TTLV: Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái

Thứ hai - 28/08/2023 23:36

1. Họ và tên học viên: HÁN PHƯƠNG HÀ             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  18/9/1984
4. Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV ngày 08/9/2021  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.
7. Tên đề tài của Luận văn: “Tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng. Mã số đề tài: 8340406.01 (UD)
9. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Đào Đức Thuận
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Khái quát cơ sở lý luận về tổ chức thực hiện chức năng tham mưu trong hoạt động văn phòng
Trong Chương 1, tác giả đã trình bày khái quát cơ sở lý luận về tổ chức thực hiện chức năng tham mưu trong hoạt động văn phòng cũng như ý nghĩa của tổ chức thực hiện chức năng tham mưu; trách nhiệm tổ chức thực hiện chức năng tham mưu trong hoạt động Văn phòng; khái quát nội dung (nhiệm vụ) tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng; biện pháp tổ chức thực hiện công tác tham mưu của văn phòng cũng như đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng.
Chương 2. Thực trạng tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
Căn cứ vào các cơ sở khoa học đã trình bày tại Chương 1, tác giả đã trình bày cụ thể, rõ ràng về thực trạng tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải trên 3 phương diện: (1) Tổ chức bộ máy nhân sự thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở; (2) Tình hình thực hiện nội dung (nhiệm vụ) tham mưu của Văn phòng Sở; (3) Các hình thức thực hiện hoạt động tham mưu.
Trên cơ sở phân tích thực trạng tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở, tác giả đã nêu được những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở, đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra được những nguyên nhân của những hạn chế đó.
Chương 3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái
Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng tại chương 2, tác giả tập trung đề xuất 03 giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái trong đó tập trung vào các vấn đề sau: (1) Hoàn thiện các quy định pháp lý về tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở; (2) Hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở; (3) Nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Dựa trên các kết quả nghiên cứu tại luận văn, Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái có thể đưa ra các giải pháp, đề xuất có tính khả thi để áp dụng vào thực tiễn, góp phần hoàn thiện trong tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở cũng như góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Dựa trên kết quả nghiên cứu tại luận văn này, trong thời gian tới tác giả tiếp tục nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng tham mưu của Văn phòng Sở Giao thông Vận tải để có thể áp dụng tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải nói riêng và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái nói chung.
 

MASTER THESIS DETAIL

1. Student's full name: HAN PHUONG HA
2. Gender: Female
3. Date of birth: 18/9/1984
4. Birthplace: Yen Bai Provincial General
5. Student recognition decision number: 1811/2021/QD-XHNV dated 08/9/2021 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process: Do not have
7. Thesis title: "Organizing the advisory function of the Office of the Department of Transport of Yen Bai province"
8. Major: Office Administration                     Subject code: 8340406.01 (UD)
9. Instructor: Assoc.Prof.Dr. Dao Duc Thuan
10. Summary of the results of the thesis

Chapter 1. Overview of the theoretical basis of the organization performing the advisory function in office activities

In Chapter 1, the author presented an overview of the theoretical basis of the organization performing the advisory function in office activities as well as the meaning of the organization performing the advisory function; responsibility for organizing and performing the advisory function in the operation of the Office; outline the contents (tasks) of organizing the advisory function of the Office; measures to organize the consulting work of the Office as well as mention the factors affecting the organization to perform the advisory function of the Office.

Chapter 2. Actual situation of organization and implementation of advisory function of Office of Department of Transport of Yen Bai province

Based on the scientific basis presented in Chapter 1, the author has presented specifically and clearly about the actual situation of organizing and performing the advisory function of the Office of the Department of Transport in 3 aspects: ( 1) Organize the personnel apparatus to perform the advisory function of the Department's Office; (2) Status of implementation of advisory contents (tasks) of the Department's Office; (3) Forms of consulting activities.

On the basis of analyzing the actual situation of organizing the implementation of the advisory function of the Department's Office, the author has pointed out the advantages and limitations in organizing the implementation of the advisory function of the Department's Office. reasons for these limitations have been identified.

Chapter 3. Directions and solutions to improve the organization and implementation of the advisory function of the Office of the Department of Transport of Yen Bai province

Based on the research and assessment of the current situation in Chapter 2, the author focuses on proposing 03 solutions to improve the organization and implementation of the advisory function of the Office of the Department of Transport of Yen Bai province, which focuses on: the following issues: (1) Completing the legal regulations on the organization and performance of the advisory function of the Department's Office; (2) Improve the organizational structure and personnel to perform the advisory function of the Department's Office; (3) Improve the quality of the organization to perform the advisory function of the Department's Office.

11. Applicability in practice

Based on the research results in the thesis, the Office of the Department of Transport of Yen Bai province can offer feasible solutions and proposals to apply in practice, contributing to the improvement of the implementation organization. perform the advisory function of the Department's Office as well as contribute to improving the leadership role of the leadership and management team of the Department of Transport of Yen Bai province.

12. Further research directions

Based on the research results in this thesis, in the coming time the author will continue to study issues related to the organization and implementation of the advisory function of the Office of the Department of Transport so that it can be applied at the Department of Transport. Department of Transport in particular and Department of Transport of Yen Bai province in general.

 

 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây