TTLV: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý công tác lưu trữ tại thành phố Đà Nẵng

Thứ hai - 28/08/2023 23:31

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ DUNG          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  02/3/1985
4. Nơi sinh: Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 1058/QĐ-XHNV ngày 19/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý công tác lưu trữ tại thành phố Đà Nẵng
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                       Mã số đề tài:
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thanh Tùng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Cơ sở lý luận, pháp lý và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý công tác lưu trữ.
Trong chương 1, tác giả khái quát một số vấn đề về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý liên quan đến quản lý công tác lưu trữ, xác định nhiệm vụ của các cơ quan, cá nhân và nhận diện các yếu tố chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến quản lý công tác lưu trữ cơ quan.
Chương 2. Thực trạng công tác lưu trữ cơ quan và đo lường các yếu tố tác động đến quản lý công tác lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng
Căn cứ vào các cơ sở khoa học đã trình bày tại chương 1, trong chương 2, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện công tác lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng, rút ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và thực hiện khảo sát, đo lường, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý công tác lưu trữ của các cơ quan này.
Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng
Trên cơ sở kết quả đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả quản lý công tác lưu trữ cơ quan tại chương 2, trong chương 3 tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý công tác lưu trữ tại các cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng. Các nhóm giải pháp tập trung vào các vấn đề sau: Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan đối với công tác lưu trữ; hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về công tác lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ; nâng cao chất lượng, bố trí đủ số lượng và thực hiện chế độ đãi ngộ cho đội ngũ làm công tác lưu trữ cơ quan; ổn định tổ chức và tăng cường vai trò tham mưu quản lý nhà nước về công tác lưu trữ của thành phố Đà Nẵng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Dựa trên các kết quả nghiên cứu, đo lường, đánh giá, luận văn sẽ có khả năng ứng dụng trong thực tiễn như:
Thứ nhất: giúp các cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng đánh giá đúng thực trạng công tác lưu trữ và áp dụng các giải pháp phù hợp với thực tế cơ quan để thực hiện đúng quy định hiện hành về công tác lưu trữ.
Thứ hai: giúp các cơ quan xác định được các yếu tố tác động cũng như mức độ tác động của từng yếu tố đến công tác lưu trữ, từ đó để có sự chủ động tham mưu, thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác lưu trữ cơ quan.
Thứ ba: giúp cơ quan quản lý nhà nước về công tác lưu trữ của thành phố Đà Nẵng có cái nhìn tổng thể về thực trạng công tác lưu trữ của các cơ quan chuyên môn và xác định được chính xác nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến công tác lưu trữ, từ đó để có sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng với thực tế.
Thứ tư: những đề xuất trong luận văn có thể được sử dụng để tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, thực thi các chính sách, pháp luật về công tác lưu trữ.
Thứ năm: một số nội dung có thể sử dụng làm học liệu để phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Dựa trên kết quả nghiên cứu tại luận văn này, trong thời gian tới nếu có cơ hội tác giả tiếp tục nghiên cứu các các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý công tác lưu trữ của tất cả các cơ quan hành chính nhà trước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp tổng thể góp phần nâng cap chất lượng công tác lưu trữ của thành phố.

MASTER THESIS DETAIL


1. Student's full name: NGUYEN THI DUNG
2. Gender: Female
3. Date of birth: 02/3/1985
4. Birthplace: An Hung ward, Thanh Hoa city, Thanh Hoa province
5. Student recognition decision number: 1058/QD-XHNV dated 19/05/2021 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Factors affecting the efficiency of storage management in Da Nang city
8. Major: Office Administration                     Subject code:
9. Instructor: Dr. Tran Thanh Tung
10. Summary of the results of the thesis

Chapter 1. Theoretical and legal basis and identification of factors affecting the efficiency of archival management.

The first chapter outlines some issues related to the management of archival work, such as the theoretical basis, legal basis, determining the tasks of institutions and individuals, and identifying key factors, which subjectively and objectively affect the management of archival work at the office.

Chapter 2. Actual situation of institutional archives and measurement of factors affecting archival management at specialized companies of Da Nang city

Based on the scientific basis presented in chapter 1, in chapter 2, the author analyzes and evaluates the current situation and results of archiving work at specialized institutions of Da Nang city, then discuss on the advantages, limitations, causes and will conduct surveys, measure, analyze and evaluate factors affecting the efficiency of archival management of these institutions

Chapter 3. Solutions to improve the efficiency of storage management at specialized agencies of Da Nang city

On the basis of the results of measuring the influence of the factors on the efficiency of archive management in Chapter 2, in Chapter 3, the author proposes groups of solutions to overcome limitations and improve  the efficiency of archival management of these specialized institutions of Da Nang city. The group of solutions focus on the following issues: continue to strengthen the guidance of institutional leaders for archival work; improve the normative document system for archival work; increase the application of information technology and capital investment to ensure the material basis of archival work; improve the quality and quantity of archival staff and remuneration system; stabilize the organization and strengthen the advisory role of the State Administration to the Da Nang City Archives.

11. Applicability in practice
Based on the results of research, measurement and evaluation, the thesis will have practical applicability such as:
First: to help specialized institutions of Da Nang city to properly assess the actual situation of archival work and apply solutions suitable to the reality of the agency to strictly comply with current regulations on archival work.
Second: to help institutions identify the influencing factors as well as the level of impact of each factor on archival work, from which to take the initiative to advise and implement to improve management efficiency. agency storage.
Third: to help the state management agency in charge of archival work in Da Nang city have an overview of the actual state of archival work of specialized institutions and determine the exact causes and factors affecting the archives work, from which to have the direction and guidance to comply with reality.
Fourth: the suggestions in the thesis can be used to advise and propose competent state agencies to promulgate and implement policies and laws on archival work.
Fifth: some content can be used as learning materials for research and teaching.
12. Further research directions
Based on the research results in this thesis, in the coming time, if there is an opportunity, the author will continue to study the factors affecting the management of archival work of various local administrative institutions in Da Nang City, and propose an overall solution that contributes to improving the quality of the city's archives.
Based on the research results of this paper, in the future, if there is an opportunity, the author will continue to study the factors that affect the management of archives work in various local administrative agencies. Discuss the city of Da Nang and propose holistic solutions to improve the quality of storage in the city.

 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây