TTLV: Xây dựng và Tổ chức thực hiện Văn hóa công sở tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ tư - 23/11/2022 22:29
1. Họ và tên học viên: LÊ THỊ NGỌC LAN                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  08/07/1986
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1308  /QĐ-XHNV ngày 24/07/2020                của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: “Xây dựng và Tổ chức thực hiện Văn hóa công sở tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                           Mã số đề tài: 8340406.01
9. Giảng viên hướng dẫn:
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về Văn hóa Công sở
Trong Chương 1,  tác giả đã trình bày cơ sở lý luận và pháp lý về Văn hóa Công sở. Về cở sở lý luận, tác giả đã đưa ra các khái niệm về văn hóa, công sở và văn hóa công sở. Từ các khái niệm đó, tác giả cũng đưa ra các biểu hiện của văn hóa công sở. Về mặt pháp lý, tác giả đưa ra các văn bản quy định của Nhà nước và cơ quan chủ quản liên quan đến văn hóa công sở. Cùng những lý luận đã nêu ở chương 1, bằng các phương pháp nghiên cứu, tác giả thực hiện đánh giá thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa công ở tại Trường Đại học Y Dược(Đại học Quốc gia Hà Nội)
Chương 2. Đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện văn hóa công sở tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN
Trong Chương 2, tác giả đã giới thiệu  khái quát về trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, đối tượng nghiên cứu của đề tài, bao gồm: lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ.Sau phần giới thiệu về Trường, tác giả đã nêu ra thực trạng công tác xây dựng và thực hiện văn hóa công sở tại Trường Đại học Y Dược với các nội dung về : về nhận thức, về trình độ quản lý điều hành, giao tiếp ứng xử và trang phục công sở. Để làm rõ cho mỗi nội dung, bên cạnh việc miêu tả thực trạng, tác giả còn sử dụng các số liệu khảo sát và hình ảnh minh họa.
Chương 3. Đề xuất giải pháp trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ thực trạng đã nêu ở chương 2, tác giả nêu các đánh giá về ưu điểm, nhược điểm trong việc xây dựng và thực hiện Văn hóa Công sở tại Trường Đại học y Dược cũng như nêu lên các nguyên nhân. Từ những nhược điểm và nguyên nhân đã đưa ra, tác giả  đề xuất mốt số giải pháp trong việc xây dựng và thực hiện Văn hóa công sở tại Trường Đại học Y Dược : nâng cao nhận thức của cán bộ, hoàn thiện các quy định quy chế,  xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, tăng cường các hoạt động tập thể, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện văn hóa công sở..
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận văn là một đóng góp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa công sở tại Trường Đại học Y Dược.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu việc thực hiện Văn hóa công sở tại Trường Đại học Y Dược, so sánh với các Trường Đại học khác trong cùng khối ngành.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Student's full name: Le Thi Ngoc Lan
2. Gender: Female
3. Date of birth: 8 July 1986
4. Birthplace: ha Noi
5. Student recognition decision number:1308  /QD-XHNV dated  24 July 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: A creating and implementing of organization culture in University of Medicine and Pharmacy, Vietnam National University.
8. Major: Office Administration                            Subject code: 8340406.01
9. Instructor: Dr. Nguyen Hong Duy
10. Summary of the results of the thesis
Chapter 1. Theoretical and legal aspects of Organization culture
In Chapter 1, the author presented the theoretical and legal basis for organization Culture. On the theoretical basis, the author has introduced the concepts of culture, organization and organization culture. From those concepts, the author also gives manifestations of organization culture. On the legal side, the author gives the legal documents of the State and the governing body related to office culture. Along with the theories mentioned in Chapter 1, by research methods, the author assesses the actual situation of building and implementing organization culture at the University of Medicine and Pharmacy (Vietnam National University, Hanoi).
Chapter 2: Assessment of the actual situation of building and implementing organization culture at the University of Medicine and Pharmacy
In Chapter 2, the author gave an overview of the University of Medicine and Pharmacy, VNU, the research object of the topic, including: history of formation, organizational structure, functions and tasks. After the introduction About the University, the author outlined the actual situation of building and implementing organization culture at the University of Medicine and Pharmacy with the following contents: awareness, management level, communication and behavior and office attire. To clarify for each content, besides describing the actual situation, the author also uses survey data and illustrations.
Chapter 3 Solutions in building and implementing office culture at the University of Medicine and Pharmacy
From the situation stated in Chapter 2, the author gives an assessment of the advantages and disadvantages in building and implementing the organization Culture at the University of Medicine and Pharmacy as well as the reasons. From the given disadvantages and causes, the author proposes a number of solutions in building and implementing the organization culture at the University of Medicine and Pharmacy: raising staff awareness, perfecting regulations. regulations, building professional working style, strengthening collective activities, organizing inspection and supervision of the implementation of office culture
11. Applicability in practice
The results of the thesis are a contribution in building and organizing the implementation of Organization culture at the University of Medicine and Pharmacy.
12. Further research directions
Research on the implementation of Organization culture at the University of Medicine and Pharmacy, compared with other universities in the same discipline

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây