TTLV: Tổ chức công tác phục vụ bạn đọc theo tiếp cận quản trị tri thức: nghiên cứu trường hợp tại Thư viện trường Tiểu học Ngọc Thụy, Hà Nội

Chủ nhật - 23/10/2022 23:20
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương Hạnh   2. Giới tính:Nữ
3. Ngày sinh:25/11/1988   4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/QĐ-XHNV-ĐT ngày 24 tháng 12  năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: “Tổ chức công tác phục vụ bạn đọc theo tiếp cận quản trị tri thức: nghiên cứu trường hợp tại Thư viện trường Tiểu học Ngọc Thụy, Hà Nội.”
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin Thư viện – Định hướng ứng dụng
9. Mã số: 8320201.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nghiêm Xuân Huy
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Đề tài “Tổ chức công tác phục vụ bạn đọc theo tiếp cận quản trị tri thức: nghiên cứu trường hợp tại Thư viện trường Tiểu học Ngọc Thụy, Hà Nội.” gồm 3 chương:
 Chương 1: Cơ sở lí luận về áp dụng Quản trị tri thức trong công tác phục vụ bạn đọc.
Trình bày các khái niệm công tác phục vụ bạn đọc, các yếu tố tác động và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác phục vụ bạn đọc theo LibQUAL; khái niệm, quy trình quản trị tri thức, các yếu tố thúc đẩy quản trị tri thức; mối quan hệ giữa hoạt động phục vụ bạn đọc và hoạt động quản tri tri thức trong bối cảnh thư viện trường học, những lợi ích và thách thức trong công tác phục vụ bạn đọc khi tiếp cận quản trị tri thức.
Chương 2: Thực trạng áp dụng Quản trị tri thức trong công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Tiểu học Ngọc Thụy.
Giới thiệu khái quát về nhà trường và thư viện trường Tiểu học Ngọc Thụy. Đề tài nghiên cứu, khảo sát thực trạng các hoạt động hỗ trợ bạn đọc tạo lập, lưu trữ, chia sẻ tri thức trong công tác phục vụ bạn đọc của thư viện; đánh giá hiệu quả áp dụng quản trị tri thức trong công tác phục vụ bạn đọc.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quản trị tri thức vào công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Tiểu học Ngọc Thụy.
Đề tài đề xuất các nhóm giải pháp thúc đẩy tạo lập tri thức, chia sẻ tri thức, giải pháp về nguồn nhân lực và công nghệ.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: .............................................
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Phuong Hanh 2. Sex: Female
3. Date of birth: 25/11/1988 4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV-ĐT. Dated 24/12/2020. Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi national university
6. Changes in academic process: No.
7. Official thesis title: “Implementing library customer services in accordance with knowledge management approach: a case study at Ngoc Thuy Primary School, Hanoi”
8. Major: Information and Library Science - Application orientation.
 9. Code: 8320201.01
10. Supervisors: Dr. Nghiem Xuan Huy
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis, titled " Implementing library customer services in accordance with knowledge management approach: a case study at Ngoc Thuy Primary School, Hanoi." includes 3 chapters:
 Chapter 1: Theoretical basis for applying Knowledge Management in customer services.
Presenting the concepts of customer service, influencing factors and criteria for assessing the quality of customer service according to LibQUAL; knowledge management concepts and processes, factors promoting knowledge management; relationship between customer services activities and knowledge management activities in the context of school libraries, the benefits and challenges of customer services when approaching knowledge management.
Chapter 2: Application of Knowledge Management in customer services at Ngoc Thuy Primary School Library.
An overview of the school and the library of Ngoc Thuy Primary School. Research topic, survey the current status of activities to support readers in creating, storing, and sharing knowledge in the library's customer services; evaluate the effectiveness of applying knowledge management in customer services.
Chapter 3: Some solutions to improve the efficiency of applying knowledge management in customer services at Ngoc Thuy Primary School Library.
The topic proposes groups of solutions to promote knowledge creation, knowledge sharing, human resource and technology solutions for improving customer services at Ngoc Thuy Primary School Library.
12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications: (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây