TTLV: Chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu UBND cấp quận thuộc thành phố Đà Nẵng

Thứ năm - 24/08/2023 00:11
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ DUNG                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  01/8/1994
4. Nơi sinh: Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/QĐ-XHNV ngày 08/9/2021  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu UBND cấp quận thuộc thành phố Đà Nẵng”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng    Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Liên Hương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ tài liệu
Nghiên cứu về cơ sở lý luận và pháp lý về chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu, đó là khái niệm về tài liệu, hồ sơ, về việc quản lý hồ sơ tài liệu; quy trình quản lý hồ sơ tài liệu. Các khái niệm, mục đích và yêu cầu của việc chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu; các nội dung về chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu và các quy định của pháp luật về chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ tài liệu.
Chương này sẽ là tiền đề để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện việc đánh giá, nhận xét về thực trạng việc chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu tại chương 2.
Chương 2. Thực trạng quản lý hồ sơ, tài liệu tại UBND cấp quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chương này trình bày khái quát về các quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thực hiện khảo sát thực trạng và kết quả của việc quản lý hồ sơ tài liệu tại các quận như về nhân sự, việc ban hành các văn bản về quản lý hồ sơ, tài liệu; việc sử dụng các phần mềm trong quản lý hồ sơ, tài liệu; công tác kiểm tra đánh giá và cơ sở vật chất trong việc quản lý hồ sơ tài liệu. Từ đó, đánh giá, nhận xét công tác quản lý hồ sơ, tài liệu tại các quận trên địa bàn thành phố. Đưa ra các biện pháp giúp quản lý hồ sơ, tài liệu hiệu quả tại chương 3.
Chương 3. Đề xuất các giải pháp nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu tại UBND cấp quận
  Trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý tại ở Chương 1 và kết quả khảo sát thực trạng tại Chương 2 chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp nhằm từng bước chuẩn hoá quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành từ hoạt động của UBND cấp quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu tại luận văn giúp UBND các quận có thể căn cứ xây dựng và chuẩn hóa các quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, đơn vị mình.
Bên cạnh đó, từ thực trạng việc thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu giúp cho lãnh đạo các quận có nhiều biện pháp chỉ đạo điều hành, thiết thực giúp chuẩn hóa được quy trình quản lý hồ sơ tài liệu tại cơ quan mình (từ khâu đưa những nội dung liên quan đến quản lý hồ sơ, tài liệu vào kế hoạch văn thư lưu trữ; triển khai thực hiện nội dung theo kế hoạch, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch; đưa ra các hình thức phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện; từ đó thực hiện tổng kết kết quả thực hiện; xây dựng những chế tài, khen thưởng đối với những trường hợp thực hiện tốt và không tốt trong công tác quản lý hồ sơ, tài liệu của cơ quan.  
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Dựa trên kết quả nghiên cứu tại luận văn này, trong thời gian tới tác giả tiếp tục nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu tại khối quận huyện; mở rộng nghiên cứu tại các khối như sở ngành; các ban quản lý dự án và tiến đến nghiên cứu về chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
MASTER THESIS DETAIL

1. Student's full name: NGUYEN THI DUNG
2. Gender: Female
3. Date of birth: 01/8/1994
4. Birthplace: Hoa Khuong ward, Hoa Vang district, Da Nang city
5. Student recognition decision number: 1811/QD-XHNV dated 08/9/2021 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Standardize the process of managing records and documents of the District People's Committees under the People's Committee of Da Nang City.
8. Major: Office Administration                     Subject code:
9. Instructor:  Dr. Nguyen Lien Huong
10. Summary of the results of the thesis
Chapter 1. Theoretical and legal basis for the standardization of document management process.
          Research on the theoretical and legal basis for standardizing the process of managing records and documents includes the concepts of documents and records, the management of documents and records and its process.
          Moreover, this thesis focuses on concepts, purposes, requirements and law provisions on standardizing records and document management processes.
          This chapter will be the premise for us to continue to evaluate the status quo of the standardization of process of managing records and documents in Chapter 2.
          Chapter 2. Manage records and documents at the District People's Committees in Da Nang city
          This chapter presents an overview of the districts in Da Nang city. Surveying the status quo and results of the management of records and documents in the districts such as personnel, the issuance of documents on management of records and documents; the use of softwares in managing records and documents; assessment process and facilities for the management of documents. Consequently, evaluate the management of records and documents in the districts. Suggest measures to help manage records and documents effectively in chapter 3.
          Chapter 3. Proposing solutions to standardize the process of managing records and documents at the District People's Committees
          Based on theory and legal basis in Chapter 1 and the status quo survey in Chapter 2, we will propose solutions to gradually standardize the process of managing records and documents at the District People's Committees, Da Nang city.
          11. Applicability in practice
          The research results in the thesis help the District People's Committees build and standardize the process of managing records and documents at their agencies and units.
          In addition, from the reality of managing records and documents, it helps district leaders implement many practical measures to standardize the process of document management at their agencies (from the stage of putting contents related to the management of records and documents into the archive plan; implementing the plan; providing guides; thereby, summarize the results of execution; develop sanctions and reward scheme for performances).
          12. Future research directions
          Based on the research results in this thesis, in the coming time the author will continue to study issues Standardize the process of managing records and documents of the District People's Committees under the People's Committee of Da Nang City; related to standardization of the process of managing records and documents at departments and project management boards at the municipal level; proceeding to research on standardizing the process of managing electronic records and documents in Da Nang city.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây