TTLV: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên các khách sạn Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội

Thứ năm - 06/10/2022 21:46
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Chí Viết               2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/12/1974
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên các khách sạn Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Dung – Phó trưởng khoa Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài đã tổng quan các công trình nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về động lực làm việc của nhân viên khách sạn, các mô hình nghiên cứu trước đó. Từ đó, đề tài đã xác lập được mô hình nghiên cứu dự kiến về các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên các khách sạn Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội bao gồm 08 thang đo và 47 biến quan sát độc lập, 06 biến quan sát phụ thuộc. Dựa vào kết quả phỏng vấn sâu, đề tài đã phân tích định tính các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên trong các khách sạn Mường Thanh 4 sao tại Hà Nội để tìm ra những ưu điểm và hạn chế. Sau đó, kết hợp với xử lý dữ liệu định lượng kết quả điều tra bằng bảng hỏi dựa trên phần mềm SPSS 23.0, luận văn đã tiến hành kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá (EFA) để thiết lập mô hình nghiên cứu chính thức bao gồm 08 thang đo, 39 biến quan sát độc lập và 05 biến quan sát phụ thuộc. Sau đó, đề tài đã thực hiện hồi quy và thu được phương trình hồi quy với hệ số Beta đã được chuẩn hóa để tìm ra mức độ tác động của từng yếu tố đến động lực làm việc hệ thống khách sạn Mường Thanh tại Hà Nội. Kết quả này là cơ sở để đề tài đưa ra hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên các khách sạn Mường Thanh này.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành về du lịch, khách sạn và là cơ sở khoa học mà các khách sạn có thể tham khảo trong quá trình quản trị nhân sự, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Sự hài lòng của nhân viên các khách sạn Mường Thanh phân khúc Luxury. So sánh động lực làm việc của nhân viên thuộc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh với một Tập đoàn khách sạn quốc tế.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION OF THE MASTER THESIS
 
1. Full name: Nguyen Chi Viet                   2. Gender: Male
3. Date of birth: 10/12/1974
4. Place of birth: Hai Duong
5. Student Recognition Decision No: 2705/2020/QD-XHNV (issued date: 24/12/2020) by the Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process:  No
7. Dissertation title: “Research on factors affecting work motivation of employees in the 4-star Muong Thanh hotels in Hanoi”.
8. Specialization: Tourism;                                                9. Code: 8810101.01
10. Science instructor: PhD. Nguyen Ngoc Dung - Vice Dean of the Faculty of Tourism, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the thesis’s results:
The topic has reviewed the research works, systematized the theoretical basis of the work motivation of hotel staff, the previous research models. After that, the study has established a tentative research model on factors affecting the work motivation of employees in 4-star Muong Thanh hotels in Hanoi, including 08 scales and 47 independent observed variables, 06 dependent observed variables. Based on the results of in-depth interviews, the topic has qualitatively analyzed the factors affecting the work motivation of employees in 4-star Muong Thanh hotels in Hanoi to find out the advantages and disadvantages. Then, combined with quantitative data processing of questionnaire survey results based on SPSS 23.0 software, the thesis has conducted reliability test, exploratory factor analysis (EFA) to establish an official research model includes 08 scales, 39 independent observed variables and 05 dependent observed variables. After that, the topic has performed regression and obtained the regression equation with standardized Beta coefficient to find out the level of impact of each factor on the working motivation of the Muong Thanh hotel system in Hanoi. This result is the basis for the study to give management implications to improve the work motivation of the employees of these Muong Thanh hotels.
12. Practical applicability: As a reference for students and trainees in tourism and hospitality industries and a scientific basis that hotels can refer to in the process of human resource management, promoting business activities, business development.
13. Future research directions: Employee satisfaction of Muong Thanh Luxury hotels. Comparison of work motivation of employees in Muong Thanh Hotel Group with an international hotel group.
14. The published works are related to this thesis: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây