TTLA: Quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam (2001-2020)

Thứ sáu - 09/12/2022 03:17

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Huyền Trang​2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/04/1987​​​​         4. Nơi sinh: Thái Nguyên 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 3618/QĐ-XHNV ngày 04/12/2018 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có): Quyết định số 2689/QĐ-XHNV-ĐT ngày 06/12/2021 về việc kéo dài thời gian học tập của Nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam (2001-2020)

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế     ​9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Thành Nam

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

• Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2020. 
• Trên cơ sở làm rõ khung lý thuyết và bối cảnh thực tiễn của quốc tế, khu vực tác động đến quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam, luận án tập trung phân tích những chính sách và thực trạng triển khai các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020, đặc biệt trên cấp độ quốc gia. Kết quả của luận án góp phần bổ sung đánh giá toàn diện về những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, thách thức đối với quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị thúc đẩy quá trình này trong thời gian tới.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu về quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19, khi tình hình trong khu vực và thế giới đã có những biến động mới, phức tạp hơn, và có những đòi hỏi mới hơn. 

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

• Nguyễn Thị Huyền Trang (2020), “A Philosophical Evaluation of the Internationalization of Higher Education: A Case Study on the Public Universities in Vietnam”, Xlinguae European Scientific Language Journal Volume 13 Issue 3, ISSN 1337-8384, ISSN 2453-711X, pp. 114-133. DOI: 10.18355/XL.2020.13.03.10.
• Nguyễn Thị Huyền Trang (2020), “Coping with impacts of Covid-19 Pandemic: Experience of Vietnam’s Education system”, International Journal on Global Business Management and ResearchVolume 9 Issue 2, pp. 119-127.
• Nguyễn Thị Huyền Trang (2020), “Vietnam and ASEAN Countries: Similarities and Possibilities of Education Cooperation”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Higher Education in Vietnam and Asia: Similarities and Possibilities of Cooperation (IHESP)”, NXB Khoa học Xã hội,  pp.565-581.
• Nguyễn Thị Huyền Trang (2020), “Challenges of globalization and industrial revolution for Vietnam higher education: How to improve teacher competencies for education 4.0 in the 21st century?”, Kỷ yếu của Hội thảo quốc tế ICTER3, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, pp. 357-362.
• Nguyễn Thị Huyền Trang (2021), “Triển vọng đào tạo Hàn Quốc học phục vụ hoạt động đào tạo của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn tập 7 số 1b , Trường ĐH KHXH&NV, ĐH QGHN, tr.50-64.
• Nguyễn Thị Huyền Trang (2022), “Hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc: 30 năm nhìn lại”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 227(09), Đại học Thái Nguyên, tr.210-218.
 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name: Nguyen Thi Huyen Trang
2. Sex: Female
3. Date of birth: April 28, 1987
4. Place of birth: Thai Nguyen Province
5. Admission decision number 3618/2018/QĐ-XHNVdated: 04th December 2018 by the Rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process: Decision number2689/QĐ-XHNV-ĐT dated: 06th December 2021 by the Rector of USSH, VNU on extending the degree study period.
7. Official thesis title: Internationalization of higher education in Vietnam (2001-2020)
8. Major: International Relationship                   ​
9. Code: 62 31 02 06
10. Supervisors: Assoc.Prof. Bui Thanh Nam, PhD
11. Summary of the new findings of the thesis:
• The research is the first scientific work in Vietnam to study the internationalization of higher education in Vietnam in the period time 2001 – 2020.
• The thesis has clarified the theoretical framework and practical basis (including different levels of context: global, regional, and national) that impact the process of implementing the internationalization of higher education in Vietnam. From a theoretical and practical perspective, systematic and comprehensive research has been conducted on analyzing the policies and implementation of internationalization of higher education in Vietnam in the period 2001-2020, especially at the national level. Based on the analysis and comprehensive assessment of the achieved results, as well as the existing problems and challenges of implementing the internationalization of higher education in Vietnam, the thesis has proposed some recommendations for Vietnam in order to promote this process in the future.
12. Further research directions: The author will continue to study the internationalization of higher education in Vietnam in the future, especially in the context of the post-COVID-19 pandemic, when the situation in the region and the world has seen many new and complex changes.
13. Thesis-related publications:
• Nguyen Thi Huyen Trang (2020), “A Philosophical Evaluation of the Internationalization of Higher Education: A Case Study on the Public Universities in Vietnam”, Xlinguae European Scientific Language Journal Volume 13 Issue 3, ISSN 1337-8384, ISSN 2453-711X, pp. 114-133. DOI: 10.18355/XL.2020.13.03.10.
• Nguyen Thi Huyen Trang (2020), “Coping with impacts of Covid-19 Pandemic: Experience of Vietnam’s Education system”, International Journal on Global Business Management and ResearchVolume 9 Issue 2, pp. 119-127.
• Nguyen Thi Huyen Trang (2020), “Vietnam and ASEAN Countries: Similarities and Possibilities of Education Cooperation”, Proceedings of the International Conference "Higher Education in Vietnam and Asia: Similarities and Possibilities of Cooperation (IHESP)”, Social Science Publishing House,  pp.565-581.
• Nguyen Thi Huyen Trang (2020), “Challenges of globalization and industrial revolution for Vietnam higher education: How to improve teacher competencies for education 4.0 in the 21st century?”, Proceedings of the International Conference ICTER3, TNU- University of Education, pp. 357-362.
• Nguyen Thi Huyen Trang (2021), “Prospects for developing Korean Studies training program to serve direct investment activities of Korea’s enterprises in Thai Nguyen”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, (7 - 1b) , University of Social Sciences and Humanities, VNU, pp.50-64. 
• Nguyen Thi Huyen Trang (2022), “Vietnam – South Korea education and training cooperation: looking back 30 years”, TNU Journal of Science and Technology,. 227(09), Thai Nguyen University, pp.210-218.

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây