TTLV: Tín ngưỡng thờ Tứ trấn Thăng Long đối với đời sống tinh thần người dân Hà Nội hiện nay

Thứ sáu - 09/12/2022 04:55

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THÚY CHINH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06 tháng 01 năm 1973
4. Nơi sinh: Bắc Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Tín ngưỡng thờ Tứ trấn Thăng Long đối với đời sống tinh thần người dân Hà Nội hiện nay.
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Kim Oanh
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thăng Long Tứ trấn không chỉ là những di tích lịch sử lưu giữ những giá trị văn hóa tín ngưỡng của người dân Hà Nội mà còn là biểu tượng tâm linh gắn kết chặt chẽ với đời sống tinh thần của người Việt nói chung và người dân Hà Nội nói riêng, nên quá trình phát triển các giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh Thăng Long - Hà Nội rất cần chú ý đến việc gắn liền với bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống, bản sắc tín ngưỡng của dân tộc như trong Nghị quyết TƯ khóa VIII đã từng nói.
Với những lý do đó, việc nghiên cứu về đời sống tín ngưỡng của người dân Hà Nội (Tứ trấn Thăng Long) nhằm phát huy vai trò, giá trị của nó đối với đời sống tinh thần và đưa ra một số giải pháp khuyến nghị nhằm hạn chế những yếu tố phi giá trị về mặt văn hóa tín ngưỡng hiện nay là cần thiết.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn có thể trực tiếp, gián tiếp góp phần bổ sung về mặt lý luận vào nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo nói chung, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Hà Nội nói riêng.
Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tra cứu, tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu với các đối tượng, ban ngành liên quan đến tôn giáo, văn hóa tôn giáo, quản lý hoạt động tôn giáo...
 12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Nghiên cứu sâu về Tín ngưỡng thờ Tứ trấn Thăng Long – Hà Nội
- Ảnh hưởng của sự thờ Tứ trấn Thăng Long – Hà Nội đến bản sắc văn hóa dân tộc
- Giải pháp gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tín ngưỡng của Hà Nội nói riêng, văn hóa tín ngưỡng Việt Nam nói chung
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER THESIS


1. Student’s name: NGUYEN THI THUY CHINH
2. Gender: Female
3. Date of birth: 6th January 1973
4. Place of birth: Bac Giang
5. Student recognition decision No: 2704/QD-XHNV dated December 24, 20206.
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Belief in worshiping the four towns of Thang Long for the spiritual life of the Hanoians today.
8. Major: Religious Studies; Code: 8229009.01
9. Thesis supervisor: Associate Professor Tran Thi Kim Oanh
10. Summary of the thesis’ findings:

Thang Long Four Towns are not only historical monuments preserving the cultural and religious values ​​of Hanoi people but also a spiritual symbol closely linked with the spiritual life of the Vietnamese people in general and the Hanoians in particular. Therefore, the process of developing historical and cultural values ​​of Thang Long-Hanoi needs to pay close attention to the preservation and promotion of traditional values ​​and religious identities as stated in the 8th Central Committee's Resolution.

For these reasons, it is now of great significance to conduct a study on the religious life of the Hanoians (Thang Long Four Towns) that aims to promote its role and value in spiritual life and offers some recommendations in order to limit the elements which are not valuable in terms of culture and beliefs.

11. Practical applicability:

The thesis can directly and indirectly contribute theoretically to the study of beliefs and religions in general, beliefs and religions of the Hanoians in particular.

The thesis can be used as a reference for the learning and researching of all stakeholders involved such as departments related to religion, religious culture, management of religious activities...

12. Suggestions for further studies:

- In-depth research on Worshiping Beliefs in the Four Towns of Thang Long - Hanoi

- The influence of the worship of the four towns of Thang Long - Hanoi on the national cultural identity

- Solutions to preserve and promote the cultural and religious identity of Hanoi in particular and Vietnam's religious culture in general

13. Published works related to the thesis:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây