TTLV: Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

Thứ ba - 29/11/2022 10:04
1. Họ và tên học viên: TRẦN THỊ THU THỦY             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  18/8/1978
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                    Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn: TS. Cam Anh Tuấn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1. Cơ sở lý luận và pháp lý của chuẩn hóa hoạt động văn phòng
Trong chương 1, tác giả đã khái quát và làm rõ một số nội dung sau:
Cơ sở lý luận về hoạt động văn phòng và chuẩn hóa hoạt động văn phòng, bao gồm các khái niệm về văn phòng, hoạt động văn phòng, chuẩn hóa hoạt động văn phòng; cơ sở pháp lý, nội dung, mục đích, nguyên tắc, trách nhiệm và các biện pháp thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng.
Đây là những nội dung quan trọng, đóng vai trò là cơ sở lý luận cho luận văn, đồng thời là tiền đề để tác giả nghiên cứu thực trạng, vận dụng lý thuyết về chuẩn hóa hoạt động văn phòng trong quản trị văn phòng qua khảo sát các hoạt động văn phòng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương ở Chương 2.
Chương 2. Thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
Trong chương này, tác giả giới thiệu khái quát về Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương và bộ máy văn phòng của Viện; trên cơ sở lý luận về chuẩn hóa hoạt động văn phòng, tác giả tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, bao gồm: nhận thức và quan điểm của Lãnh đạo về chuẩn hóa hoạt động văn phòng; các yếu tố ảnh hưởng đến chuẩn hóa hoạt động văn phòng; nội dung và các biện pháp thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
Đây là những nội dung quan trọng, đóng vai trò là cơ sở thực tiễn của luận văn và là căn cứ để tác giả đề xuất một số biện pháp trong Chương 3.
Chương 3. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương
Trên cơ sở lý thuyết và thực trạng về chuẩn hóa hoạt động văn phòng, trong chương 3, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương như: Nâng cao nhận thức của cán bộ viên chức về chuẩn hóa hoạt động văn phòng; rà soát các hoạt động văn phòng đã chuẩn hóa, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới; hướng dẫn xây dựng và ban hành Quy chế, Nội quy, Quy định; cải thiện các biện pháp tổ chức thực hiện khi áp dụng chuẩn hóa trong hoạt động văn phòng. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm hoàn thiện việc chuẩn hóa, khắc phục và cải tiến sự chưa phù hợp sau quá trình triển khai thực hiện giúp nâng cao hiệu quả thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích và là cơ sở để các cơ quan/tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng chuẩn hóa hoạt động văn phòng hoặc nâng cao chất lượng chuẩn hóa hoạt động văn phòng cho cơ quan.
 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp và công cụ quản trị hiện đại trong quản trị văn phòng
- Vai trò của Văn phòng trong việc vận dụng các phương pháp và công cụ quản trị hiện đại vào thực tiễn.
13. Các công trình đã công bố có lên quan đến luận văn
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Student's full name: TRAN THI THU THUY          2.Gender: Female
3. Date of birth: August 18th, 1978
4. Birthplace: Nam Dinh province
5. Student recognition decision number: 2168/QD-XHNV dated November 19th, 2020 by the Director of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University, Vietnam.
6. Changes in the training process: Non
7. Thesis title: Standardizing office operations at the National Institute of Malariology - Parasitology and Entomology.
8. Major: Office Administration                           Subject code: 8340406.01
9. Advisor: Dr. Cam Anh Tuan
10. Summary the results of the thesis
Chapter 1. Theoretical and legal basis of office standardization
In Chapter 1, the author generalized and clarified some of the following contents:
Theoretical basis for office operations and standardization of office activities, including concepts of office, office activities, standardization of office activities; legal basis, content, purposes, principles, responsibilities and implementation measure to standardize office operations.
These are important contents, serving as a theoretical basis for the thesis, and at the same time a premise for the author to study the current situation and apply the theory of standardizing office operation in office administration through survey of office activities at the National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology in Chapter 2.
Chapter 2. The standardizing situation of office operations at the National Institute of Malariology, Parasitology, Entomology.
In this chapter, the author introduce an overview of the National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology and the office apparatus of the Institute; On the basis of the theory of standardization of office operation, the author conducted a survey and analysis of the current situation of standardization of office operation at the National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology, including: the awareness and opinion of leaders on standardizing office operations; the factors effect to standardization of office operations; contents and measures to standardize office operations at the National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology.
These are important contents, serving as the practical basis of the thesis and the basis for the author to propose some measures in Chapter 3.
Chapter 3. The proposing solutions to improve the efficiency of standardizing office activities at National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology.
On the basis of the theory and reality of standardizing office operations, in chapter 3, the author proposes some solutions to improve the efficiency of standardization of office operations at the National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology such as: Raising awareness among officials about standardizing office operations; review standardized office operations, propose adjustments, supplements or new issue; guide the formulation and promulgation of regulations, rules and regulations; improve organizational measures when applying standardization in office activities. In addition, the thesis also offers supporting solutions to improve the standardization, overcome and improve the nonconformity after the implementation process to help improve the efficiency of standardization of office activities at the National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology.
11. Applicability in practice
The research results of the thesis are useful references and a basis for agencies/organizations and business to research and apply standardization of office operation or improve the quality of standardization of office operation for the agency.
 12. Further research directions
- Research and apply modern management methods and tools in office administration
- The role of the office in applying modern management methods and tools into practice.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây