo tàng Hồ Chí Minh sưu tầm, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tư liệu, tài liệu lưu trữ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE NHU QUYNH                                        2. Sex: Female
3. Date of birth: September 5th 1992
4. Place of  birth: Bac Ninh
5. Admission decision number: 3058/QD-XHNV dated October 24th, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Collect, organize scientifically and promote the value archival of materials and documents at Ho Chi Minh Museum
8. Major: Archival studies                                              Code: 8320303.01
9. Supervisors: PhD.Dao Duc Thuan
10. Summary of the findings of the thesis:
Chapter 1: Theories and Legal Basis for collecting, organizing scientifically and promoting the value of archival materials and documents
In this chapter, the author generalizes theories and Legal Basis for
collecting, organizing scientifically and promoting the archival values of
documents, including the concept of the archival materials and documents, collect,
 the concept of organizating scientifically of archival materials, classification and valuation of documents, tools for search of documents, promoting the value of archival materials and documents. From that point, it can be seen the urgency in collecting, organizing scientifically and promoting the value of archival materials and documents. This is an introductory chapter, which is the basis for the main content in chapters 2 and 3. Through this chapter, the author has a basis to assess the current situation of collecting, organizating scientifically and promoting the value of archival materials and documents at Ho Chi Minh Museum.

Chapter 2: The reality of collecting, organizing scientifically and promoting the values of archival materials and documents at Ho Chi Minh Museum.
           In this chapter, the author presents an overview of Ho Chi Minh Museum; introduce the position, functions and assignmentss of Ho Chi Minh Museum; characteristics, composition of documents and archives about President Ho Chi Minh at Ho Chi Minh Museum; Next, the author presents the reality as well as the necessity for collecting, organizing scientifically and promoting the value of archival materials and documents at Ho Chi Minh Museum. Specifically, in this chapter, the author presents the reality of collecting, organizing scientifically and promoting the values of archival materials and documents at Ho Chi Minh Museum. By means of that, the author gives comments and assessments (advantages, limitations) on collecting, organizing scientifically and promoting the values of archival materials and documents at Ho Chi Minh Museum. From that, the author offers solutions to improve the quality of collecting, organizing scientifically and promoting the values of archival materials and documents at Ho Chi Minh Museum.
Chapter 3: Solutions to improve quality in collecting, organizing scientifically and promoting the value of archival materials and documents at Ho Chi Minh Museum.
Chapter 3 is the main chapter of the thesis, which is summarized from the theoretical basis in Chapter 1 and the real situation in Chapter 2. From that, the author proposes solutions for collecting, organizing scientifically and promoting the value of archival materials and documents at Ho Chi Minh Museum. These solutions aim to improve the quality of collecting, organizing scientifically and promoting the value of archival materials and documents about President Ho Chi Minh at Ho Chi Minh Museum.
11. Practical applicability: It is the basis for Ho Chi Minh Museum to collecting, organizing scientifically and promoting the values of archival materials and documents.
12. Further research directions, if any: 
13. Thesis-related publications: 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây